Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Åtgärder för bekämpning av klassisk svinpest

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Åtgärder för bekämpning av klassisk svinpest

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets direktiv 2001/89/EG – bekämpning av klassisk svinpest

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Syftet med direktivet är att bekämpa och utrota klassisk svinpest, en mycket smittsam och dödlig sjukdom hos svin, genom snabb upptäckt, isolering och slakt.

VIKTIGA PUNKTER

EU-länderna måste se till att misstänkta och bekräftade utbrott av klassisk svinpest anmäls till den relevanta nationella myndigheten och att undersökningar genomförs.

Misstänkta utbrott

Vid misstanke om ett utbrott måste en omedelbar utredning inledas. Om ett utbrott inte kan uteslutas ska anläggningen ställas under officiell övervakning och

 • alla svin ska isoleras, förtecknas som insjuknade, döda eller sannolikt smittade, och ingen får komma till eller lämna anläggningen,
 • inga slaktkroppar, produkter av svin eller andra material, såsom redskap som kan befaras överföra klassisk svinpest, får flyttas från anläggningen utan officiellt tillstånd,
 • ingen obehörig förflyttning av personer eller fordon till eller från anläggningen är tillåten,
 • ingång- och utgångar måste desinficeras, liksom alla fordon innan de lämnar anläggningen.

Bekräftade utbrott

När svinpest är officiellt bekräftad på en anläggning ska följande ytterligare åtgärder vidtas:

 • Alla svin ska avlivas utan dröjsmål.
 • Prover ska tas för att förstå sjukdomsförloppet.
 • Slaktkroppar ska bearbetas under officiell kontroll.
 • Kött från eventuellt smittade svin som slaktats innan dessa åtgärder, och eventuell sperma, ägg och embryon, måste om möjligt spåras och förstöras.
 • Förorenade ämnen och material måste behandlas eller förstöras.
 • Drabbade byggnader måste desinficeras eller behandlas.

Skydds- och övervakningszoner

 • Omedelbart efter ett bekräftat utbrott måste myndigheterna fastställa en skyddszon med minst tre kilometers radie kring anläggningen i fråga, inom en övervakningszon med minst tio kilometers radie, och följande åtgärder tillämpas:
  • Förflyttning av svin är förbjudet, med några få undantag.
  • Fordon och utrustning ska rengöras, desinfekteras och behandlas.
  • Inga andra husdjur får föras till eller från någon anläggning utan tillstånd (i övervakningszonen gäller detta under de första sju dagarna).
  • Döda eller sjuka svin ska omedelbart anmälas.
  • Svin får inte flyttas in eller ut under 30 dagar (21 dagar i övervakningszonen) efter rengöring och desinfektion, varefter de kan tillåtas förflyttning för slakt eller bearbetning.
  • Sperma, ägg och embryon ska isoleras.
  • Alla som kommer till eller lämnar anläggningen måste iaktta lämplig hygien.
 • Om ett utbrott sker i ett slakteri eller i ett transportmedel ska eventuellt smittade djur avlivas. Nya djur får inte tas emot förrän tidigast 24 timmar efter desinfektion, och eventuellt förorenade slaktkroppar, slaktbiprodukter och animaliskt avfall måste bearbetas under officiell kontroll.

Viltlevande svin *

 • Vid ett bekräftat utbrott bland viltlevande svin fastställer nationella expertgrupper det smittade området och vilka åtgärder som ska vidtas. Anläggningar för svinhållning i området måste sättas under övervakning och svinen hållas isolerade från viltlevande svin.
 • EU-länderna måste lämna in utrotningsplaner till Europeiska kommissionen inom 90 dagar, inklusive riktlinjer för jägare och metoder för bortskaffande av slaktkroppar. En halvårsrapport ska lämnas till kommissionen och andra EU-länder.

Vaccination

Vacciner är i princip förbjudna, men länderna kan lämna in beredskapsplaner till kommissionen.

Beredskapsplaner

Varje EU-land måste upprätta en beredskapsplan i händelse av ett utbrott av klassisk svinpest, och måste kunna inrätta ett nationellt centrum för sjukdomsbekämpning omedelbart vid ett utbrott.

Matavfall

EU-länderna ska se till att matavfall inte längre utfodras till svin.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

 • Det har gällt sedan den 1 december 2001. EU-länderna måste införliva den i sin nationella lagstiftning senast den 31 oktober 2002.
 • Detta direktiv har upphävts genom förordning (EU) 2016/429, vilken träder i kraft den 21 april 2021.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Viltlevande svin: svin som inte hålls eller föds upp på en anläggning.

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 2001/89/EG av den 23 oktober 2001 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk svinpest (EGT L 316, 1.12.2001, s. 5–35).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2001/89/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 06.12.2016

Top