Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Att säkerställa säkert djurfoder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Att säkerställa säkert djurfoder

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2002/32/EG om främmande ämnen i djurfoder

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs gränsvärden för främmande ämnen och produkter* (kontaminerande ämnen) i djurfoder (även import) som marknadsförs på EU:s marknad.

Direktivet begränsar riskerna för att djurfoder kontamineras av ämnen och produkter som är toxiska eller som inverkar negativt på animalieproduktionen.

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

Direktivet omfattar alla produkter avsedda för djurfoder, som råvaror för foder, tillsatser och tillskottsfoder.

Det innehåller en förteckning över främmande ämnen samt gränsvärden för tillåten halt av dessa ämnen i djurfoder (bilaga I).

Förteckningen innehåller ämnen som vissa tungmetaller (t.ex. bly och kadmium), dioxin och vissa bekämpningsmedel. Den uppdateras regelbundet i enlighet med vetenskaplig och teknisk kunskap.

Undersökningar

Om dessa gränsvärden överskrids ska EU-länderna, tillsammans med berörda verksamheter, undersöka och finna källan till ämnena. De ska informera Europeiska kommissionen om sina upptäckter och eventuella åtgärder de vidtagit för att förhindra eller minska nivån av ämnena.

Blandningar

För att förhindra bedrägerier förbjuder man genom direktivet att produkter som överstiger gränsvärdet blandas (i utspädningssyfte).

Provisoriska åtgärder

Om ett EU-land kan visa på att ett fastställt gränsvärde för ett ämne kan utgöra en fara för djurs eller människors hälsa eller för miljön, får det införa ett mer begränsat gränsvärde tills antingen rådet eller kommissionen fattar ett beslut. Landet i fråga ska säkerställa att beslutet offentliggörs.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det började gälla den 30 maj 2002. EU-länderna skulle införliva det i respektive nationell lagstiftning senast den 1 maj 2003.

BAKGRUND

Djurfoder – främmande ämnen

VIKTIGT BEGREPP

* Främmande ämne: varje typ av ämne eller produkt, med undantag av sjukdomsframkallande ämnen, som förekommer i och/eller på en produkt avsedd att användas för djurfoder och som kan medföra fara för djurs eller människors hälsa eller för miljön eller kan ha en negativ inverkan på animalieproduktionen.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG av den 7 maj 2002 om främmande ämnen och produkter i djurfoder – Uttalande från rådet (EGT L 140, 30.5.2002, s. 10–22)

Fortlöpande ändringar av direktiv 2002/32/EG och dess bilagor har integrerats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1–141). Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 04.01.2016

Top