Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Skyddet av värphöns

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Skyddet av värphöns

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 1999/74/EG – miniminormer för skyddet av värphöns

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • I det fastställs miniminormer för skyddet av värphöns. Det gäller inte för anläggningar med färre än 350 värphöns eller för anläggningar för inhysning av avelsvärphöns.
 • Uppfödare av värphöns ska respektera de relevanta reglerna i direktiv 98/58/EG om skydd av animalieproduktionens djur liksom de som fastställs i bilagan till detta direktiv.

VIKTIGA PUNKTER

Alternativa system

Sedan den 1 januari 2002 måste alla produktionsanläggningar med alternativa system (som är nybyggda, ombyggda eller som tas i bruk för första gången) uppfylla följande krav:

 • Anläggningarna ska vara utrustade så att samtliga värphöns har tillgång till:
  • antingen raka fodertråg (med minst 10 cm trågkant per höna) eller runda fodertråg (med minst 4 cm per höna),
  • antingen raka vattentråg (med minst 2,5 cm trågkant per höna) eller runda vattentråg (med minst 1 cm per höna),
  • minst ett rede per sju värphöns,
  • sittpinnar av lämpligt slag (minst 15 cm för varje höna),
  • en ströarea om minst 250 cm2 per höna.
 • Golvet i anläggningarna ska ge stöd åt var och en av de främre klorna på varje fot.
 • Särskilda regler för inhysningssystem ska inrättas där hönsen kan röra sig fritt och/eller har möjlighet till utevistelse.
 • Beläggningsgraden får inte vara större än nio värphöns per m2 tillgänglig area (om den tillgängliga arean motsvarar den tillgängliga golvarean är det dock tillåtet med en beläggningsgrad på tolv höns per m2 fram till och med den 31 december 2011 för de anläggningar som tillämpade detta system den 3 augusti 1999).

EU-länderna ansvarade för att dessa krav tillämpades från och med den 1 januari 2007.

Uppfödning i icke inredda burar

 • Sedan den 1 januari 2003 måste alla icke inredda burar uppfylla följande krav:
  • Varje höna ska förfoga över minst 550 cm2 burarea.
  • Hönsen ska ha oinskränkt tillgång till ett fodertråg (minst 10 cm långt multiplicerat med antalet höns).
  • Varje bur ska vara försedd med lämpligt vattningssystem.
  • Burarna ska vara minst 40 cm höga över 65 % av burarean och höjden får inte underskrida 35 cm på något ställe.
  • Burgolvet ska ge tillräckligt med stöd för klorna på varje fot. Om golvet lutar, får lutningen inte överstiga 14 % eller 8 grader, utom om golvet består av något annat material än ett metallnät med rektangulära hål.
  • Burarna ska vara utrustade med klonötare av lämpligt slag.
 • Sedan den 1 januari 2003 är det förbjudet att bygga eller för första gången ta i bruk icke inredda burar. Denna typ av inhysning har varit förbjuden sedan den 1 januari 2012.

Uppfödning i inredda burar

Sedan den 1 januari 2002 ska samtliga burar uppfylla minst följande krav:

 • Varje höna ska ha tillgång till:
  • en burarea på minst 750 cm2,
  • ett rede,
  • strö i vilket hönsen kan picka och sprätta,
  • en lämplig sittpinne på minst 15 cm.
 • Det ska finnas ett fodertråg som hönsen har oinskränkt tillgång till. Dess längd ska vara minst 12 cm multiplicerat med antalet höns i buren,
 • Varje bur ska vara försedd med lämpligt vattningssystem.
 • Det ska finnas ett mellanrum mellan burraderna om minst 90 cm och ett avstånd om minst 35 cm mellan lokalens golv och de nedersta burraderna.
 • Burarna ska vara utrustade med klonötare av lämpligt slag.

Slutbestämmelser

 • EU-ländernas behöriga myndigheter ska registrera de anläggningar som omfattas av direktivet och tilldela dem ett individuellt nummer som garanterar att de ägg som släpps ut på marknaden som livsmedel kan spåras.
 • EU-länderna måste säkerställa att inspektioner utförs under ansvar av den behöriga myndigheten för att kontrollera att reglerna i direktivet efterlevs. De måste lämna in en rapport om inspektionerna till Europeiska kommissionen, som sedan måste informera den ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.
 • Kommissionens veterinärmedicinska experter kan utföra kontroller på plats i samarbete med de behöriga myndigheterna. Resultaten från kontrollerna diskuteras med de behöriga myndigheterna, som sedan vidtar eventuella åtgärder som kontrollerna visat vara nödvändiga.
 • EU-länderna kan inom sitt territorium behålla eller tillämpa strängare regler än de som planeras i det här direktivet.

Förordningen om offentlig kontroll

Förordning (EU) 2017/625, EU:s nya lagstiftning om offentlig kontroll av livsmedel och djurfoder, ändrar vissa mindre tekniska detaljer i direktivet. Dessa ändringar kommer att gälla från den 14 december 2019.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 3 augusti 1999. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 1 januari 2002.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om miniminormer för skyddet av värphöns (EGT L 203, 3.8.1999, s. 53).

Fortlöpande ändringar av direktiv 1999/74/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (EUT L 95, 7.4.2017, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens direktiv 2002/4/EG av den 30 januari 2002 om registrering av anläggningar som håller värphöns och som omfattas av rådets direktiv 1999/74/EG (EGT L 30, 31.1.2002, s. 44).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 05.09.2017

Top