Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Identifiering och märkning av nöt- och kalvkött

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Identifiering och märkning av nöt- och kalvkött

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 1760/2000 – system för identifiering och märkning av nötköttsprodukter

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen krävs det att varje EU-land ska tillämpa ett system för att identifiera och registrera nötkreatur. Bestämmelserna, som bl.a. inbegriper obligatorisk märkning, har tagits fram för att utrota sjukdomar och göra det möjligt att spåra nöt- och kalvkött i alla led av livsmedelskedjan.

VIKTIGA PUNKTER

Alla djur, även importerade nötkreatur, ska ha ett märke i varje öra som identifierar dem och gör det möjligt att se var de föddes.

EU-länderna ska upprätta en databas med information om all nötkreatur och förflyttningar av dessa.

Alla djur får ett pass senast två veckor efter att de fötts eller importerats. Passet ska medfölja djuret så snart djuret flyttas och lämnas in när djuret dör.

Alla uppfödare ska föra uppdaterade register och rapportera alla födslar, dödsfall och förflyttningar av nötkreatur till behöriga myndigheter mellan tre till sju dagar efter att händelsen inträffat. Registren ska vara tillgängliga i minst tre år.

Allt nöt- och kalvkött som säljs i EU ska märkas och etiketten ska innehålla en referenskod som visar köttets ursprung samt information om var djuret slaktades och styckades.

Från och med den 1 januari 2002 ska etiketterna även innehålla information om var djuret är fött och uppfött, och var det slaktades.

Etiketterna kan innehålla ytterligare, frivillig information om köttet som saluförs, men formuleringen måste godkännas av en behörig nationell myndighet.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den trädde i kraft den 14 augusti 2000.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 (EGT L 204, 11.8.2000, s. 1–10)

Fortlöpande ändringar och rättelser av förordning (EG) nr 1760/2000 har integrerats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut 2006/28/EG av den 18 januari 2006 om förlängning av tidsfristen för anbringande av öronmärken på vissa nötkreatur (EUT L 19, 24.1.2006, s. 32–33)

Kommissionens förordning (EG) nr 644/2005 av den 27 april 2005 om att tillåta ett särskilt identifieringssystem för nötkreatur som hålls för kulturella och historiska ändamål på godkända anläggningar som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 (EUT L 107, 28.4.2005, s. 18–19)

Kommissionens beslut 2001/672/EG av den 20 augusti 2001 om särskilda bestämmelser avseende förflyttningar av nötkreatur när dessa tas ut på sommarbete i bergsområden (EGT L 235, 4.9.2001, s. 23–25). Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 29.11.2015

Top