Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Produkter av animaliskt ursprung – skydda människors och djurs hälsa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Produkter av animaliskt ursprung – skydda människors och djurs hälsa

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 92/118/EEG – djurhälso- och hygienkrav för handel inom EU och import till EU av vissa produkter

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Syftet med direktivet är att skydda djurs och människors hälsa genom att fastställa krav för handel eller import av animaliska produkter som är avsedda att användas som livsmedel och som inte redan omfattas av lagstiftningen om färskt kött och köttprodukter.

VIKTIGA PUNKTER

 • Direktivet innehåller bestämmelser om diverse ospecificerade animaliska produkter som är avsedda att användas som livsmedel, bland annat korvskinn (ofta tillverkat av ett lager djurtarm), ben, ister, blodprodukter och bearbetat animaliskt protein.
 • Handel med eller import av nya produkter av animaliskt ursprung måste godkännas av Europeiska unionen (EU) och överensstämma med ett eventuellt yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.
 • Produkter som är avsedda för handel måste komma från godkända anläggningar som är registrerade i ett EU-land och som följer reglerna om övervakning och kontroll av produkter.
 • Produkter får importeras endast om de uppfyller följande krav:
  • De måste komma från ett godkänt land som tillämpar hygienkrav som är likvärdiga med dem som tillämpas i EU.
  • De måste komma från godkända anläggningar som garanterar att produkterna uppfyller hygienkrav som är likvärdiga med dem som tillämpas i EU.
  • I vissa särskilda fall måste de åtföljas av ett djurhälso- eller hygienintyg.
  • Ytterligare särskilda villkor får införas, särskilt för att skydda EU mot vissa exotiska sjukdomar eller sjukdomar som kan överföras till människor.

Direktivet innehåller särskilda bestämmelser om bland annat följande:

 • Djurtarmar. Dessa måste komma från godkända tillverkningsanläggningar och ha rengjorts och skrapats och därefter saltats, blekts eller torkats i syfte att förhindra förnyad kontaminering.
 • Ben, horn och hovar (och produkter från dessa), undantaget mjöl. Djurhälsokraven överensstämmer i allmänhet med de djurhälsokrav som gäller för färskt kött.
 • Bearbetat animaliskt protein . Om det importeras bör det salmonellatestas på ursprungsorten och utsättas för slumpmässig testning vid en gränskontroll.
 • Färskt blod och blodprodukter från nötkreatur och fjäderfä. Djurhälsokraven för handel och import överensstämmer i allmänhet med de djurhälsokrav som gäller för färska köttprodukter.
 • Späck och ister. Dessa måste värmebehandlas och får endast förpackas i nya behållare.

Direktivet kommer att upphävas och ersättas av förordning (EU) 2016/429 med verkan från och med den 20 april 2021 (se anknytande dokument).

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet gäller sedan den 6 januari 1993. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 1 januari 1994 (med undantag för bestämmelser för att uppfylla kraven i artiklarna 12.2 och 17, vars tidsfrist var den 1 januari 1993).

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 92/118/EEG av den 17 december 1992 om djurhälso- och hygienkrav för handel inom gemenskapen med produkter, som inte omfattas av sådana krav i de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A. I till direktiv 89/662/EEG och, i fråga om patogener, i direktiv 90/425/EEG, samt för import till gemenskapen av sådana produkter (EGT L 62, 15.3.1993, s. 49–68).

Fortlöpande ändringar av direktiv 92/118/EEG har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens beslut 94/453/EG av den 29 juni 1994 amending or repealing some detailed rules concerning the animal health and public health conditions required for imports of certain live animals and animal products from Austria, Finland, Norway and Sweden in application of the European Economic Area Agreement (ej översatt till svenska) (EGT L 187, 22.7.1994, s. 11–13).

Kommissionens beslut 94/775/EG av den 28 november 1994 om ändring av beslut 94/143/EG, 94/187/EG, 94/309/EG, 94/344/EG, 94/446/EG och 94/435/EG om djurhälsokrav och utfärdande av intyg för import av vissa produkter som omfattas av rådets direktiv 92/118/EEG (EGT L 310, 3.12.1994, s. 77–78).

Kommissionens beslut 97/199/EG av den 25 mars 1997 om fastställande av djurhälsokrav och veterinärintyg för import av sällskapsdjurfoder i hermetiskt tillslutna behållare från vissa tredje länder som använder alternativa värmebehandlingssystem och om ändring av kommissionens beslut 94/309/EG (EGT L 84, 26.3.1997, s. 44–48).

Kommissionens beslut 2003/779/EG av den 31 oktober 2003 om djurhälsokrav och veterinärintyg för import från tredje land av djurtarmar [delgivet med nr K(2003) 3988] (EUT L 285, 1.11.2003, s. 38–41).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens förordning (EG) nr 119/2009 av den 9 februari 2009 om fastställande av en förteckning över tredjeländer och delar av tredjeländer för import till eller transitering genom gemenskapen av kött av vilda harar och kaniner, vissa vilda landlevande däggdjur och hägnade kaniner samt om kraven för veterinärintyg (EUT L 39, 10.2.2009, s. 12–28).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens genomförandebeslut 2014/160/EU av den 20 mars 2014 om upphävande av de förteckningar över anläggningar i tredjeland från vilka medlemsstaterna tillåter import av vissa produkter av animaliskt ursprung som antagits på grundval av rådets beslut 95/408/EG [delgivet med nr C(2014) 1742] (EUT L 87, 22.3.2014, s. 104–108).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (EUT L 84, 31.3.2016, s. 1–208).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/759 av den 28 april 2016 om upprättande av förteckningar över tredjeländer, delar av tredjeländer och områden från vilka medlemsstaterna ska tillåta införsel till unionen av vissa produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, om fastställande av intygskrav, om ändring av förordning (EG) nr 2074/2005 och om upphävande av beslut 2003/812/EG (EUT L 126, 14.5.2016, s. 13–62).

Senast ändrat 23.01.2017

Top