Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handel med animaliska produkter mellan EU-länderna – veterinära kontroller

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Handel med animaliska produkter mellan EU-länderna – veterinära kontroller

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 89/662/EEG – veterinära kontroller vid handel inom EU

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • I direktivet fastställs regler för länderna i Europeiska unionen (EU) beträffande veterinära kontroller av animaliska produkter som importeras till EU och är föremål för handel mellan EU-länderna.
 • Grundsyftet är att sådana kontroller ska äga rum endast i avsändningslandet, och inte vid EU:s inre gränser eller vid destinationen.

VIKTIGA PUNKTER

EU-länderna måste säkerställa att animaliska produkter som är avsedda för försäljning har kontrollerats och märkts i enlighet med EU:s regler för destinationen i fråga, och åtföljs av ett lämpligt hälsointyg.

När produkterna är avsedda för export till ett land utanför EU, måste transportåtgärden förbli under tillsyn av tullen fram till platsen för utträde från EU:s territorium.

EU-länderna måste säkerställa att följande åtgärder vidtas under kontroller av import från ett land utanför EU i hamnar, på flygplatser och på gränsstationer:

 • En kontroll av handlingar om produktens ursprung.
 • Att produkter under tullens tillsyn skickas till ett inspektionsställe för veterinära kontroller.

Kontroller av ursprung

EU-länder där varor avsänds måste säkerställa att importörerna följer de veterinära kraven i alla skeden av produktion, lagring, marknadsföring och transport av produkterna.

Dessutom ska EU-ursprungslandet beivra alla överträdelser, i synnerhet när det påträffas att dokumenten inte motsvarar produkternas verkliga skick eller att produkterna inte följer hälsoreglerna.

Kontroller vid ankomsten till destinationen

 • EU-destinationslandet måste utföra
  • stickprov eller ta prover för att kontrollera att veterinära krav har följts,
  • kontroller under transit eller i destinationsterritoriet när en överträdelse misstänks.
 • EU-destinationslandet kan kräva att säljaren i ursprungslandet tillämpar de nationella reglerna i destinationslandet. De regler som ska följas av säljare fastställs, varigenom kontroller ska göras av förfarandena vid de punkter där produkter från länder utanför EU förs in i EU. De förfaranden som ska tillämpas när en kontroll avslöjar en avvikelse eller ett allvarligt hot mot djurs eller människors hälsa fastställs också.
 • Tillsammans med rådets direktiv 91/496/EEG omfattar detta direktiv de åtgärder som ska vidtas om någon sjukdom som kan överföras till människor från djur förekommer, eller andra problem som kan utgöra ett allvarligt hot mot djurs eller människors hälsa. Vid handel inom EU är EU-ursprungslandet primärt ansvarigt för dessa åtgärder.
 • När det gäller animaliska produkter från länder utanför EU kan Europeiska kommissionen, som en försiktighetsåtgärd där det finns allvarlig risk för djurs eller allmänhetens hälsa, förbjuda import eller ålägga särskilda villkor.
 • Genom direktiv 91/496/EEG ändras också förfarandena för gränskontrollställena. Där krävs också att kommissionen inför ett datoriserat databehandlingssystem där gränskontrolltjänsterna kopplas samman med dess egna veterinärmyndigheter.
 • Genom rådets direktiv 92/67/EEG ändras reglerna för handel inom EU i syfte att slutföra den inre marknaden.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 22 december 1989. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 1 juli 1992, utom Grekland, som måste göra det senast den 31 december 1992.

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (EGT L 395, 30.12.1989, s. 13–22).

Fortlöpande ändringar av direktiv 89/662/EEG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 12.09.2016

Top