Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hästar (sperma, ägg och embryon) – handel inom EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Hästar (sperma, ägg och embryon) – handel inom EU

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 90/427/EEG – avelsmässiga och genealogiska villkor för handeln med hästdjur inom EU

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Genom direktivet harmoniseras de avelsmässiga* och genealogiska* villkor som gäller vid handel med hästar (inbegripet alla hästdjur*) och deras sperma, ägg och embryon inom Europeiska unionen (EU).

VIKTIGA PUNKTER

Enligt detta direktiv ska hästar registreras och identifieras, och det införs genealogiska bestämmelser genom vilka Europeiska kommissionen blir ansvariga för att

bestämma kriterier för hur hästar identifieras,

godkänna de organisationer som ska föra stamböcker*,

hur hästar registreras i stamböcker.

Vid handel inom EU ska hästar som är registrerade i det avsändande landet föras in under samma namn i stamboken för det mottagande landet.

Varje EU-land ansvarar för att uppdatera en förteckning över organisationer som sköter stamböcker och sprida förteckningen till de andra EU-länderna.

Direktivet innehåller även avelsmässiga bestämmelser. Till exempel ska kommissionen fastställa allmänna bestämmelser för registrerade avelshästar och metoder för individprövning. Utöver detta måste EU-länderna säkerställa att hästarna (eller deras sperma, ägg eller embryon) när de köps eller säljs åtföljs av ett härstamningsbevis och en identitetshandling.

Handel med hästar inom EU får inte förbjudas eller begränsas på avelsmässiga eller genealogiska grunder.

De allmänna hälsokraven för hästars sperma, ägg och embryon har harmoniserats genom direktiv 92/65/EEG, i vilket även regler för godkännande av stationer för insamling av och produktionsgrupper för sperma och embryon.

I förordning (EU) 2015/262 stärks EU:s dokumentations- och identifieringsregler genom att ett system för hästpass införs.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det trädde i kraft den 4 juli 1990. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 1 juli 1991.

BAKGRUND

Handel med hästdjur inom unionen och import av hästdjur.

VIKTIGA BEGREPP

*Hästdjur: medlemmar av hästdjursfamiljen, vilket inbegriper hästar, åsnor, zebror och korsningar av dessa djur.

*Avelsmässiga: omfattar tekniken för djuruppfödning, inbegripet domesticering och avel.

*Stambok: en bok eller ett annat slags register som innehåller en förteckning över godtagbara, registrerade hästar samt information om hästarnas kända anförvanter.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 90/427/EEG av den 26 juni 1990 om avelsmässiga och genealogiska villkor för handeln med hästdjur inom gemenskapen (EGT L 224, 18.8.1990, s. 55–59).

Fortlöpande ändringar och rättelser av direktiv 90/427/EEG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut 92/353/EEG av den 11 juni 1992 om fastställande av kriterier för godkännande eller erkännande av organisationer och sammanslutningar som för eller upprättar stamböcker för registrerade hästdjur (EGT L 192, 11.7.1992, s. 63–65)

Kommissionens beslut 92/354/EEG av den 11 juni 1992 om fastställande av vissa regler för att säkerställa samordningen mellan organisationer och sammanslutningar som för eller upprättar stamböcker för registrerade hästdjur (EGT L 192, 11.7.1992, s. 66)

Rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (EGT L 268, 14.9.1992, s. 54–72). Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens beslut 96/78/EEG av den 10 januari 1996 om fastställande av kriterier för införande och registrering av hästdjur i stamböcker för avelsändamål (EGT L 19, 25.1.1996, s. 39–40)

Kommissionens beslut 96/79/EG av den 12 januari 1996 om härstamningsbevis för sperma, ägg och embryon av registrerade hästdjur (EGT L 19, 25.1.1996, s. 41–49)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/262 av den 17 februari 2015 om fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur) (EUT L 59, 3.3.2015, s. 1–53)

Senast ändrat 27.11.2015

Top