Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hälsokriterier för obehandlad och värmebehandlad mjölk

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Hälsokriterier för obehandlad och värmebehandlad mjölk

 

SAMMANFATTNING

Europeiska unionen (EU) lägger fram hälsokriterier för värmebehandlad mjölk (pastöriserad, UHT-behandlad eller steriliserad mjölk) för handel inom EU.

VILKET SYFTE HAR RÄTTSAKTERNA?

Direktiv 89/384/EEG

I direktivet beskrivs rutinerna för att kontrollera fryspunkten för obehandlad mjölk som levereras till mjölkbehandlingsanläggningar eller anläggningar för uppsamling eller standardisering av mjölk. Obehandlad mjölk från varje jordbruksföretag måste kontrolleras regelbundet genom stickprovstagning.

Om resultaten av kontrollen visar att vatten inte har tillsatts till den obehandlade mjölken, kan den användas för att producera värmebehandlad mjölk. Om inga vidare kontroller måste utföras, och om misstanken bekräftas måste mjölken utestängas från marknaden.

Beslut 92/608/EEG

I detta beslut fastställs metoder för att analysera och testa värmebehandlad mjölk som konsumeras av människor.

I beslutet beskrivs tillämpningen av referensmetoder för analyser och tester, hur kriterier för pålitligheten fastställs och hur stickprover samlas in.

Analys- och testmetoderna för värmebehandlad mjölk för omedelbar konsumtion utgörs av att man bestämmer följande för en produkt:

Torrsubstanshalt.

Fetthalt.

Total halt fettfri torrsubstans (dvs. laktos, protein, mineraler, syror och enzymer).

Total kvävehalt.

Proteinhalt.

Densitet.

VILKEN PERIOD GÄLLER RÄTTSAKTERNA FÖR?

Rådets direktiv 89/384/EEG: från och med den 26 juni 1989.

Rådets direktiv 92/608/EEG: från och med den 31 december 1992.

RÄTTSAKTER

Rådets direktiv 89/384/EEG av den 20 juni 1989 om fastställande av det detaljerade förfarandet vid utförandet av kontroller av att obehandlad mjölk har den fryspunkt som anges i bilaga A till direktiv 85/397/EEG (EGT L 181, 28.6.1989, s. 50)

Rådets beslut 92/608/EEG av den 14 november 1992 om fastställande av metoder för analys och test av värmebehandlad mjölk för omedelbar konsumtion (EGT L 407, 31.12.1992, s. 29–46)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (EUT L 139, 30.4.2004, s. 55–205)

Fortlöpande ändringar och korrigeringar av förordning (EG) 853/2004 har införlivats i det ursprungliga dokumentet. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Kommissionens förordning (EG) nr 1664/2006 av den 6 november 2006 om ändring av förordning (EG) nr 2074/2005 vad gäller tillämpningsåtgärder för vissa produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av vissa tillämpningsåtgärder (EUT L 320, 18.11.2006, s. 13–45)

Senast ändrat 26.10.2015

Top