Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Förbud mot tillförsel av hormoner (och andra ämnen) till husdjur

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Förbud mot tillförsel av hormoner (och andra ämnen) till husdjur

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 96/22/EG – förbud mot användning av vissa ämnen med hormonell och tyreostatisk verkan samt av ß-agonister vid animalieproduktion

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Dess syfte är att skydda konsumenternas hälsa och livsmedelskvaliteten genom att skapa en ram för användningen av hormoner ämnade för djur.

VIKTIGA PUNKTER

Ämnen

I direktivet förbjuds tillförseln av vissa ämnen till djur för att främja deras tillväxt. De ämnen som finns förtecknade i bilaga II är

  • tyreostatiska* medel:
  • stilbener, stilbenderivat, deras salter och estrar,
  • östradiol 17 ß och dess esterlika derivat,
  • ß-agonister* (förbjudna men undantag kan vara möjliga under vissa omständigheter).

Det finns också en lista över tillfälligt förbjudna ämnen i bilaga III: dessa består av ämnen med en östrogen* (förutom östradiol 17 ß och dess esterlika derivat), androgen* eller gestagen* verkan (undantag är möjliga).

Direktiv 2003/74/EG ändrade direktiv 96/22/EG och bekräftade förbudet av hormoner för att främja djurs tillväxt. I det minskade man också avsevärt de omständigheter då östradiol 17 ß får tillföras till livsmedelsproducerande djur i andra syften.

Direktiv 2008/97/EG ändrade direktiv 96/22/EG och begränsade tillämpningsområdet för direktiv 96/22/EG till enbart livsmedelsproducerande djur och man drog därmed tillbaka förbudet för andra husdjur.

Eftersom östradiol 17 ß inte är nödvändigt i produktionen av livsmedelsproducerande djur (på grund av tillgängliga alternativ) och med tanke på dess potentiella risker för människors hälsa, är det helt förbjudet att använda det på livsmedelsproducerande djur. Därför har inte de tillfälliga undantagen som gavs för östradiol 17 ß förnyats.

Förbud

I direktivet förbjuds

  • avyttring av de ämnen som anges ovan då syftet är att de ska tillföras till djur som är ämnade för mänsklig konsumtion (detta omfattar inte de undantag som finns för terapeutisk eller zooteknisk* användning),
  • avyttring av och slakt av djur som innehåller dessa ämnen eller rester av dessa ämnen,
  • avyttring av kött eller produkter av animaliskt ursprung som innehåller dessa ämnen eller rester av dessa ämnen,
  • innehav av dessa ämnen på en gård.

Undantag

Ämnen med hormonell eller tyrostatisk verkan och ß-agonister får inte tillföras till husdjur. Men specifika ämnen med hormonell verkan och ß-agonister får användas i terapeutiskt och zootekniskt syfte, förutsatt att användningen är kontrollerad.

Import

EU förbjuder importen av djur, kött eller produkter av animaliskt ursprung från länder utanför EU som tillåter tillförsel av dessa ämnen för tillväxtfrämjande. Men EU-förbudet gäller inte om dessa länder kan erbjuda en motsvarande garanti för export så som ett separat uppfödningssystem.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 23 maj 1996. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 1 juli 1997.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Tyreostatiska medel: mediciner som minskar (eller stabiliserar) produktionen av sköldkörtelhormoner.
Östrogen: hormoner som stimulerar utvecklingen av sekundära feminina könsegenskaper (till exempel lättare muskulatur och vikt hos kor än tjurar), utövar systemiska effekter så som tillväxt och mognad av långa ben och främjar brunst (dvs. en regelbunden period av sexuell mottaglighet) hos däggdjur av honkön.
Androgen: hormoner som kontrollerar utvecklingen och upprätthållandet av maskulina egenskaper.
Gestagen: hormoner som skapar progestationella (dvs. som gynnar dräktigheten) effekter i livmodern.
Zooteknisk: tekniken för djuruppfödning (domesticering och selektiv avel av djur.
ß-agonist: läkemedel som fungerar muskelavslappnande (till exempel vid barnafödsel) genom att stimulera betaandrenerga receptorer.

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 96/22/EG av den 29 april 1996 om förbud mot användning av vissa ämnen med hormonell och tyreostatisk verkan samt av ß-agonister vid animalieproduktion och om upphävande av direktiv 81/602/EEG, 88/146/EEG och 88/299/EEG (EGT L 125, 23.5.1996, s. 3).

Fortlöpande ändringar av direktiv 96/22/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel (EGT L 311, 28.11.2001, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 26.11.2017

Top