Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Aviär influensa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Aviär influensa

Särskilda åtgärder reglerar bekämpningen av aviär influensa och förebyggandet av sjukdomen. Det här direktivet innehåller en komplett rättslig ram, som tar hänsyn till de senaste vetenskapliga framstegen.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och om upphävande av direktiv 92/40/EEG [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Europeiska unionen (EU) fastställde åtgärder för att bekämpa aviär influensa när det fanns misstankar om att sjukdomen förekom.

Medlemsländerna ansvarar för att

 • införa övervakningsprogram för att upptäcka viruset och öka kunskaperna inom området,
 • övervaka att eventuella förekomster av sjukdomen anmäls till behöriga myndigheter och att epidemiologiska undersökningar genomförs enligt en beredskapsplan som kommissionen godkänt.

Om det finns misstankar om smitta ska behöriga myndigheter inleda en epidemiologisk undersökning, övervaka anläggningen i fråga och införa ett antal åtgärder, bl.a. ska djuren räknas, en lista över sjuka, döda och misstänkt infekterade djur upprättas, anläggningen isoleras samt desinfektion utföras på lämpligt sätt. Åtgärderna upphör när all misstanke om sjukdom officiellt kan uteslutas.

Efter den epidemiologiska undersökningen kan ytterligare åtgärder sättas in mot verksamheten.

I direktivet fastställs specifika åtgärder som ska vidtas vid olika slags sjukdomar.

Högpatogen aviär influensa (HPAI)

Om ett fall av HPAI bekräftats ska behöriga myndigheter se till att följande åtgärder vidtas:

 • Fjäderfä och andra fåglar i fångenskap ska avlivas.
 • Kadavren ska bortskaffas under officiell kontroll.
 • Fjäderfä som kläckts från ägg innan de första åtgärderna har vidtagits ska övervakas.
 • Kött från slaktat fjäderfä och ägg som samlats upp innan de första åtgärderna har vidtagits ska identifieras och bortskaffas.
 • Ämnen som kan vara kontaminerade ska hanteras på lämpligt sätt.
 • Gödsel, flytgödsel, ströbäddar och annan utrustning som kan vara kontaminerad ska rengöras och desinfekteras.
 • Djur som flyttas till eller från anläggningen ska kontrolleras.
 • Viruset ska isoleras enligt det mest lämpade laboratorieförfarandet.

Dessutom ska specifika åtgärder vidtas i området allra närmast den berörda anläggningen, den s.k. skyddszonen (med minst tre kilometers radie från anläggningen) och övervakningszonen (med minst tio kilometers radie från anläggningen). De åtgärder som ska vidtas i zonerna är bl.a. inventering av anläggningar, besök av den officiella veterinären, transport av fåglar, ägg, kött av fjäderfä och kadaver. Åtgärderna ska gälla tills den preliminära rengöringen avslutats (minst 21 dagar efteråt i skyddszonen och minst 30 dagar efteråt i övervakningszonen).

Lågpatogen aviär influensa (LPAI)

Om ett fall av LPAI bekräftats ska behöriga myndigheter se till att ett antal åtgärder vidtas baserat på en riskbedömning. Vilka åtgärder som ska vidtas varierar enligt ett antal fördefinierade kriterier som bl.a. omfattar berörda arter, antalet anläggningar i det berörda området, slakteriernas läge och åtgärder för biosäkerhet. Följande åtgärder ska vidtas:

 • Alla anläggningens fjäderfän och alla andra fåglar i fångenskap ska slaktas. Det måste göras enligt de gemensamma miniminormerna för skydd av djur vid slakt eller avlivning.
 • Kadavren och kläckäggen ska bortskaffas under officiell kontroll.
 • De kläckägg som samlats upp och fjäderfä som kläckts från ägg innan de första åtgärderna har vidtagits ska övervakas.
 • Konsumtionsägg som producerats på anläggningen före utslakten ska bortskaffas eller transporterats till ett äggpackeri eller en anläggning för tillverkning av äggprodukter.
 • Allt material som kan vara kontaminerat ska bortskaffas.
 • Gödsel, flytgödsel och ströbäddar samt byggnader och utrustning som kan vara kontaminerade ska rengöras och desinfekteras.
 • Tama däggdjur får inte föras till eller från anläggningen.
 • Viruset ska isoleras.

Dessutom ska specifika åtgärder vidtas i området allra närmast den berörda anläggningen, den s.k. restriktionszonen (med minst en kilometers radie från anläggningen). De åtgärder som vidtas i zonen gäller bl.a. inventering och laboratorietest på de kommersiella anläggningarna samt förflyttning av fjäderfän, andra fåglar i fångenskap och ägg. Åtgärderna ska gälla under den tid som de behöriga myndigheterna har beslutat och tiden kan variera.

Spridning till andra arter

När aviär influensa bekräftats på en anläggning tar man prover på andra däggdjur som kan vara smittade, i synnerhet på grisar. Om provresultaten är positiva kan myndigheterna besluta att grisarna ska föras till andra anläggningar eller slakterier.

Rengöring, desinfektion och återinsättning

Medlemsländerna ska försäkra sig om att allt som kan vara kontaminerat, även anläggningar, slakterier, fordon och annan utrustning, rengörs och desinfekteras. Tjugoen dagar efter dessa rengörings- och desinfektionsåtgärder kan djur återinsättas i anläggningen enligt direktivets bestämmelser.

Diagnostiska förfaranden

En diagnostikhandbok som antogs genom direktiv 2006/437/EG fastställer alla skyldigheter, kriterier och förfaranden som ska tillämpas vid tester för diagnos och vid kliniska undersökningar efter slakt. De ska enbart göras vid godkända nationella laboratorier.

Varje medlemsstat utser ett laboratorium på nationell nivå och delger sedan medlemsstaterna och offentliggör kontaktuppgifterna till laboratoriet. De nationella laboratorierna arbetar i samarbete med EU:s referenslaboratorium, som ligger i Surrey (Storbritannien), som har ansvar för samordningen av forskningen om den aviära influensan.

Vaccinering

Vaccinering mot aviär influensa är i allmänhet förbjuden om inte en nödvaccinering eller förebyggande vaccinering är nödvändig. Vaccineringsplaner godkänns av kommissionen. De berörda anläggningarna ska hållas under strikt bevakning. I direktivet finns tillämpningsföreskrifter för åtgärderna. Där förutses också en möjlighet att bygga upp vaccinbanker.

Kommittéförfarande

Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa hjälper kommissionen att administrera åtgärder mot den aviära influensan. Den kan bl.a. ingripa när man ska besluta om förebyggande åtgärder för biosäkerhet.

Sammanhang

Specifika åtgärder för att bekämpa aviär influensa infördes i EG-rätten genom direktiv 92/40/EEG, som gällde till den 1 juli 2007. Till följd av de vetenskapliga framsteg som nyligen gjorts när det gäller aviär influensa, som har resulterat i nya tester och vaccin och bidragit till att modifiera hälsokodexen för djur på land, blev det nödvändigt att förnya lagstiftningen.

Hänvisningar

Rättsakt

Ikraftträdande

Tidsfrist för genomförande i medlemsländerna

EUT

Direktiv 2005/94/EG

3.2.2006

1.7.2007

EUT L 10, 14.1.2006

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

EUT

Direktiv 2008/73/EG

3.9.2008

1.1.2010

EUT L 219, 14.8.2008

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut 2007/598/EG av den 28 augusti 2007 om åtgärder för att förhindra spridning av högpatogen aviär influensa till andra fåglar i fångenskap som hålls i djurparker och godkända organ, institut eller centrum i medlemsländerna [EUT L 230, 1.9.2007].

Kommissionens beslut 2007/118/EG av den 16 februari 2007 om detaljerade bestämmelser för alternativ identifieringsmärkning i enlighet med rådets direktiv 2002/99/EG [EUT L 51, 20.2.2007].

Kommissionens beslut 2006/415/EG av den 14 juni 2006 om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1 hos fjäderfä i gemenskapen och om upphävande av beslut 2006/135/EG [EUT L 164, 16.6.2006].

Senast ändrat den 27.01.2011

Top