Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Anmälan av djursjukdomar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Anmälan av djursjukdomar

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 82/894/EEG – anmälan av djursjukdomar inom Europeiska unionen

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • I direktivet fastställs en förteckning över smittsamma djursjukdomar (djur på land eller i vattenbruk* som behöver anmälas på grund av den fara de sprider till följd av handel mellan länderna i Europeiska unionen (EU).
 • I direktivet fastställs metoden för att snabbt anmäla dessa sjukdomar så att utvecklingen av dem kan övervakas.
 • Genom denna anmälan blir det möjligt att snabbt sätta in de olika skyddsåtgärder som fastställs i EU-lagstiftningen.

VIKTIGA PUNKTER

 • För att hindra spridningen av vissa smittsamma djursjukdomar måste EU-länderna meddela Europeiska kommissionen om
  • ett utbrott* av varje sjukdom som är förtecknad i bilaga I till direktivet,
  • upphävande av restriktioner i samband med utbrottet av någon av dessa sjukdomar, efter att det senaste utbrottet utrotats.
 • EU-länderna måste
  • inom 24 timmar meddela kommissionen och de andra EU-länderna både om ett primärt utbrott* och om upphävande av restriktioner som ålagts efter att det senaste utbrottet utrotats,
  • meddela kommissionen om eventuella sekundära utbrott* som bekräftats på deras territorium den första arbetsdagen i varje vecka. Denna information överförs sedan av kommissionen till veterinärväsendet i varje EU-land.
 • Kommissionen assisteras i sitt arbete av den ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

Upphävande

Direktivet kommer att upphävas och ersättas av förordning (EU) 2016/429 från och med den 21 april 2021.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 23 december 1982. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 1 januari 1984.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Vattenbruk: odling av fisk, skaldjur, vattenväxter, tång osv.

Utbrott: den gård eller plats, belägen på EU:s territorium, där djur hålls tillsammans och där ett eller flera fall har bekräftats eller varit bekräftade officiellt.

Primärt utbrott: varje utbrott som inte har något samband med tidigare utbrott i samma region i ett EU-land, eller det första utbrottet i en annan region i samma EU-land.

Sekundärt utbrott: ett utbrott som följer på ett primärt utbrott i en redan infekterad region.

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 82/894/EEG av den 21 december 1982 om anmälan av djursjukdomar inom gemenskapen (EGT L 378, 31.12.1982, s. 58–62).

Fortlöpande ändringar av direktiv 82/894/EEG har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens beslut 2007/142/EG av den 28 februari 2007 om inrättande av ett gemenskapsteam för akuta veterinärmedicinska frågor som skall bistå kommissionen med att ge medlemsstater och tredjeländer stöd i veterinärmedicinska frågor då det gäller vissa djursjukdomar (EUT L 62, 1.3.2007, s. 27–29).

Kommissionens beslut 2005/176/EG av den 1 mars 2005 om fastställande av den kodade formen och koderna för anmälan av djursjukdomar enligt rådets direktiv 82/894/EEG (EUT L 59, 5.3.2005, s. 40–41).

Senast ändrat 06.12.2016

Top