Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Att förhindra spridning av djursjukdomar såsom vesikulär svinsjuka

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Att förhindra spridning av djursjukdomar såsom vesikulär svinsjuka

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 92/119/EEG – allmänna åtgärder för bekämpning av vissa djursjukdomar och särskilda åtgärder mot vesikulär svinsjuka

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Syftet med direktivet är att förhindra spridning av djursjukdomar och att bevara djuruppfödningens lönsamhet genom att fastställa åtgärder för att skydda djur från vissa sjukdomar.

VIKTIGA PUNKTER

Anmälan

EU-länderna måste utan dröjsmål anmäla varje förekomst av en sjukdom som omfattas av detta direktiv till den behöriga myndighet som ansvarar för veterinärkontroller.

Djursjukdomar

I direktivet föreskrivs åtgärder som ska vidtas vid utbrott av bluetongue, vesikulär svinsjuka, afrikansk svinpest eller någon av följande sjukdomar:

 • Rinderpest.
 • Peste des petits ruminants.
 • EHD (epizootisk hemorrhagisk sjukdom på hjort).
 • Får- och getkoppor.
 • Vesikulär stomatit.
 • Lumpy skin disease.
 • Rift valley-feber.

Diagnos

 • Om djur misstänks vara smittade med någon av ovanstående sjukdomar, måste den officiella veterinären bekräfta förekomsten av sjukdomen på anläggningen. För detta ändamål måste han eller hon vidta undersökningsåtgärder och bland annat ta prover för en laboratorieundersökning.
 • Den berörda anläggningen, och alla andra anläggningar som sjukdomen kan komma från, måste sättas under officiell övervakning. Den behöriga myndigheten ska kräva att ett antal åtgärder vidtas, bland annat inventering och isolering av alla djur tillhörande arter som är mottagliga för sjukdomen.
 • Nationella laboratorier som EU-länderna har utsett för respektive sjukdom ska koordinera den diagnostiska processen och användningen av laboratoriereagens. Dessa laboratorier ska samarbeta med EU:s referenslaboratorier.

Bekräftelse

Så snart det har bekräftats att sjukdomen förekommer på anläggningen ska den behöriga myndigheten vidta åtgärder som rör

 • slakt av alla djur tillhörande arter som är mottagliga för sjukdomen,
 • behandling av material som kan vara smittbärande,
 • rengöring av byggnader som använts för inhysning av djur,
 • vilda djur som kan ha smittats.

Undantag kan beviljas för friska produktionsenheter.

Den behöriga myndigheten måste dessutom upprätta en skyddszon med en radie av minst tre kilometer och en övervakningszon med en radie av minst tio kilometer kring den smittade anläggningen, där särskilda åtgärder ska vidtas avseende djuren och anläggningen. Åtgärderna ska pågå under åtminstone hela sjukdomens inkubationstid och invånarna i dessa zoner måste informeras om de åtgärder som har vidtagits.

Förebyggande

 • Europeiska kommissionen kan besluta att vaccination bör komplettera de förebyggande åtgärderna, men bara i undantagsfall. Om så sker måste de vaccinerade djuren identifieras med ett synligt märke och får inte lämna vaccinationsområdet.
 • I en nationell beredskapsplan som upprättas för varje EU-land anges de åtgärder som måste vidtas vid ett utbrott av någon av de sjukdomar som omfattas av detta direktiv. Dessa planer har godkänts av kommissionen och får ändras vid ändrade omständigheter.

Kommittéförfarande

Kommissionen biträds av den ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet har gällt sedan den 8 januari 1993. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 1 oktober 1993.

Direktivet kommer att upphävas och ersättas av förordning (EU) 2016/429 från och med den 21 april 2021.

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 92/119/EEG av den 17 december 1992 om införande av allmänna gemenskapsåtgärder för bekämpning av vissa djursjukdomar och särskilda åtgärder mot vesikulär svinsjuka (EGT L 62, 15.3.1993, s. 69–85).

Fortlöpande ändringar av direktiv 92/119/EEG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets direktiv 2002/60/EG av den 27 juni 2002 om särskilda bestämmelser för bekämpning av afrikansk svinpest och om ändring av direktiv 92/119/EEG beträffande Teschensjuka och afrikansk svinpest (EGT L 192, 20.7.2002, s. 27–46).

Se den konsoliderade versionen.

Rådets direktiv 2000/75/EG av den 20 november 2000 om fastställande av särskilda bestämmelser om åtgärder för bekämpning och utrotning av bluetongue (EGT L 327, 22.12.2000, s. 74–83).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens beslut 2000/428/EG av den 4 juli 2000 om fastställande av diagnos- och provtagningsmetoder samt kriterier för utvärdering av resultaten från laboratorietest för påvisande och differentialdiagnos beträffande vesikulär svinsjuka (SVD) [delgivet med nr K(2000) 1805] (EGT L 167, 7.7.2000, s. 22–32)

Senast ändrat 26.10.2016

Top