Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kampen mot Newcastlesjukan

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kampen mot Newcastlesjukan

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 92/66/EEG – EU:s åtgärder för att bekämpa Newcastlesjukan

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Newcastlesjukan är en mycket smittsam sjukdom hos fjäderfä och andra fåglar, som i synnerhet påverkar äggproduktionen, med allvarliga socioekonomiska konsekvenser. Direktivet syftar till att definiera Europeiska unionens (EU:s) länders åtgärder vid misstänkta och bekräftade utbrott.

VIKTIGA PUNKTER

 • Direktivet gäller fjäderfä och andra fåglar som hålls i fångenskap, inbegripet tävlingsduvor.
 • Om fjäderfän i en anläggning misstänks vara smittade eller smittbärande med Newcastlesjukan ska de berörda myndigheterna omedelbart underrättas, anläggningen sättas under officiell övervakning och följande åtgärder införas:
  • Alla berörda fjäderfän ska hållas isolerade och fria från kontakt med andra fjäderfän.
  • Ingen förflyttning utan tillstånd får ske av personer, fordon, andra djur, kött av fjäderfän, ägg, foder, avfall, redskap eller något annat som kan tänkas överföra sjukdomen.
  • Desinficeringsmedel ska användas vid in- och utgångar till de byggnader där fjäderfäna är inhysta liksom till själva anläggningen.
  • Andra anläggningar kan sättas under övervakning om det finns anledning att misstänka kontaminering.
 • Om sjukdomen har bekräftats ska de åtgärder som vidtas inbegripa att
  • fjäderfän i anläggningen måste avlivas,
  • smittbärande material måste destrueras eller behandlas,
  • ägg och kött från fjäderfän som har slaktats under sjukdomens förmodade inkubationstid måste destrueras,
  • byggnader där fjäderfäna varit inhysta måste rengöras och desinficeras,
  • inga fjäderfän får återinsättas i anläggningen förrän tidigast 21 dagar efter rengöringen,
  • ett kontrollområde med en radie av minst tre kilometer, inom ett övervakningsområde med en radie av minst tio kilometer, måste upprättas kring platsen i minst 21 dagar, med officiella kontroller, kliniska undersökningar och isolerade fjäderfän.
 • EU-länderna måste utse ett nationellt laboratorium för samordning av åtgärder mot sjukdomen, i samarbete med andra EU-länder och EU:s referenslaboratorium för Newcastlesjukan, som ligger i Storbritannien.
 • Godkänd vaccinering mot sjukdomen kan genomföras samt vaccination i samband med sjukdomsutbrott.
 • Varje land måste upprätta en egen beredskapsplan för att bemöta sjukdomen och som följer åtgärderna i detta direktiv, inbegripet upprättandet av en ledningscentral och lokala centraler för bekämpning av sjukdomen. Europeiska kommissionens experter kan utföra stickprovskontroller för att säkerställa att dessa anläggningar helt utför sina uppgifter.
 • EU-länderna är berättigade till ekonomiskt bistånd till stöd vid hanteringen av Newcastlesjukan enligt beslut 90/424/EEG.
 • Den ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder bistår kommissionen i hanteringen av Newcastlesjukan.

Upphävande

Direktivet kommer att upphävas och ersättas av förordning (EU) 2016/429 från och med den 21 april 2021.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 29 juli 1992. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 1 oktober 1993.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 92/66/EEG av den 14 juli 1992 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av Newcastlesjukan (EGT L 260, 5.9.1992, s. 1–20).

Fortlöpande ändringar av direktiv 92/66/EEG har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (EUT L 84, 31.3.2016, s. 1–208).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1–24).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 26.10.2016

Top