Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Åtgärder för bekämpning av afrikansk hästpest

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Åtgärder för bekämpning av afrikansk hästpest

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 92/35/EEG – kontrollregler och åtgärder för bekämpning av afrikansk hästpest

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Afrikansk hästpest är en virussjukdom som påverkar alla hästdjur*. Den är vanligtvis dödlig för hästar och kan få allvarliga socioekonomiska konsekvenser. I direktivet fastställs kontrollregler och åtgärder för bekämpning av sjukdomen.

VIKTIGA PUNKTER

 • Om en eller flera hästar på en anläggning misstänks ha afrikansk hästpest ska de berörda myndigheterna omedelbart underrättas. Myndigheterna ska sätta anläggningen under officiell övervakning och införa följande åtgärder:
  • En officiell inventering av hästdjur, inbegripet de som redan har dött, smittats eller kan antas bli smittade.
  • En inventering av de platser där smittbärande insekter har gynnsamma livsbetingelser.
  • En fullständig undersökning och en klinisk undersökning av hästdjuren.
  • Hästdjur ska hållas skyddade mot smittbärande insekter.
  • Förflyttning av hästdjur till eller från anläggningen är förbjuden.
  • Insatser för att utrota smittbärande insekter där hästdjur är inrymda.
  • Hästkadavren ska förstöras.
 • Om sjukdomen har bekräftats kommer åtgärder som vidtas inbegripa att
  • alla smittade hästdjur, eller de som uppvisar symptom, ska avlivas omedelbart och kropparna förstöras,
  • säkerhetsåtgärder för anläggningar som misstänks vara smittade utsträcks till anläggningar belägna inom åtminstone 20 km från de anläggningar där förekomst av infektion har bekräftats,
  • hästdjur inom denna zon på 20 km ska vaccineras, utom under särskilda omständigheter.
 • En skyddszon på minst 100 km runt smittade anläggningar måste inrättas, där alla hästdjur undersöks kliniskt, och förflyttning är förbjuden utom till ett slakteri inom skyddszonen eller en zon under övervakning. En övervakningszon sträcker sig normalt 50 km utanför skyddszonen i områden där ingen systematisk vaccinering har utförts under de senaste 12 månaderna.
 • Människor som bor i dessa områden måste informeras om alla gällande restriktioner. Systematisk vaccinering av djuren får endast utföras inom skyddszonen.
 • EU-länderna måste utse ett nationellt laboratorium för samordning av åtgärder mot sjukdomen, i samarbete med andra EU-länder och referenslaboratoriet i Spanien.
 • Varje land måste upprätta sin egen beredskapsplan för åtgärder mot sjukdomen, inbegripet upprättandet av en ledningscentral och lokala centraler för bekämpning av sjukdomen. Europeiska kommissionens experter kan utföra stickprovskontroller för att säkerställa att dessa anläggningar helt utför sina uppgifter.
 • Den ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder bistår kommissionen i hanteringen av afrikansk hästpest.

Upphävande

Direktiv 92/35/EEG kommer att upphävas och ersättas av förordning (EU) 2016/429 från och med den 21 april 2021.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 18 maj 1992. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 31 december 1992.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Hästdjur: hästar, åsnor och zebror, samt korsningar av dessa djur.

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 92/35/EEG av den 29 april 1992 om kontrollregler och åtgärder för bekämpning av afrikansk hästpest (EGT L 157, 10.6.1992, s. 19–27).

Fortlöpande ändringar av direktiv 92/35/EEG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (EUT L 84, 31.3.2016, s. 1–208).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1–24).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 20.10.2016

Top