Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hälsokrav för import av och handel med djur i EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Hälsokrav för import av och handel med djur i EU

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 92/65/EEG: djurhälsokrav för handeln inom och importen till EU av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under andra specifika bestämmelser

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs närmare djurhälsokrav för handeln inom djur, sperma, ägg (ova) och embryon i EU, inbegripet importbestämmelser.

Specifika bestämmelser gäller för särskilda djurgrupper, eftersom vissa av dem omfattas av tidigare lagstiftning eller ändringar till detta direktiv.

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

Dessa djur omfattas av direktivet:

Zoodjur.

Hovdjur.

Fåglar.

Kameler.

Bin.

Kaniner, harar, minkar och rävar.

Katter, hundar och illrar.

Olika uppsättningar detaljerade bestämmelser gäller för olika kategorier av djur. I direktivet beskrivs krav på följande områden, beroende på art:

Djur ska identifieras.

Djur ska regelbundet och i god tid undersökas av en veterinär.

Anmälningspliktiga sjukdomar ska rapporteras.

EU-länderna ska införa sjukdomsbekämpande åtgärder.

Åtgärder för karantän ska införas under vissa omständigheter.

Djur ska ha ett hälsointyg och vara fria från sjukdomar.

Djurskyddsåtgärder ska finnas.

Genom direktiv 2004/68/EG uppdateras bestämmelserna för import av hovdjur, särskilt för att ta hänsyn till utvecklingen av sjukdomsrisken.

Cirkusdjur omfattas mer specifikt av kommissionens förordning (EG) nr 1739/2005.

Kravet på en undersökning av veterinär har lättats genom uppdaterade bestämmelser för husdjur (t.ex. hundar, katter och illrar) som är föremål för handel eller importeras i icke-kommersiellt syfte, i enlighet med förordning (EU) nr 576/2013, och är nu 48 timmar (i stället för 24 timmar) innan djuret i fråga ska förflyttas.

Direktivet innehåller även detaljerade bestämmelser för handeln inom sperma, ova och embryon från vissa djur som inte redan omfattas av en lagstiftning, t.ex. hästar, åsnor, får och getter.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det började gälla den 29 juli 1992. EU-länderna skulle införliva det i respektive nationell lagstiftning senast den 1 januari 1994.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (EGT L 268, 14.9.1992, s. 54–72)

Ändringar och fortlöpande ändringar till direktiv 92/65/EEG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 576/2013 av den 12 juni 2013 om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om upphävande av förordning (EG) nr 998/2003 (EUT L 178, 28.6.2013, s. 1–26)

Kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 av den 12 mars 2010 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, områden eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och färskt kött till Europeiska unionen samt kraven för veterinärintyg (EUT L 73, 20.3.2010, s. 1–121). Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens förordning (EG) nr 1739/2005 av den 21 oktober 2005 om fastställande av djurhälsokrav för transport av cirkusdjur mellan medlemsstater (EUT L 279, 22.10.2005, s. 47–62)

Senast ändrat 04.01.2016

Top