Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sperma från tamsvin: handel inom EU och import

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sperma från tamsvin: handel inom EU och import

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 90/429/EEG – handel inom gemenskapen med och import av sperma från tamdjur av svin

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs djurhälsovillkor som gäller vid handel med sperma av svin, både mellan EU-länderna och vid import från annan plats i världen.

Syftet med direktivet är att minska risken för att djursjukdomar sprids.

VIKTIGA PUNKTER

Sperman ska komma från friska tamdjur och ska samlas in och behandlas i godkända seminstationer.

Särskilda villkor gäller för insamling, behandling, lagring och transport av sperman.

Nationella myndigheter är ansvariga för att säkerställa att seminstationerna uppfyller nödvändiga krav och tilldelas ett veterinärt registreringsnummer.

Varje sändning av sperma ska medföljas av ett djurhälsointyg.

Importerad sperma får endast komma från godkända seminstationer i de länder utanför EU som finns på en särskild lista över godkända länder.

När EU ska bedöma om ett land ska läggas till i förteckningen över godkända länder tar man hänsyn till faktorer som den allmänna hälsosituationen för kreatur i landet, landets regler för förebyggande av djursjukdomar och landets förmåga att följa EU:s bestämmelser.

Importerad sperma måste medföljas av ett djurhälsointyg. Varje sändning kontrolleras när den förs in i EU, innan den transporteras vidare till slutdestinationen.

EU-länder som väntar på en sändning, antingen direkt eller indirekt, från ett land utanför Europa ska förbjuda importen om sperman kan innehålla en smittsam sjukdom som kan spridas till djur i EU.

Europeiska kommissionens veterinära experter, som samarbetar med lokala myndigheter, får utföra inspektioner på plats i länder utanför EU.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det trädde i kraft den 12 juli 1990. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 31 december 1991.

BAKGRUND

Handel inom EU med djur av svin

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 90/429/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av sperma från tamdjur av svin (EGT L 224, 18.8.1990, s. 62–73)

Fortlöpande korrigeringar av direktiv 90/429/EG har integrerats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens genomförandebeslut 2012/137/EU av den 1 mars 2012 om import till unionen av sperma från tamsvin (delgivet med nr C(2012) 1148) (EUT L 64, 3.3.2012, s. 29–37)

Senast ändrat 11.01.2016

Top