Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handel inom EU och import av sperma från nötkreatur

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Handel inom EU och import av sperma från nötkreatur

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 88/407/EEG – djurhälsokrav som gäller vid handel inom EU och import av sperma från nötkreatur som hålls som tamdjur

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet anges de djurhälsoregler som gäller för sperma från nötkreatur, här använt synonymt med oxdjur (som främst innefattar nötkreatur, bisonoxar och bufflar) som handlas inom och importeras till Europeiska unionen (EU).

VIKTIGA PUNKTER

 • Sperma från nötkreatur (oxdjur) måste uppfylla följande villkor innan den förs in i EU eller överförs till ett annat EU-land:
  • Den ska ha samlats, behandlats, förvarats och transporterats med hjälp av utrymmen och förfaranden som godkänts för detta ändamål och vara fri från mul- och klövsjuka och andra anmälningspliktiga sjukdomar.
  • Den ska ha samlats från friska tamdjur från besättningar som varit i karantän under minst 28 dagar och som är fria från tuberkulos, brucellos och leukos och inte har vaccinerats mot mul- och klövsjuka under de föregående 12 månaderna (eller har testats för sjukdomen med negativt resultat).
  • Angivna koncentrationer av antibiotika måste tillsättas.
  • Om det inte rör sig om färsk sperma ska den förvaras under godkända betingelser under en period av minst 30 dagar före avsändandet.
  • Den ska åtföljas av ett djurhälsointyg under transporten.
 • Ovanstående krav gäller även vid import till EU av sperma från nötkreatur (oxdjur), som endast får ske från länder utanför EU som är förtecknade och som har godkänts på grundval av följande:
  • Det allmänna hälsotillståndet hos djur och vilt i landet i fråga.
  • Kvaliteten på kommunikationen om förekomsten av smittsamma djursjukdomar.
  • Regler om förebyggande och bekämpande av djursjukdomar.
  • Veterinärväsendets uppbyggnad.
  • Åtgärder för att förebygga och bekämpa smittsamma djursjukdomar.
  • Garantier som landet ger för att detta direktiv kommer att följas.
 • Veterinära experter från Europeiska kommissionen får, i samarbete med myndigheterna i EU-länderna och länderna utanför EU, göra kontroller för att säkerställa en enhetlig tillämpning av detta direktiv.
 • Kommissionen får hjälp av den ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder att hantera de krav som gäller för handel med sperma.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 29 juni 1988. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 1 januari 1990.

Upphävande

Direktiv 88/407/EEG kommer att upphävas och ersättas av förordning (EU) 2016/429 från och med den 21 april 2021.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 88/407/EEG av den 14 juni 1988 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av djupfryst sperma från tamdjur av nötkreatur (EGT L 194, 22.7.1988, s. 10–23).

Fortlöpande ändringar av direktiv 88/407/EEG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1–24).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens beslut 2007/240/EG av den 16 april 2007 om nya veterinärintyg för införsel av levande djur, sperma, embryon, ägg och animaliska produkter i gemenskapen enligt besluten 79/542/EEG, 92/260/EEG, 93/195/EEG, 93/196/EEG, 93/197/EEG, 95/328/EG, 96/333/EG, 96/539/EG, 96/540/EG, 2000/572/EG, 2000/585/EG, 2000/666/EG, 2002/613/EG, 2003/56/EG, 2003/779/EG, 2003/804/EG, 2003/858/EG, 2003/863/EG, 2003/881/EG, 2004/407/EG, 2004/438/EG, 2004/595/EG, 2004/639/EG och 2006/168/EG [delgivet med nr K(2007) 1622] (EUT L 104, 21.4.2007, s. 37–50).

Kommissionens genomförandebeslut 2011/630/EU av den 20 september 2011 om import till unionen av sperma från tamdjur av nötkreatur [delgivet med nr K(2011) 6426] (EUT L 247, 24.9.2011, s. 32–46).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (EUT L 84, 31.3.2016, s. 1–208).

Senast ändrat 09.01.2017

Top