Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handel med får och getter inom EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Handel med får och getter inom EU

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets direktiv 91/68/EEG om djurhälsovillkor för handeln med får och getter inom gemenskapen.

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • I direktivet fastställs regler som gäller för får och getter som förflyttas från ett EU-land till ett annat, oavsett om det är för slakt, gödning eller avel, för att säkerställa att de är friska och inte medför någon sjukdom.

VIKTIGA PUNKTER

 • Djuren måste uppfylla följande villkor:
  • De ska identifieras och registreras enligt EU-lagstiftningen.
  • De ska besiktigas inom de 24 timmarna närmast före förflyttningen.
  • De får inte komma från en gård, eller ha varit i kontakt med djur, där en sjukdom har identifierats förrän en lämplig tid har förflutit – 42 dagar för brucellos, 30 för rabies och 15 för mjältbrand.
  • De ska vara födda och uppfödda i EU eller importerade från utlandet enligt EU:s regelverk.
  • De ska vara på sin ursprungsgård kontinuerligt i minst 30 dagar eller, för yngre djur, sedan födelsen.
  • De får inte vara borta från sin ursprungsgård mer än sex dagar innan slutligt handelstillstånd ges för dem.
  • De får inte vara i kontakt med andra får eller getter under de 21 närmast föregående dagarna eller, när det gäller klövdjur, importeras in i EU under de 30 närmast föregående dagarna.
 • Djur för avel och gödning måste uppfylla ytterligare krav för att säkerställa att de är fria från brucellos.
 • Djur får inte förflyttas till ett annat EU-land om
  • de ska slaktas i enlighet med ett program för sjukdomsutrotning, eller
  • inte kan säljas i sitt eget territorium på grund av hälsorelaterade farhågor.
 • Uppsamlingscentraler, där djur från olika gårdar grupperas tillsammans innan de transporteras, måste
  • övervakas av en officiell veterinär,
  • rengöras och desinficeras före användning,
  • inspekteras regelbundet av relevanta myndigheter.
 • Centralerna måste
  • ha tillräcklig kapacitet och inrättningar för de djur de inhyser,
  • endast ta in de djur som uppfyller EU:s hälsovillkor,
  • föra ett register i minst tre år med uppgifter som djurens tillträdes- och utträdesdatum, ägarens namn och transportörens registreringsnummer.
 • Centralerna får ett personligt godkännandenummer och kan få sin licens indragen eller upphävd vid eventuella brott mot lagstiftningen.
 • Återförsäljare och transportörer som är inblandade i att förflytta djuren från ett EU-land till ett annat måste vara registrerade och föra en databas över sina verksamheter för minst tre år. Båda måste uppfylla stränga hygienstandarder.

Direktivet gäller utöver följande:

 • Förordning (EG) nr 21/2004 om identifiering och registrering av får och getter.
 • Rådets direktiv 2003/85/EG om gemenskapsåtgärder för bekämpning av mul- och klövsjuka.
 • Kommissionens beslut 93/52/EEG om att vissa EU-länder eller regioner iakttar kraven i fråga om brucellos.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det gäller från och med den 4 februari 1991. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 31 december 1992.

BAKGRUND

Se mer information om ”handel med får och getter inom unionen” på Europeiska kommissionens webbplats.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 91/68/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för handeln med får och getter inom gemenskapen (EGT L 46, 19.2.1991, s. 19–36)

Fortlöpande ändringar av direktiv 91/68/EEG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av den 17 december 2003 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG (EUT L 5, 9.1.2004, s. 8–17). Se den konsoliderade versionen.

Rådets direktiv 2003/85/EG av den 29 september 2003 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av mul- och klövsjuka, om upphävande av direktiv 85/511/EEG och besluten 89/531/EEG och 91/665/EEG samt om ändring av direktiv 92/46/EEG (EUT L 306, 22.11.2003, s. 1–87). Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens beslut 93/52/EEG av den 21 december 1992 om fastställande av att vissa medlemsstater eller regioner iakttar kraven i fråga om brucellos (B. melitensis) och erkännande av deras status som medlemsstat eller region som är officiellt fri från denna sjukdom (EGT L 13, 21.1.1993, s. 14–15). Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 18.04.2016

Top