Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handel inom EU med nötkreatur och svin

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Handel inom EU med nötkreatur och svin

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 64/432/EEG om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom EU

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • I det fastställs regler för handel inom Europeiska unionen (EU) med nötkreatur* eller svin* för avel, mjölk- eller köttproduktion, slakt eller utställning.
 • Det omfattar inte djur som används vid sport- eller kulturevenemang.

VIKTIGA PUNKTER

 • Transport till ett annat EU-land av djur som omfattas av direktivet godkänns endast om djuren
  • inte visar tecken på sjukdom,
  • inte kommer från en källa som är förbjuden eller begränsad av EU eller nationell lagstiftning,
  • kan identifieras officiellt i enlighet med EU:s direktiv och förordningar,
  • åtföljs av ett hälsointyg under transporten,
  • kommer från en hjord som officiellt är fri från tuberkulos, brucellos och enzootisk bovin leukos (gäller endast nötkreatur),
  • inte kommer i kontakt med djur med sämre hälsostatus under transporten.
 • Fordon som används för att transportera djur ska ta hänsyn till deras välmående och måste
  • vara byggda så att djurspillning, strö och foder inte kan läcka från fordonet,
  • rengöras och desinficeras med godkända metoder efter användning och, om nödvändigt, före ny last av djur,
  • ha med sig ett platsregister som inkluderar datum och tid för förflyttning av djuren, detaljer om de djur som transporteras, information om rengöring och desinficering av fordonet, som ska sparas i minst tre år.
 • Djur som ska slaktas måste slaktas inom 72 timmar om de transporteras direkt till ett slakteri, eller inom 3 dagar om de kommer via en godkänd uppsamlingsanläggning.
 • Misstanke om närvaro av alla relevanta sjukdomar på anläggningen måste anmälas till den behöriga myndigheten.
 • Hälsointyg måste utfärdas av den officiella veterinären efter inspektion.
 • Alla handlare, deras lokaler och anläggningar måste registreras och godkännas, och EU-länderna måste införa ett övervakningssystem med sanktioner för att säkerställa efterlevnad.

Upphävande

Direktiv 64/432/EEG kommer att upphävas av förordning (EU) nr 2016/429 från och med den 21 april 2021.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Den skulle införlivas i den nationella lagstiftningen i de sex ursprungliga medlemsländerna i Europeiska ekonomiska gemenskapen (nu EU) senast den 30 juni 1965.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Nötkreatur: en underfamilj av djur som inkluderar ko, zebu, jak, bison och buffel.

Svin: en underfamilj av djur som inkluderar grisar och vildsvin.

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen. (Svensk specialutgåva: Område 3 Volym 1 s. 65).

Fortlöpande ändringar av direktiv 64/432/EEG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (EUT L 84, 31.3.2016, s. 1–208).

Senast ändrat 17.10.2016

Top