Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Medelhavspaketet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Medelhavspaketet

I systemet med ett frikopplat samlat gårdsstöd föreskrivs särskild tillämpning för humle, bomull, olivodlingar och tobak. Bestämmelserna för dessa produkter infördes vid den stora reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 2003 i två steg.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 864/2004 av den 29 april 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av stödsystem för jordbrukare och om anpassning av förordningen med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen.

SAMMANFATTNING

Denna förordning som är känd under namnet "Medelhavspaketet" kompletterar den stora reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) i juni 2003 med bestämmelser rörande integreringen av stödet till tobaks-, humle-, olivodlings- och bomullssektorn i systemet med samlat gårdsstöd.

Genom förordningen upprättas särskilda direktstöd för sektorerna ovan. Stöden beviljas på villkor att jordbrukarna iakttar de tvärvillkor som införs genom reformen 2003.

Humle

Direktstöden för humle frikopplas från produktionen från och med den 1 januari 2005 (förutom för länder som har tillämpat en övergångsperiod t.o.m. den 31 december 2005). För att beakta särskilda marknadssituationer eller vissa följder på regional nivå kan medlemsstaterna låta en del av stödet fortsätta att vara kopplat (motsvarande högst 25 % av det nationella taket *.

Det referensbelopp som ska användas för beräkningen är 480 euro per hektar som omfattades av stöd under referensperioden 2000-2002.

Förordningen om den gemensamma organisationen av marknaden för humle omfattar normer rörande saluföring, producentsammanslutningar och handel med tredjeländer.

Bomull

Direktstöden för bomull frikopplas från produktionen fr.o.m. den 1 januari 2006. För att bevara produktionen i produktionsområden som riskerar att försvinna vid en total frikoppling, kan medlemsstaterna låta en del av stödet förbli kopplat (motsvarande högst 35 % av det totala stöd som tidigare beviljades för bomull).

Dessa stöd beräknas enligt följande tabell:

Maximal areal (totalt)440 000 ha

Grekland

Spanien

Portugal

Nationell basareal

370 000 ha

70 000 ha

360 ha

Stöd (i euro) per stödberättigande hektar

300 000 ha till 594 /ha70 000 ha till 342,85 /ha

1 039 /ha

556 /ha

De godkända branschorganisationerna inom bomullssektorn uppmuntras att delta i förvaltningen av arealstöd till medlemmarna (fastställande av en skala).

Till följd av Europeiska gemenskapernas domstols hävande av 2004 års reform i september 2006 kommer den nuvarande förordningen för bomullssektorn att ersättas inom kort. Med sikte på ett nytt reformförslag organiserades ett mycket omfattande offentligt samråd (DE) (EN) (FR) där berörda parter och allmänheten fick lämna sina synpunkter.

Olivolja

Stödet till sektorn för olivolja frikopplas från produktionen fr.o.m. den 1 januari 2006. För att skydda olivodlingar som är värdefulla ur miljösynpunkt eller av sociala skäl, medges ett stöd (upp till högst 40 % av det tidigare beviljade stödet) för olivlundar som är registrerade i det geografiska informationssystemet *.

Det är bara Spanien som beslutat att tillämpa kopplat stöd för olivodlingar till ett årligt belopp på 103,14 miljoner euro.

Medlemsstaterna får anslå högst 10 % av olivoljans del av det nationella taket till åtgärder för kvalitetsförbättring.

Förordningen av den gemensamma organisationen av marknaden för olivolja och bordsoliver reglerar den inre marknaden och handeln med tredjeländer.

Tobak

Direktstöden för tobak kommer att frikopplas helt från produktionen från och med 2010. För att skydda lokala ekonomier och se till att marknadspriset kan anpassas till de nya villkoren kan medlemsstaterna låta en del av stödet förbli kopplat (upp till högst 60 % av det tidigare beviljade stödet) under fyra år fram till 2010.

Under denna period och beroende på vilken lösning de berörda medlemsstaterna väljer, uppgår maximibeloppen för detta stöd till följande:

2006-2009(i miljoner euro)

Tyskland

21,287

Spanien

70,599

Frankrike

48,217

Italien (förutom Puglia)

189,366

Portugal

8,468

En del av detta produktionsstöd (fastställt till 5 % 2007) betalas ut till gemenskapens tobaksfond, som finansierar program för forskning och information om de skadliga effekterna av tobakskonsumtion.

Från och med mitten av 2011 kommer hälften av det årliga stöd som betalades ut till tobakssektorn mellan 2000 och 2002 (ca. 484 miljoner euro) att i stället gå till omstrukturering i de tobaksproducerande områdena. Detta kommer att ske inom ramen för landsbygdsutvecklingsprogram finansierade genom Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ).

Förordningen om den gemensamma organisationen av marknaden för tobak reglerar tobaksproduktionens inriktning och handeln med tredjeländer.

Bakgrund

Reformen rörande Medelhavsprodukterna grundar sig på kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet: "Om genomförande av en hållbar jordbruksmodell för Europa genom den reformerade gemensamma jordbrukspolitiken - Sektorerna för tobak, olivolja, bomull och socker". Reformen av humlesektorn stöder sig på kommissionens rapport till rådet om utvecklingen inom sektorn.

Centrala begrepp i rättsakten

  • Nationellt tak: Det högsta belopp som varje medlemsstat får avsätta för direktstöd.
  • Geografiskt informationssystem: Ett dataverktyg för hantering av geografiska data, som ger en realistisk bild av fysiska arealer.

Hänvisningar

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

EUT

Förordning (EG) nr 864/2004

1.5.2004

-

EGT L 161, 30.4.2004

See also

Kompletterande upplysningar rörande

Senast ändrat den 05.10.2007

Top