Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Risk- och krishantering inom jordbruket

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Risk- och krishantering inom jordbruket

Införandet av samlat gårdsstöd * gör det möjligt för jordbrukarna att fatta sina produktionsbeslut på grundval av ekonomiska och agronomiska kriterier. Samtidigt blir de skyldiga att ta ansvar för risker och kriser vars verkningar tidigare fångades upp av politiken för marknads- och prisstöd. Inom ramen för reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken har jordbrukarna behov av nya instrument för risk- och krishantering. Kommissionen undersöker detta problem och överväger att införa åtgärder för att stödja jordbrukarna att hantera dessa situationer.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet av den 9 mars 2005 om risk- och krishantering inom jordbruket [KOM(2005) 74 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Genom detta meddelande överväger kommissionen att införa lämpliga åtgärder för att stödja jordbrukarna att hantera risker och på ett bättre sätt kunna agera i händelse av kris. Den föreslår således tre kategorier av nya åtgärder.

Förslag på nya instrument för risk- och krishantering

Risker * (som leder till ett negativt utfall) och kriser * kan få allvarliga ekonomiska konsekvenser och få återverkningar på företagens inkomster. Huvuddelen av de instrument som har utvecklats för att ge stöd vid oförutsedda händelser grundar sig på ad hoc-åtgärder.

Kommissionen har undersökt ett antal instrument som kan medfölja eller delvis ersätta ad hoc-nödåtgärderna. Kommissionen föreslår följande tre alternativ:

  • Försäkring mot naturkatastrofer: Det handlar om att bevilja ett ekonomiskt stöd för de premier som jordbrukarna betalar för att försäkra sig mot inkomstförluster på grund av naturkatastrofer, dåligt väder eller sjukdomar. Denna åtgärd ska uppmuntra till tecknandet av försäkringar inom en sektor där de förekommer i begränsad omfattning, bl. a. på grund av att riskerna har systematisk karaktär. Återförsäkringen beaktas också.
  • Stöd för gemensamma fonder: De gemensamma fonderna är en form av riskdelning mellan producentgrupper vilket gör det möjligt att ersätta en jordbrukare som har lidit skada. Hittills har fonderna huvudsakligen inrättats på initiativ av producentgrupper från samma sektor. Kommissionen föreslår att det skapas gemensamma fonder inom jordbrukssektorn genom att bevilja tillfälliga och gradvis avtagande stöd för förvaltningen av dessa fonder.
  • Tillhandahållande av ett grundskydd mot inkomstförluster: Det bör övervägas att skapa nya instrument för att säkerställa ett grundskydd vid likviditetsproblem och stora inkomstförluster. Om program för landsbygdsutveckling blir tillgängliga för att stödja genomförandet av stora investeringar för omstrukturering samt för att tillhandahålla ett stöd för strukturomläggningar kan de dock visa sig vara otillräckliga.

Utbildningsåtgärder inom ramen för program för landsbygdsutveckling kan komma att införas för att öka kunskapen om de aktuella riskerna och att förbättra strategierna för riskhantering.

Säkerhet i händelse av kris på marknaden

De instrument som används för att påverka situationen på marknaden och priserna samt för att hantera eventuella kriser varierar mellan marknadsorganisationerna. Efter reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken finns det säkerhetsnät inom flera sektorer som omfattas av reformen. I andra sektorer finns det inget som idag motiverar att det inrättas ytterligare en allmän säkerhetsåtgärd. Kommissionen utesluter följaktligen möjligheten av att det införs en allmän klausul om ett "skyddsnät" för varje gemensam organisation av marknaden.

Finansiering av åtgärder för risk- och krishantering

Kommissionen överväger att finansiera dessa ytterligare åtgärder för risk- och krishantering inom ramen för program för landsbygdsutveckling (under axeln "konkurrenskraft") genom en procent av moduleringen *. Användning av modulering skulle inte medföra ytterligare utgifter för gemenskapen och skulle göra det möjligt för medlemsländerna att i detta syfte använda ett begränsat belopp av anslagen för landsbygdsutveckling. För nya medlemsländer som inte använder modulering måste man fundera på en metod som gör det möjligt för de medlemsländer som önskar det att även sätta av anslag för sådana åtgärder.

Statligt stöd eller kompletterande stödåtgärder för denna typ av åtgärder bör underkastas lämpliga gemenskapsbestämmelser om konkurrens.

Bakgrund

Den första analysen av instrument för riskhantering lades fram av kommissionen i januari 2001. Slutserna från rådets möte i Luxemburg (juni 2003) om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken innehåller en deklaration från kommissionen om detta ämne. I deklarationen anger kommissionen att den före utgången av 2004 ska vidta specifika åtgärder för risk- och krishantering.

Rättsaktens nyckelbegrepp

  • Systemet med samlat gårdsstöd: Det samlade gårdsstödet är ett bidrag till jordbrukarnas inkomster, ett årligt stöd som är beräknat på grundval av stöd som mottogs under referensperioden 2000-2002. Detta stöd har som främsta syfte att säkerställa ökad stabilitet för jordbrukarnas intäkter. Dessa kan besluta om vad de vill producera utan att förlora stödet genom att anpassa utbudet till efterfrågan.
  • Modulering: Det handlar om en gradvis mekanism som syftar till att minska direktstöden till jordbrukarna och att överföra motsvarande anslag till sektorn för landsbygdsutveckling.
  • Risk: Innebär en situation med olika möjliga utgångar med olika sannolikhet.
  • Kris: Innebär en oförutsedd situation som hotar jordbruksföretagens livskraft, antingen lokalt i en viss produktionssektor eller i en hel produktionssektor.

Senast ändrat den 24.01.2006

Top