Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Den gemensamma organisationen av marknaden för humle

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Den gemensamma organisationen av marknaden för humle

Europeiska unionens stöd för humle får ändrad inriktning den 1 januari 2005 (övergångsperioden löper ut den 31 december 2005) då man övergår till ett system med stöd som är frikopplat från produktionen och ett samlat gårdsstöd. Varje medlemsstat får dock dela ut högst 25 procent av stödet till sektorn i form av ett kompletterande stöd till jordbrukare och/eller godkända producentorganisationer.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 864/2004 av den 29 april 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system med direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, och om en anpassning av den med anledning av anslutningen av Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien till Europeiska unionen.

SAMMANFATTNING

Tillämpningsområde

Den gemensamma organisationen av marknaden för humle omfattar humle, färsk eller torkad, även mald, pulveriserad eller i form av pelletar samt humleextrakt.

Frikoppling

Direktstödet för humle kommer den 1 januari 2005 att helt frikopplas från produktionen (utom i de länder som kommer att tillämpa en övergångsperiod för humle som löper till och med den 31 december 2005).

Direktstöd

Medlemsstaterna får, utgående från sina nationella tak, bibehålla 25 procent av det gamla direktstödet för areal i produktion eller tillfällig träda. Detta stöd beviljas för att ta hänsyn till särskilda omständigheter på marknaden eller strukturella villkor på regional nivå (producentregioner med särskilda drag).

Beräkning av direktstöd (för areal i produktion eller tillfällig träda)

För att få fram referensbeloppet för stödet till en enskild producent ska medlemsstaten ta antalet hektar (avrundat till två decimaler) som producenten erhöll stöd för under 2000-2002 och multiplicera denna siffra med 480 euro per hektar.

Tvärvillkor

Precis som för andra direktstöd måste producenterna uppfylla vissa villkor: tvärvillkor, modulering och finansiell disciplin.

Bakgrund

Den gemensamma organisationen av marknaden för humle ändrades inom ramen för "Medelhavspaketet" under förhandlingarna i ministerrådet och Europaparlamentet. Detta paket omfattar även tobak, bomull, olivolja och bordsoliver. Reformen av humlesektorn gäller från och med 2005, men reformen av den gemensamma organisationen för övriga produkter kommer inte att träda i kraft förrän den 1 januari 2006.

7. Dessa produkter kommer i ett andra steg att integreras med systemet med ett frikopplat gårdsstöd, dock med vissa särdrag: genom att en del av det gamla arealbidraget bibehålls (bomull och olivolja), genom att ett kompletterande stöd bibehålls till jordbrukare eller producentgrupper (humle) eller genom en total övergång efter en lång övergångsperiod (tobak (es de en fr)).

Bomull, tobak och olivolja produceras i några regioner med långsammare utveckling. Med reformen försöker man bevara odlingarna i dessa regioner, genom att snarare prioritera jordbrukarnas inkomster än stödet för produkter. Därför kommer tobak och bomull att omfattas av ett stöd kopplat till produktionen för att underlätta anpassningen till det nya systemet. Ett produktionsstöd för humle får beviljas för att beakta särskilda omständigheter på marknaden eller strukturella villkor på regional nivå.

9. Den aktuella reform som omfattar "medelhavsprodukter" bygger på kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet: "Om genomförande av en hållbar jordbruksmodell för Europa genom den reformerade gemensamma jordbrukspolitiken - Sektorerna för tobak, olivolja, bomull och socker (es de en fr)". Reformen av humlesektorn föregicks av en rapport om denna sektors utveckling [KOM(2003) 571 slutlig].

En beskrivning av det gällande systemet för humle () (senast till och med den 31 december 2005) finns i SCAD plus-dokumentet om detta.

Mer information om humle (EN) finns på referenssidan för Generaldirektoratet för jordbruk.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 864/2004. [antagande: samråd: CNS/2003/0278]

1.5.2004

1.1.2005 (för humle)

EUT L 161, 30.4.2004

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 1850/2006 av den 14 december 2006 om närmare bestämmelser om certifiering av humle och humleprodukter [Europeiska unionens officiella tidning L 355, 15.12.2006]

Kommissionens förordning (EG) nr 1557/2006 av den 18 oktober 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1952/2005 när det gäller registrering av kontrakt och meddelande av uppgifter inom humlesektorn [Europeiska unionens officiella tidning L 288, 19.10.2006]

Förteckning över godkända producentgrupper inom humlesektorn [Europeiska unionens officiella tidning C 230, 23.9.2006]

Förteckning över certifieringscentraler för humle och deras koder [Europeiska unionens officiella tidning C 230, 23.9.2006]

Förteckning över produktionsområden inom humlesektorn [Europeiska unionens officiella tidning C 230, 23.9.2006]

See also

Ytterligare information finns i lagstiftningen för humlesektorn.

Senast ändrat den 14.01.2008

Top