Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bomull

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Bomull

Stödet för produktion av bomull har i grunden ändrats genom den partiella övergången från ett gemenskapsstöd till rensningsföretag (65 procent) till ett samlat gårdsstöd. 35 procent av arealbidraget bibehålls för att skydda produktionen i vissa zoner. Det nya systemet skall tillämpas från och med den 1 januari 2006. Bomull omfattas inte av någon gemensam organisation av marknaden.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 864/2004 av den 29 april 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av stödsystem för jordbrukare och om anpassning av förordningen med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen.

SAMMANFATTNING

Frikoppling:

Bomullsstödet har i grunden ändrats genom den partiella övergången till ett samlat gårdsstöd. Övergången är partiell eftersom 35 procent av stödet kommer att bibehållas som arealbidrag (direktstöd) medan resterande 65 procenten kommer att ha formen av ett samlat gårdsstöd.

Övergången till det nya stödsystemet är partiell eftersom man vill skydda vissa produktionszoner som riskerar att försvinna om stödsystemet tillämpas fullt ut.

Bomull har inte direkt omfattats av något direktstöd till producenter, utan av indirekta stöd som delats ut till rensningsföretag. Det totala disponibla stödet per hektar är för varje enskild medlemsstat fastställt till 35 procent av den nationella andelen av det stöd som producenterna indirekt erhållit.

Direktstöd:

Precis som för andra direktstöd till producenter måste jordbrukarna uppfylla vissa krav: tvärvillkor, modulering och finansiell disciplin.

Nationell basareal:

Maximal areal (totalt)440 000 ha

Grekland

Spanien

Portugal

Nationell basareal:

370 000 ha

70 000 ha

360 ha

Stöd (i euro) per stödberättigande hektar

300 000 ha till 594 /ha70 000 ha till 342,85 /ha

1 039 /ha

556 /ha

Kompletterande stöd: omstrukturering

För reformen av denna sektor krävs ett finansiellt stöd på 22 miljoner euro för att klara anpassningen. Dessa utgifter kommer att finnas med i budgeten för 2007.

Detta stöd, som är avsett för omstruktureringsprogram i producentregionerna, kommer att finansieras av garantisektionen inom Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ), inom ramen för politiken för landsbygdsutveckling.

Bakgrund:

Reformen av jordbruksstöden för bomull, tobak (es de en fr), humle, olivolja och bordsoliver har förhandlats fram tillsammans och ingår i samma förordning, det så kallade Medelhavspaketet.

Alla dessa produkter har i ett andra steg (april 2004) tagits med i den stora reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken från juni 2003, då man godkände övergången från ett system med direktstöd (stöd som delas ut per hektar, per mängdenhet eller per djur) till ett system med samlat gårdsstöd.

Bomull, tobak och olivolja produceras i vissa regioner med långsammare utveckling. Genom reformen försöker man bevara odlingarna i dessa regioner genom att prioritera jordbrukarnas inkomster snarare än stödet för produkter. Därför kommer tobak och bomull att omfattas av ett kopplat stöd för att underlätta anpassningen till det nya systemet. Ett kopplat stöd för humle får beviljas för att ta hänsyn till särskilda omständigheter på marknaden eller strukturella villkor på regional nivå.

Den aktuella reformen avseende medelhavsprodukter grundas på kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet: "Om genomförande av en hållbar jordbruksmodell för Europa genom den reformerade gemensamma jordbrukspolitiken - Sektorerna för tobak, olivolja, bomull och socker (es de en fr)".

Det gällande systemet för bomullsbidrag kommer att upphöra att gälla den 1 januari 2006.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 864/2004

1.5.2004

1.1.2006 (för bomull)

EUT L 161, 30.4.2004

See also

Ytterligare information finns i den lagstiftning som rör stöden till bomullssektorn.

Senast ändrat den 05.02.2008

Top