Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter

Den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter bidrar till att stabilisera priserna och att tillförsäkra jordbrukarna en skälig levnadsstandard genom att införa olika system för intervention, saluföring och handel med tredjeländer.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Förordningen innehåller en komplett rättslig ram för den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter. Innan denna förordning antogs omfattades dessa produkter av olika rättsakter, den första från 1968.

I bestämmelserna om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter ingår en interventionsordning för den inre marknaden samt vissa stödåtgärder för EU-produkter som säljs på världsmarknaderna.

Tillämpningsområde

Den gemensamma organisationen av marknaden inom sektorn för mjölk omfattar:

 • mjölk och grädde,
 • kärnmjölk, yoghurt, filmjölk och kefir,
 • vassle,
 • smör och andra fetter,
 • ost och ostmassa,
 • laktos och laktossirap,
 • beredningar som används som foder.

Inre marknaden

Regleringsåret börjar den 1 juli varje år och slutar den 30 juni året därpå. Interventionspriserna för 100 kg smör var

 • 328,20 euro 1 juli 2000 - 30 juni 2004,
 • 305,23 euro 1 juli 2004 - 30 juni 2005,
 • 282,44 euro 1 juli 2005 - 30 juni 2006,
 • 259,52 euro 1 juli 2006 - 30 juni 2007,
 • 246,39 euro från och med den 1 juli 2007.

För skummjölkspulver är interventionspriset för 100 kg mjölk 169,80 euro.

Interventionssystem och privat lagring.

Varje medlemslands intervensionsorgan köper upp smör till 90 % av intervensionspriset mellan den 1 mars och 31 augusti varje år på grundval av specifikationer som ska fastställas. Kommissionen får tillfälligt avbryta interventionsuppköpen om de erbjudna kvantiteterna överstiger 30 000 ton under 2008 och följande år. Det smör som köps upp måste uppfylla vissa krav. För saltat eller osaltat smör framställt av grädde eller mjölk kan ett stöd för privat lagring beviljas. Stödet fastställs med hänsyn till lagringskostnaderna och den förväntade utvecklingen av priserna på färskt smör och lagrat smör. Interventionsorganen ska avsätta det smör som de köpt upp på ett sådant sätt att det inte orsakar störningar på marknaden.

Medlemsländernas interventionsorgan köper upp skummjölkspulver till interventionspriset mellan den 1 mars och den 31 augusti. Mjölken ska uppfylla vissa krav när det gäller sammansättningen och i synnerhet ha en viss lägsta proteinhalt på 34 % av den fettfria torrsubstansen. Kommissionen får tillfälligt avbryta interventionsuppköpen om utbudet överstiger 109 000 ton.

Stöd till privat lagring beviljas för vissa ostar såsom grana padano, parmigiano reggiano, provolone och får- och getost samt lagringsbeständig ost. Stödbeloppet beror på lagringskostnaderna och på hur priserna förväntas utvecklas. Om det är nödvändigt på grund av marknadssituationen får kommissionen besluta att interventionsorganet åter får släppa ut olika lagrade ostar på marknaden.

Särskilda saluföringsstöd

Stöd beviljas

 • till producenter av skummjölk och skummjölkspulver (inklusive kärnmjölk och kärnmjölkspulver) som används som foder om dessa produkter uppfyller vissa villkor,
 • för skummjölk som förädlats till kasein eller kaseinater,
 • för försäljning av grädde, smör och koncentrerat smör till ideella organisationer, och till producenter av vissa livsmedel och för direktkonsumtion.

Stöd för mjölk som konsumeras av skolelever

För att uppmuntra barns konsumtion av mjölk beviljas det ett stöd till skolor för leverans av upp till 0,25 l mjölk per elev och dag. EU:s stöd för 100 kg av alla typer av mjölk uppgår till 18,15 euro. Medlemsländerna får utöver detta stöd bevilja ett extra stöd.

Handel med tredjeländer

Vid import och export kan det krävas att medlemsländerna utfärdar en licens.

Vid handel med tredjeländer tillämpas i allmänhet tullsatserna i den gemensamma tulltaxan på produkterna inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter. Avgifter med samma verkan som tullar, liksom kvantitativa begränsningar eller åtgärder med motsvarande verkan är förbjudna.

Tilläggstullar får dock tas ut på de villkor som anges i Världshandelsorganisationens jordbruksavtal ES, EN, FR (pdf). Gemenskapen överlämnar till Världshandelsorganisationen de utlösningspriser under vilka dessa tilläggstullar får tas ut. På vissa villkor kan tullkvoterna fördelas enligt metoderna först till kvarn, samtidig behandling, traditionella/nya aktörer eller någon annan icke diskriminerande metod.

Vid export kan skillnaden mellan marknadspriserna på världsmarknaden och priserna inom EU utjämnas genom ett exportbidrag. Detta bidrag beviljas enligt den metod som anses vara bäst lämpad och minst betungande. Vid fastställandet av ett sådant exportbidrag beaktas en rad olika faktorer, bl.a. priset på mjölk och marknadsföringskostnaderna. Om priserna fritt gränsen väsentligt överstiger priserna inom EU och därmed stör EU:s marknad får EU i vissa fall besluta om hel eller delvis befrielse från importtullarna och till och med ta ut exportavgifter.

Skyddsåtgärder får vidtas om den inre marknaden riskerar att drabbas av allvarliga störningar på grund av import eller export. I vissa fall kan all aktiv förädling förbjudas.

Kommittéförfarande

För genomförandet av förordningen ska kommissionen biträdas av en förvaltningskommitté för mjölk och mjölkprodukter (FR), som ska bestå av företrädare för medlemsländerna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1255/1999

26.6.1999

-

EGT L 160, 26.6.1999

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsländerna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1040/2000

26.5.2000

-

EGT L 118, 19.5.2000

Förordning (EG) nr 1526/2000

15.7.2000

-

EGT L 175, 14.7.2000

Förordning (EG) nr 1670/2000

29.7.2000

-

EGT L 193, 29.7.2000

Förordning (EG) nr 509/2002

23.3.2002

-

EGT L 79, 22.3.2002

Förordning (EG) nr 1787/2003

24.10.2003

1.4.2004 (Tillämpning av vissa delar)

EUT L 270, 21.10.2003

Förordning (EG) nr 186/2004

4.2.2004

-

EUT L 29, 3.2.2004

Förordning (EG) nr 1913/2005

2.12.2005

-

EUT L 307, 25.11.2005

Förordning (EG) nr 1152/2007

7.10.2007

-

EUT L 258, 4.10.2007

Ändringarna och korrigeringarna av förordning (EG) nr 1255/1999 har successivt införts i texten till grundförordningen. Denna konsoliderade version (pdf) har enbart informationssyfte.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Interventionsåtgärder

Förordning (EG) nr 105/2008 [EGT L 32, 6.2.2008]. Interventionsåtgärder på marknaden för smör.

Förordning (EG) nr 214/2001 [EGT L 37, 7.2.2001]. Interventionsåtgärder på marknaden för skummjölkspulver .

Stöd till vissa livsmedel

Kommissionens förordning (EG) nr 2799/1999 av den 17 december 1999 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande beviljande av stöd för skummjölk och skummjölkspulver avsedda att användas till foder samt försäljning av sådant skummjölkspulver [EGT L 340, 31.12.1999]. Se konsoliderad version (pdf).

Kommissionens förordning (EG) nr 2707/2000 av den 11 december 2000 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter till skolelever [EGT L 311, 12.12.2000] Se konsoliderad version (pdf).

Förordning (EG) nr 587/2007 [EUT L 139, 31.5.2007]. Beviljande av stöd från gemenskapen för privat lagring av vissa ostar under lagringsåret 2007/2008.

Utbyte med tredje länder

Kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 av den 14 december 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter [EGT L 341, 22.12.2001]. Se konsoliderad version (pdf).

Kommissionens förordning (EG) nr 1282/2006 av den 17 augusti 2006 om fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 i fråga om exportlicenser och exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter [EUT L 234, 29.8.2006]. Se konsoliderad version (pdf).

Andra tillämpningsåtgärder

Förordning (EG) nr 273/2008 [EUT L 88, 29.3.2008]. Metoder som ska användas för analys och kvalitetsbedömning av mjölk och mjölkprodukter

Förordning (EG) nr 562/2005 [EGT L 95, 14.4.2005]. Meddelanden mellan medlemsstaterna och kommissionen med avseende på mjölk och mjölkprodukter.

Förordning (EG) nr 1898/2005 [EGT L 308, 25.11.2005]. Försäljning av grädde, smör och koncentrerat smör på gemenskapens marknad

Se konsoliderad version (pdf)

Mjölkkvoter

Rådets förordning (EG) nr 1788/2003 [EUT L 270, 21.10.2003].

Från och med den 1 april 2004 ska medlemsländerna under elva på varandra följande tolvmånadersperioder ta ut en avgift från jordbrukarna på de kvantiteter av komjölk och andra mjölkprodukter som saluförs under tolv månader utöver de referenskvantiteter som tilldelats respektive medlemsland.

See also

Mer information hittar du på generaldirektoratet för jordbruks webbplats (DE) (EN) (FR) samt i de EU-rättsakter som tillämpas på området. Broschyren "Mjölk och mjölkprodukter i EU" (FR)(pdf) innehåller också information om denna sektor.

Senast ändrat den 26.04.2008

Top