Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Den gemensamma marknadsordningen för olivolja och bordsoliver

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Den gemensamma marknadsordningen för olivolja och bordsoliver

Genom den aktuella förordningen inrättades en gemensam marknadsordning för olivolja och bordsoliver. Stödordningen för dessa produkter regleras genom det så kallade medelhavspaketet, som avslutade den stora reformen av jordbrukspolitiken i juni 2003 och som innehåller bestämmelser för sektorerna humle, bomull, oliver och tobak. Medelhavspaketet kommer att vara i kraft till och med den 31 juni 2008.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 865/2004 om den gemensamma organisationen av marknaden för olivolja och bordsoliver och om ändring av förordning (EEG) nr 827/68.

SAMMANFATTNING

Från och med den 1 juli 2008 omfattas de produkter som faller inom tillämpningsområdet för den aktuella förordningen av den gemensamma enhetliga marknadsordningen.

Den aktuella förordningen ingår i medelhavspaketet och genom förordningen har det gjorts en genomgripande omarbetning av den gemensamma organisationen av marknaden (som numera kallas marknadsordningen) inom sektorerna för olivolja och bordsoliver.

I bestämmelserna ingår en interventionsordning för den inre marknaden och vissa stödåtgärder för EU-produkter som säljs på världsmarknaderna.

Tillämpningsområde

Marknadsordningen omfattar

  • olivolja och fraktioner av olivolja,
  • färska oliver och oliver som bearbetats genom kylning, kokning eller inläggning i ättika eller vinäger,
  • återstoder av oliver och oljekakor av oliver.

Samlat gårdsstöd

Den gemensamma marknadsordningen för olivolja och bordsoliver förändrades genomgående i och med att sektorn till viss del gick över till systemet med samlat gårdsstöd. Systemet med samlat gårdsstöd omfattar den gemensamma marknadsordningen för olivolja och bordsoliver sedan regleringsåret 2005/2006.

Regleringsår

Ett regleringsår sträcker sig från den 1 juli varje år till den 30 juni året därpå. Regleringsåret 2005/2006 inleddes emellertid den 1 november 2005.

DEN INRE MARKNADEN

Handelsnormer

Olivolja och andra oljor som produceras med utgångspunkt från olivolja får underkastas handelsnormer. Normerna avser kvalitet, förpackning och presentation.

Intervention

Vid allvarliga störningar på marknaden inom Europeiska unionen eller i vissa regioner kan Europeiska kommissionen ge tillstånd till lagring. Lagringsförfarandet används särskilt när det genomsnittliga marknadspriset under en längre tid har legat under följande värden:

  • 1 779 euro/ton för extra jungfruolja*,
  • 1710 euro/ton för jungfruolja*,
  • 1524 euro/ton för bomolja* med ett innehåll av fria fettsyror på 2 grader (beloppet minskas med 36,70 euro/ton för varje extra surhetsgrad).

Branschorganisationer

Fackliga organisationer och andra branschorganisationer får utveckla arbetsprogram för att förbättra marknaden för olivolja och oliver. Arbetsprogrammen kan avse aspekter som kvalitet miljö, information och administration.

Stödet till detta varierar mellan 50 och 100 % av de högsta tillåtna direktstödsbeloppen. Medlemsstaterna får finansiera upp till 50 % av de kostnader för vilka det inte utgår stöd från gemenskapen.

HANDEL MED TREDJELÄNDER

Importlicenser

För import av vissa produkter krävs importlicenser. Dessa utfärdas av medlemsstaterna. I vissa fall kan det, om marknaden så kräver, även behövas exportlicenser.

Gemensamma tulltaxan

Tullsatserna i Gemensamma tulltaxan gäller för alla produkter som förordningen omfattar. Undantag kan beviljas om priserna ligger avsevärt högre än genomsnittspriserna under minst tre månader.

Handelshinder

Avgifter som har samma verkan som tullar och kvantitativa importrestriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan är vanligtvis förbjudna i handeln med tredjeländer. Aktiv förädling kan förbjudas.

Skyddsåtgärder

I de fall då importen innebär en risk för störningar på marknaden kan skyddsåtgärder antas, oavsett vilken produkt det är fråga om. Hänsyn ska i sådana fall tas till gemenskapens olika internationella åtaganden.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Pris på övriga vegetabiliska oljor

Medlemsstaterna får inte höja priset på andra vegetabiliska oljor för att underlätta avsättningen av olivolja.

Upplysningar

Medlemsstaterna och kommissionen ska ömsesidigt meddela varandra de upplysningar som krävs för genomförandet av programmet och för att respektera de internationella bestämmelser som gäller olivolja och oliver.

Kommittéförfarande

För genomförandet av förordningen ska kommissionen biträdas av förvaltningskommittén för oliver och bordsoliver (FR), som består av företrädare för medlemsstaterna och som har en ledamot av kommissionen som ordförande.

Denna marknadsordning ersätter den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och fetter (es de en fr).

Bakgrund

Reformen rörande den gemensamma marknadsordningen för olivolja och oliver har förhandlats fram inom ramen för det så kallade medelhavspaketet, (humle, bomull, tobak (es de en fr)), men den regleras genom en särskild förordning. Dessa produkter integrerades i april 2004 i den andra etappen av 2003-års reform av den gemensamma jordbrukspolitiken genom övergången från systemet med direktstöd (stöd per hektar, kvantitet eller antal djur) till systemet med samlat gårdsstöd.

Under 2007 integrerades den aktuella marknadsordningen med den gemensamma samlade marknadsordningen, som ersätter 21 separata marknadsordningar och förenklar den rättsliga ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Centrala begrepp i rättsakten

  • Extra jungfruolja: jungfruolja med ett innehåll av fria fettsyror, uttryckt som oljesyra, på högst 0,8 per 100 g.
  • Jungfruolja: jungfruolja med ett innehåll av fria fettsyror, uttryckt som oljesyra, på högst 0,8 per 100 g.
  • Bomolja: jungfruolja med ett innehåll av fria fettsyror, uttryckt som oljesyra, på mer än 2 g per 100 g.

Hänvisningar

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 865/2004

7.5.2004

-

EUT L 161, 30.4.2004

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 2153/2005 av den 23 december 2005 om stödordningen för privat lagring av olivolja [Europeiska unionens officiella tidning L 342, 24.12.2005].

Kommissionens förordning (EG) nr 2080/2005 av den 19 december 2005 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 865/2004 när det gäller aktörsorganisationer inom olivsektorn, deras arbetsprogram och finansiering [Europeiska unionens officiella tidning L 333, 20.12.2005].

Kommissionens förordning (EG) nr 1345/2005 av den 16 augusti 2005 om fastställande av särskilda genomförandebestämmelser för systemet med importlicenser inom sektorn för olivolja [Europeiska unionens officiella tidning L 212, 17.8.2005].

Kommissionens förordning (EG) nr 1019/2002 av den 13 juni 2002 om saluföringsnormer för olivolja [Europeiska unionens officiella tidning L 155, 14.6.2002]. Se den konsoliderade versionen (pdf).

Senast ändrat den 07.03.2008

Top