Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål

Förordningen reformerar den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål. Med hjälp av den gemensamma organisationen av marknaden skapas stabilare priser genom att ramar för stödsystemet fastställs och villkor för handeln med tredjeland upprättas.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål [Europeiska unionens officiella tidning L 270, 21.10.2003]

SAMMANFATTNING

Förordningen i fråga utgör en del av reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (DE)(EN)(FR) från 2003 och innebär en djupgående förändring av den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål som tidigare reglerades av förordning 1766/92.

I bestämmelserna om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål ingår en interventionsordning för den inre marknaden och vissa stödåtgärder för EU-produkter som säljs på världsmarknaderna.

Tillämpningsområde

Den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål innehåller bestämmelser om

  • olika majskvaliteter (även sockermajs och utsädesmajs)
  • vanligt vete och durumvete
  • speltvete
  • råg, korn och havre
  • sorghum
  • bovete
  • vete- och rågmjöl
  • krossgryn samt grovt mjöl (inbegriper fingryn)
  • malt

Regleringsåret för dessa produkter sträcker sig från den 1 juli till den 30 juni påföljande år.

Den inre marknaden

Intervention på spannmålsmarknaden administreras av kommissionen med hjälp av förvaltningskommittén för spannmål (FR).

Interventionspriset i grossistledet ligger på 101,31 euro per ton och justeras uppåt i olika hög grad beroende på vilken månad det rör sig om. Medlemsstaternas interventionsorgan (se rubriken "Godkända interventionsorgan" under Anknytande rättsakter) köper in vete, durumvete, korn, majs och sorghum till dessa priser, som kan variera beroende på olika omständigheter. Inköpen får endast ske under vissa perioder som fastställs för varje medlemsstat.

Från och med regleringsåret 2009/2010 kommer majs inte längre att omfattas av denna intervention och för regleringsåren 2007/2008 och 2008/2009 får interventionsorganen köpa begränsade kvantiteter (1 500 000 ton för 2007/2008, 700 000 ton för 2008/2009).

Särskilda interventionsåtgärder kan också införas om marknadsläget så kräver. Det föreskrivs också ett produktionsbidrag för vissa produkter som fastställs periodvis.

Handel med tredjeland.

Medlemsstaterna ska utfärda en import- eller exportlicens för att import och export ska kunna ske.

För import av spannmål ska tull betalas enligt gemensamma tulltaxan och under vissa omständigheter ska även tilläggstull betalas. Dessa omständigheter kan vara att import skett till ett lägre pris än det som gemenskapen har anmält till Världshandelsorganisationen, eller att de importerade produkterna kan orsaka skadliga effekter på gemenskapsmarknaden.

Kommissionen kan med hjälp av kommittén bevilja tullkvoter för viss import. Åtgärderna vidtas med hjälp av olika metoder som tar hänsyn till gemenskapsmarknadens försörjningsbehov och dess jämvikt.

Det finns ett exportbidrag som får betalas ut för export av spannmål, obearbetad eller bearbetad (enligt förteckningen i bilaga III). Bidraget kan beviljas periodvis eller genom tilldelning av kontrakt till lägstbjudande, på ett sätt som garanterar att ingen diskriminering sker mellan de olika aktörerna.

Om det föreligger en risk att gemenskapsmarknaden för spannmål snedvrids får institutionerna förbjuda tillämpningen av aktiv och passiv förädling och införa andra åtgärder i stället. Undantagsåtgärder får också vidtas om priserna på världsmarknaden hotar gemenskapens försörjning.

Bakgrund

Den första gemensamma organisationen av marknaden för spannmål kom 1962, med förordning (EEG) nr 19. Den har därefter reformerats 1967, 1975 och 1992. Reformen av den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål infördes 2003 genom den ifrågavarande förordningen och följer andan i 1992 års förordning, som syftade till att göra den gemensamma organisationen av marknaden för majs mindre beroende av gemenskapsintervention genom att sänka interventionspriserna.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1784/2003

28.10.2003

-

EUT L 270, 21.10.2003

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1154/2005

26.7.2005

-

EUT L 187, 19.7.2005.

Förordning (EG) nr 735/2007

2.7.2007

-

EUT L 169, 29.6.2007

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1154/2005

26.7.2005

-

EUT L 187, 19.7.2005.

Förordning (EG) nr 735/2007

2.7.2007

-

EUT L 169, 29.6.2007

Ändringarna och korrigeringarna av förordning (EG) nr 1784/2003 har successivt införts i texten till grundförordningen. Denna konsoliderade version (pdf) har enbart informationssyfte.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förfaranden och villkor för försäljning

Förordning (EEG) nr 2131/93 [EGT L 191, 31.7.1993]. I denna förordning fastställs villkoren för försäljning på marknaden av spanmål som köpts av interventionsorganen. Enligt förordningen ska produkterna tilldelas den person som ger det mest gynnsamma budet vid ett offentligt anbudsförfarande med lika behandling av alla inblandade. Förordningen fastställer hur det offentliga anbudsförfarandet ska gå till och avskaffar det tidigare förfarandet som föreskrevs i förordning (EEG) nr 1836/82.

Se konsoliderad version (pdf).

Import och export

Förordning (EG) nr 2133/2001 [EGT L 287, 31.10.2001] I denna förordning fastställs gemenskapens tullkvoter för kvotperioderna och tulltaken inom spannmålssektorn. Där fastställs också vissa kvalitetskriterier som måste uppfyllas av vete som importeras till gemenskapen.

Se konsoliderad version (pdf).

Förordning (EG) nr 1342/2003 [EUT L 189, 29.7.2003]. Genom den förordningen fastställs tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser för spannmål och ris. Den innehåller en förteckning över de uppgifter som krävs i licensen.

Se konsoliderad version (pdf).

Förordning (EG) nr 824/2000 [EGT L 100, 20.4.2000] I den förordningen fastställs förfarandena för hur interventionsorganen ska ta över spannmålen och för de analysmetoder som används för att intyga att spannmålen är av sund och god marknadsmässig kvalitet. För varje produkt inom spannmålssektorn fastställs parametrar som högsta vattenhalt, högsta halt av orenheter och minsta specifik vikt.

Se konsoliderad version (pdf).

Bekämpningsmedel

Direktiv 86/362/EEG [EGT L 221, 7.8.1986] Syftet med direktivet är att skydda konsumenternas hälsa mot eventuella skadliga effekter av bekämpningsmedel i spannmål. I detta syfte upprättas gränsvärden för en rad klassificerade bekämpningsmedel.

Se konsoliderad version (pdf).

Årsstatistik för spannmål

Rådets förordning (EEG) nr 837/90 av den 26 mars 1990 om medlemsstaternas statistiska rapportering om spannmålsproduktion [EGT L 88, 3.4.1990]Se konsoliderad version (pdf).

Godkända interventionsorgan

Förordning (EEG) nr 2273/93 [EGT L 207, 18.8.1993]. Förordningen innehåller en förteckning över interventionsorganen för spannmål i samtliga medlemsstater.

Se konsoliderad version (pdf).

Utsläppande på marknaden av genetiskt modifierad majs

Beslut 98/292/EG [EGT L 131, 5.5.1998].

Beslut 98/293/EG [EGT L 131, 5.5.1998].

Beslut 98/294/EG [EGT L 131, 5.5.1998].

See also

Mer information om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål finns på hemsidan för generaldirektoratet för jordbruk (DE) (EN) (FR) (på sidan om jordbruksgrödor) samt under översikten över rättsakter.

Senast ändrat den 06.09.2007

Top