Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter

I informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter samlas uppgifter om jordbruksföretagens ekonomi. Genom den aktuella förordningen införs systemet och dess funktion beskrivs.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EEG) nr 79/65 av den 15 juni 1965 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska ekonomiska gemenskapen [se ändringsakter].

SAMMANFATTNING

Syftet med informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter som inrättades 1965 är att ge kommissionen alla de uppgifter som krävs för kontroll av den ekonomiska situationen för EU:s jordbrukssektor. Systemet samlar in och analyserar uppgifter som samlats in från högst 105 000 jordbruksföretag.

Varje medlemsstat utser två instanser som deltar i undersökningen:

  • Ett samordningsorgan som samlar in och överför uppgifterna.
  • En nationell kommitté som har ansvaret för val av rapporterande företag. I de fall en medlemsstat består av flera separata administrativa områden ska kommittén få stöd av regionala kommittéer.

Bokföringsbyråerna ska fylla i enskilda blanketter för alla de rapporterande företag för vilka de ansvarar. Blanketterna ska innehålla väsentliga uppgifter om produktionen och andra uppgifter som krävs för en bedömning av företagets inkomster.

Kommissionen bistås också av Gemenskapskommittén för informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter.

Övriga bestämmelser 5. Enskilda bokföringsuppgifter eller andra enskilda uppgifter som erhållits på grundval av den aktuella förordningen får inte användas i skattesyfte, och inte heller i något annat syfte än de som anges i förordningen.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning nr 79/65/EEG

13.7.1965

-

L 109, 23.6.1965

UNDANTAG FRÅN RÄTTSAKTEN

Förordning (EG) nr 636/2007 [Europeiska unionens officiella tidning L 146, 8.6.2007].

Rumänien betraktas fram till år 2010 som ett enda undersökningsområde.

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EEG) nr 2835/72

1.1.1973

-

EGT L 298, 31.12.1972

Förordning (EEG) nr 2910/73

30.10.1973

-

EGT L 299, 27.10.1973

Förordning (EEG) nr 2143/81

1.8.1981

-

EGT L 210, 30.07.1981

Förordning (EEG) nr 3644/85

1.1.1986

-

EGT L 348, 24.12.1985

Förordning (EEG) nr 3768/85

1.1.1986

-

EGT L 362, 31.12.1985

Förordning (EEG) nr 3577/90

1.1.1991

-

EGT L 353, 17.12.1990

Förordning (EG) nr 2801/95

13.10.1995

-

EGT L 291, 6.12.1995

Förordning (EG) nr 1256/97

9.7.1997

-

EGT L 174, 2.7.1997

Förordning (EG) nr 806/2003

5.6.2003

-

EUT L 122, 16.5. 2003

Förordning (EG) nr 2059/2003

2.12.2003

-

EUT L 308, 25.11.2003

Förordning (EG) nr 660/2004

16.4.2004

-

EUT L 104, 8.4.2004

Förordning (EG) nr 1791/2006

1.1.2007

-

EUT L 363, 20.12.2006

Efterföljande ändringar och rättelser av förordning (EEG) nr 79/65 har inarbetats i grundförordningen. Denna konsoliderade version (pdf) har bara dokumentärt värde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut 85/377/EEG av den 7 juni 1985 om upprättande av en gemenskapstypologi för jordbruksföretag [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 220, 17.8.1985].

Se konsoliderad version (pdf).

Förordning (EEG) nr 1915/83 [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 190, 14.7.1993]

om vissa tillämpningsföreskrifter som rör redovisning för fastställande av inkomster i jordbruksföretag.

Se konsoliderad version (pdf).

Förordning (EEG) nr 1859/82 [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 205, 13.7.1982] om val av rapporterande företag för fastställande av inkomstförhållanden i jordbruksföretag.

Se konsoliderad version (pdf).

Förordning (EEG) nr 2237/77 [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 263, 17.10.1977] om den företagsredovisning som skall användas för fastställande av jordbruksföretagens inkomstförhållanden.

Se konsoliderad version (pdf).

See also

Mer information (DE)(EN)(FR).

Senast ändrat den 05.04.2008

Top