Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Den gemensamma marknadsordningen för får- och getkött

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Den gemensamma marknadsordningen för får- och getkött

Syftet med den gemensamma marknadsordningen för får- och getkött är att stabilisera priserna och garantera jordbrukarna en skälig levnadsstandard med hjälp av prisregleringar och bestämmelser för handel med tredjeland. Den gäller till och med den 31 juni 2008.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 2529/2001 av den 19 december 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött [se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

De produkter som faller inom förordningens tillämpningsområde omfattas från och med den 1 juli 2008 av den gemensamma marknadsordningen för jordbruket.

Tillämpningsområde

De berörda produkterna är lamm, får och getter, färskt, kylt eller fryst kött av får eller get, ätbara slaktbiprodukter, fetter av får eller getter och kött och slaktbiprodukter av får eller get, beredda eller konserverade på annat sätt.

Stöd till privat lagring

Europeiska kommissionen får besluta att bevilja stöd till privat lagring genom anbudsförfarande, om marknadsläget är särskilt svårt i Storbritannien, Nordirland eller någon annan medlemsstat. I brådskande fall får stödbeloppet förutfastställas utan ett sådant förfarande.

Bestämmelser om handel med tredjeländer

Vid import och export kan det krävas att en import- respektive exportlicens uppvisas. En sådan licens utfärdas på begäran av medlemsländerna.

Tullsatserna i den gemensamma tulltaxan ska tillämpas på får- och getköttsprodukter.

Om import riskerar att störa gemenskapsmarknaden får tilläggsimporttullar tas ut.

Tullkvoter tilldelas enligt följande metoder: först till kvarn-principen, samtidig behandling eller traditionella/nya mönster. Andra icke-diskriminerande metoder får tillämpas.

Tillämpning av förfarandet för aktiv förädling får förbjudas, om detta är nödvändigt för att den gemensamma marknadsordningen ska fungera eller om gemenskapsmarknaden riskerar att drabbas av störningar.

I handeln med tredjeland är det förbjudet att ta ut en avgift som har samma verkan som tull och att tillämpa kvantitativa begränsningar vid import eller åtgärder med motsvarande verkan.

Skyddsåtgärder kan vidtas om den inre marknaden hotas av störningar till följd av import eller export.

Andra bestämmelser

Medlemsländerna ska övervaka prisutvecklingen på marknaden. Om en väsentlig förändring riskerar att störa gemenskapsmarknaden får lämpliga åtgärder vidtas.

I händelse av djursjukdomar får undantagsåtgärder vidtas för att hjälpa marknader där den fria rörligheten är begränsad.

Om inte annat föreskrivs i förordningen, ska fördragets bestämmelser om statliga stöd tillämpas på sektorn för får- och getkött.

Medlemsländerna och kommissionen ska utbyta den information som är nödvändig för att genomföra förordningen.

I samband med förordningens genomförande ska kommissionen biträdas av en förvaltningskommitté för får och getter ska bestå av företrädare för medlemsländerna och ha en företrädare för Europeiska kommissionen som ordförande.

Kommissionen lade i slutet av 2005 fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om får- och getuppfödningens miljökonsekvenser.

Om det är nödvändigt ska övergångsåtgärder vidtas för att underlätta övergången till den nya gemensamma marknadsordningen.

Bakgrund

I denna gemensamma marknadsordning för får- och getkött ingår samtliga fram till och med 2001 gällande rättsakter. I den reglerades saluföringen av dessa produkter på den gemensamma marknaden och i tredjeländer. Inom denna ram fanns möjligheter till stöd till EU:s producenter i form av direktstöd.

Ordningen ersattes av 2003 års jordbruksreform där samlat gårdsstöd infördes, samtidigt som det gavs möjlighet till bidrag för tackor och getter.

Under 2007 inlemmades denna gemensamma marknadsordning med de bestämmelser om en samlad marknadsordning som ersatte de 21 sektoriella gemensamma marknadsordningarna, samtidigt som den rättsliga ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken förenklades.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 2529/2001

22.12.2001

-

EGT L 341, 22.12.2001

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Rättsakter om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till EU.

1.5.2004

-

EUT L 236, 23.9.2003

Förordning (EG) nr 1782/2003

1.1.2004

-

EUT L 270, 21.10.2003

Förordning (EG) nr 1913/2005

2.12.2005

-

EUT L 307, 25.11.2005

De ändringar och rättelser som gjorts av förordning (EG) nr 2529/2001 har förts in i grundtexten. Den konsoliderade versionen (pdf) har endast ett informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Definitioner

Förordning (EEG) nr 461/93 [EGT L 49, 27.2.1993] om gemenskapens skala för klassificering av slaktkroppar av får.

Se konsoliderad version (pdf).

Bidragssystem

Förordning (EG) nr 2550/2001 [EGT L 341, 22.12.2001] om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG nr 2529/2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött vad beträffar bidragssystemen, och ändring av förordning (EG) nr 2419/2001.

Interventionsåtgärder/privat lagring

Förordning (EG) nr 6/2008 [EUT L 3, 5.1.2008] om tillämpningsföreskrifter för beviljande av stöd till privat lagring av får- och getkött.

Förordning (EEG) nr 3447/90 [EGT L 333, 30.11.1990]

om särskilda villkor för beviljande av stöd till privat lagring av får- och getkött.

Se konsoliderad version (pdf).

Import

Förordning (EG) nr 874/96 [EGT L 118, 15.5.1996]

om import av renrasiga avelsdjur av får- och getras från tredje land.

Övervakning av marknaderna

Förordning (EG) nr 315/2002 [EGT L 50, 21.2.2002] om notering av priserna för färska och kylda slaktkroppar av får på gemenskapens representativa marknader.

Övergångsbestämmelser

Förordning (EG) nr 264/2002 [EGT L 43, 14.2.2002] om övergångsåtgärder beträffande tillämpningen av bidragssystemen inom sektorn för får- och getkött.

See also

För närmare uppgifter se lagstiftningen om den gemensamma marknadsordningen för får- och getkött och kommissionens sida om denna gemensamma marknadsordning (DE) (EN) (FR).

Senast ändrat den 11.03.2008

Top