Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fjäderfäkött 

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Fjäderfäkött 

Den gemensamma marknadsordningen för fjäderfäkött gör det möjligt att stabilisera priset och garantera jordbrukarna en skälig levnadsstandard genom att underlätta saluföringen av produkterna och reglera handeln med tredjeländer.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för fjäderfäkött [se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

De produkter som faller inom förordningens tillämpningsområde omfattas från och med den 1 juli 2008 av den gemensamma marknadsordningen för jordbruket

Tillämpningsområde

De berörda produkterna är tuppar, höns, ankor, gäss, kalkoner och pärlhöns, kött och ätbara slaktbiprodukter, fjäderfälever, fjäderfäfett och andra beredningar baserade på fjäderfä.

Saluföring

EU kan vidta åtgärder för att stimulera näringslivet i syfte att förbättra produkternas kvalitet och användning, främja en bättre organisation av produktionen och saluföringen av produkterna och underlätta registreringen av prisutvecklingen på marknaden.

Handelsnormer fastställs, särskilt med avseende på kvalitets- eller viktkategori och märkning, för kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä. Handelsnormer för övriga produkter är frivilliga.

Bestämmelser om handel med tredjeländer

För import och export kan det krävas att medlemsländerna utfärdar import- och exportlicenser.

För fjäderfäprodukter gäller i allmänhet de tullsatser som anges i gemensamma tulltaxan.

Om importen utgör ett hot mot den gemensamma marknaden kan tilläggstullar tas ut vid importen.

Tullkvoterna fördelas enligt metoderna ”först till kvarn” och ”samtidig behandling”. Andra icke-diskriminerande metoder kan också införas.

Om priserna på den gemensamma marknaden stiger kan rådet, på förslag från kommissionen och efter samråd med Europaparlamentet, vidta lämpliga åtgärder.

Exportbidrag får beviljas för att underlätta export.

Bruk av förfarandet för aktiv förädling kan förbjudas.

Säkerhetsåtgärder får vidtas om den inre marknaden riskerar att drabbas av störningar på grund av import eller export.

Avgifter med samma verkan som tull liksom kvantitativa restriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan är förbjudna i handeln med tredjeland.

Övriga bestämmelser

Vid djursjukdomar får undantagsåtgärder vidtas för att stödja marknaden.

Om inte annat föreskrivs ska fördragets regler om statliga stöd tillämpas på fjäderfäsektorn.

Medlemsländerna och kommissionen ska utbyta den information som behövs för att tillämpa förordningen.

Kommissionen bistås i arbetet med att genomföra förordningen av en förvaltningskommitté för fjäderfäkött och ägg (FR) bestående av företrädare för medlemsländerna och med en företrädare för kommissionen som ordförande.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsländerna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EEG) nr 2777/75

1.11.1975

-

EGT L 282, 1.11.1975

Ändringsrättsakter

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsländerna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EEG) nr 369/76

1.5.1976

-

EGT L 45, 21.2.1976

Förordning (EEG) nr 1475/86

24.5.1986

-

EGT L 133, 21.5.1986

Förordning (EEG) nr 3907/87

2.1.1988

-

EGT L 370, 30.12.1987

Förordning (EEG) nr 1235/89

14.5.1989

-

EGT L 128, 11.5.1989

Förordning (EEG) nr 3714/92

1.1.1993

-

EGT L 378, 23.12.1992

Förordning (EEG) nr 1574/93

1.1.1994

-

EGT L 152, 24.6.1993

Förordning (EG) nr 3290/94

1.1.1995

-

EGT L 349, 31.12.1994

Förordning (EG) nr 2916/95

1.1.1996

-

EGT L 305, 19.12.1995

Förordning (EEG) nr 493/2002

27.3.2002

-

EGT L 77, 20.3.2002

Förordning (EEG) nr 806/2003

5.6.2003

-

EUT L 122, 16.5.2003

Förordning (EG) nr 1913/2005

2.12.2005

-

EUT L 307, 25.11.2005

Förordning (EG) nr 679/2006

11.5.2006

-

EUT L 119, 4.5.2006

Ändringarna och korrigeringarna av förordning (EEG) nr 2777/75 har successivt införts i texten till grundförordningen. Denna konsoliderade version (pdf) har enbart informationssyfte.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Normer rörande djuruppfödning och djurskydd

Direktiv 1999/74/EG om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns [EGT L 203, 3.8.1999].

Direktiv 2002/4/EG om registrering av anläggningar som håller värphöns och som omfattas av rådets direktiv 1999/74/EG [EGT L 30, 31.1.2002]. Se konsoliderad version (pdf).

Handel inom EU

Direktiv 90/539/EEG om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för import från tredje land av fjäderfä och kläckningsägg [EGT L 303, 31.10.1990]. Se konsoliderad version (pdf).

Beslut 2006/605/EG om vissa skyddsåtgärder i samband med handel inom gemenskapen med fjäderfän avsedda för vidmakthållande av viltstammen [EUT L 246, 8.9.2006].

Marknadsstöd

Förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för nötkött av hög kvalitet, griskött, fjäderfäkött, vete och blandsäd samt kli och andra restprodukter [EGT L 91, 8.4.1994]. Se konsoliderad version (pdf).

Förordning (EG) nr 1484/95 om fastställande av tilläggsbelopp för import av fjäderfäkött och ägg och av äggalbumin [EGT L 145, 29.6.1995].

Beslut 97/4/EG om upprättande av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av färskt fjäderfäkött [EGT L 2, 4.1.1997]. Se konsoliderad version (pdf).

Förordning (EG) nr 1010/2006 om vissa undantagsåtgärder för att stödja ägg- och fjäderfämarknaden i vissa medlemsstater [EUT L 180, 4.7.2006]. Se konsoliderad version (pdf).

Import

Förordning (EG) nr 533/2007 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för fjäderfäkött [EUT L 125, 15.5.2007].

Export

Förordning (EG) nr 633/2004 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med exportlicenser inom sektorn för fjäderfäkött [EUT L 100, 6.4.2004].Se konsoliderad version (pdf).

Förordning (EG) nr 1649/2006 om tillämpningen av den lägsta exportbidragsnivån för vissa produkter från ägg- och fjäderfäköttsektorerna [EUT L 309, 9.11.2006].

Förordning (EG) nr 420/2007 om fastställande av exportbidrag för fjäderfäkött [EUT L 102, 19.4.2007].

Normer rörande handeln med vissa länder

Stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS)

Förordning (EG) nr 701/2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2286/2002 när det gäller importordningen för vissa produkter inom sektorn för ägg och fjäderfäkött som har sitt ursprung i länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-staterna) [EUT L 99, 17.4.2003]. Se konsoliderad version (pdf).

Förenta staterna

Förordning (EG) nr 536/2007 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för fjäderfäkött från Amerikas förenta stater [EUT L 128, 16.5.2007].

Israel

Förordning (EG) nr 2497/96 om tillämpningsföreskrifter vad avser fjäderfäkött för den ordning som fastställs i associeringsavtalet och interimsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel [EGT L 338, 28.12.1996].

Andra tredjeländer

Förordning (EG) nr 616/2007 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött med ursprung i Brasilien, Thailand och andra tredjeländer [EUT L 142, 5.6.2007].

See also

För ytterligare information, se lagstiftningen om den gemensamma marknadsordningen för fjäderfäkött.

Senast ändrat den 11.03.2008

Top