Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fiscalis 2013 (2008-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Fiscalis 2013 (2008-2013)

Detta beslut inför Europeiska unionens (EU:s) program Fiscalis 2013 (2008-2013). För att möta nuvarande och framtida utmaningar på skatteområdet, syftar Fiscalis 2013 till att förbättra skattesystemens funktionssätt på den inre marknaden genom att utveckla ett samarbete mellan de deltagande länderna.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1482/2007/EG av den 11 december 2007 om ett gemenskapsprogram för att förbättra skattesystemens funktionssätt på den inre marknaden (Fiscalis 2013) och upphävande av beslut nr 2235/2002/EG.

SAMMANFATTNING

Programmet Fiscalis 2013 är inrättat för perioden 1 januari 2008 till 31 december 2013 och är avsett at förbättra skattesystemens funktionssätt * på Europeiska unionens (EU:s) inre marknad.

Mål

Det övergripande målet för Fiscalis 2013 är att förbättra skattesystemens funktionssätt på den inre marknaden genom att stärka samarbetet mellan de deltagande länderna, deras administrationer och andra organ.

Bidraget från programmet Fiscalis 2013 till utvecklingen av samarbete mellan skatteförvaltningarna kommer att innebära att följande mål kan uppnås:

 • en enhetlig tillämpning av EU:s skatteregler i alla EU-länder;
 • att skydda ekonomiska intressen, både nationellt och i EU;
 • att den inre marknaden fungerar smidigt genom att skatteundandragande och skattefusk, inklusive dess internationella dimension bekämpas;
 • genom att snedvridning av konkurrensen undviks;
 • genom att bördan för förvaltningar och beskattningsbara personer minskas.

Åtgärder

Aktiviteter inom Fiscalis 2013 baseras i synnerhet på:

 • system för kommunikation och informationsutbyte;
 • multilaterala kontroller;
 • seminarier och projektgrupper;
 • arbetsbesök;
 • utbildningsverksamhet.

Från och med 2009 kommer Excise Movement Control System (EMCS) (DE) (EN) (FR) att infogas i programmet Fiscalis 2013.

Deltagande i programmet

De länder som deltar i programmet Fiscalis 2013 är medlemsländerna i EU. Programmet är också öppet för deltagande från kandidatländer som omfattas av en strategi inför anslutningen, potentiella kandidatländer (efter fastställande av ramavtal om deras deltagande i EU-program), liksom vissa partnerländer inom den europeiska grannskapspolitiken (EN) (FR).

Finansiella bestämmelser

Programmet Fiscalis 2013 kommer att löpa under en period om sex år, i enlighet med löptiden för budgetplanen 2007-2013. Den summa som kommer att täckas av EU:s budget är 156,9 miljoner.

Rättsaktens nyckelbegrepp

 • Skattesystem: detta syftar på följande skatter som tillämpas i länderna som deltar i programmet:

Hänvisningar

RÄTTSAKT

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 1482/2007/EG

4.1.2008

-

EUT L 330, 15.12.2007

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén - Utvärdering efter halva tiden av Fiscalis 2013-programmet [KOM (2011) 538 slutlig – Ej offentliggjort i EUT]. Slutsatsen efter halvtidsutvärderingen var att programmet fungerar kostnadseffektivt och att det når sina mål effektivt. Ytterligare förbättringar i övervakning och rapportering av aktiviteter är möjligt, även om att uppnå detta kan vara begränsat på grund av det begränsade antal personer som är tillgängliga att leda programmet i Europakommissionen och i de deltagande ländernas skatteförvaltningar. Rapporten rekommenderar följande förbättringar för den kvarvarande programperioden:

 • prioritera samarbete på området för direktbeskattning;
 • gör en minskad administrativ börda för skattebetalare till särskilt mål för Fiscalis;
 • sätta upp ett resultatbaserat system för övervakning och utvärdering;
 • förbättra spridning och tillämpning av kunskap och bästa praxis i de nationella förvaltningarna;
 • utforska möjligheterna till ytterligare förbättring och utveckling av utbytessystemet för mervärdesskatt (VIES);
 • införa ett därför avsett system för att planera, övervaka och rapportera organisation och uppföljning av arbetsbesök;
 • involvera en större mängd aktörer;
 • säkerställa en väl avvägd programförvaltningskapacitet.

Senast ändrat den 21.11.2011

Top