Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tull 2013-programmet (2008-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Tull 2013-programmet (2008-2013)

Tullmyndigheterna i EU:s medlemsstater har en viktig roll när det gäller att skydda EU:s intressen. De ska också se till att allmänheten och företagen i EU omfattas av ett enhetligt skydd överallt i EU. Genom det aktuella beslutet fastläggs handlingsprogrammet Tull 2013 för EU. Programmet omfattar perioden 2008-2013 och syftar till att införa ett EU-omfattande elektroniskt tullsystem som gör att tullmyndigheternas verksamhet motsvarar den inre marknadens behov, skyddar EU:s ekonomiska intressen och leder till bättre skydd och ökad säkerhet.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 624/2007/EG av den 23 maj 2007 om ett åtgärdsprogram för tullfrågor i gemenskapen (Tull 2013) (EUT L 154, 14.6.2007)

SAMMANFATTNING

Syftet med programmet Tull 2013 är att hjälpa de deltagande ländernas tullmyndigheter att underlätta varuhandeln samt att förenkla tullrutinerna och påskynda deras införande. Programmet kommer att genomföras under perioden 1 januari 2008-31 december 2013.

Mål

De viktigaste målen för Tull 2013 är att

  • införa ett EU-omfattande elektroniskt tullsystem (e-tull) som garanterar att tullmyndigheternas verksamhet motsvarar den inre marknadens behov, skyddar EU:s ekonomiska intressen och leder till bättre skydd och ökad säkerhet,
  • bidra till införandet av en moderniserad tullkodex,
  • få tullmyndigheterna att samarbeta på ett sätt som gör att de fullgör sina uppgifter lika effektivt som om de utgjorde en gemensam myndighet,
  • bygga ut de europeiska tullmyndigheternas internationella samarbete med tullmyndigheter utanför EU när det gäller försörjningskedjans säkerhet,
  • förbereda kommande utvidgningar av EU, bland annat genom att utbyta erfarenheter och kunskaper med de aktuella ländernas myndigheter,
  • öka samarbetet och utbytet av information och bästa praxis med tullmyndigheter utanför EU, framför allt länder som är på väg att anslutas till EU (kandidatländer), andra länder som är tänkbara för anslutning, samt partnerländerna i EU:s grannskapspolitik,
  • standardisera och förenkla system och kontroller på tullområdet för att minska myndigheternas arbetsbörda och sänka företagens kostnader för att följa bestämmelserna,
  • kartlägga, utveckla och tillämpa bästa praxis.

Åtgärder

Tull 2013 koncentreras på insatser inom följande områden: system för kommunikation och informationsutbyte, benchmarking, seminarier och workshopar, projektgrupper och styrgrupper, arbetsbesök samt utbildning och övervakning.

Deltagande i programmet

Deltagare i Tull 2013 är i första hand EU:s medlemsstater, men programmet är också öppet för kandidatländer som omfattas av en strategi inför EU-anslutning, tänkbara kandidatländer (efter ingående av ramavtal om deras deltagande i EU-program) samt några länder som är partnerländer i EU:s grannskapspolitik (under förutsättning att deras lagstiftning har tillnärmats EU-lagstiftningen i tillräcklig grad och i överensstämmelse med tillämpliga ramavtal).

Budgetkonsekvenser

Tull 2013 genomförs under en sexårsperiod som sammanfaller med EU:s budgetplan för 2007-2013. Från EU:s budget anslås 328,8 miljoner euro.

BAKGRUND

Genom Tull 2013 fortsätter den verksamhet som inletts i de föregående programmen på tullområdet, framför allt Tull 2007. Programmet utgör en viktig grundval för införandet av ett elektroniskt tullsystem (e-tull).

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 624/2007/EG

4.7.2007

-

EUT L 154, 14.6.2007

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 6 april 2005 - Gemenskapens Tull 2013-program och Fiscalis 2013-program [KOM(2005) 111 slutlig - Ej offentliggjort i EUT]. I väntan på förslaget om det kommande Tull 2013-programmet föreslår kommissionen att Tull 2007 förlängs. Kommissionen gör bedömningen att Tull-programmen bidrar till målet om en hållbar ekonomisk tillväxt. Ett av målen för Tull 2013 är att se till att utrikeshandeln löper smidigt samtidigt som en effektiv varukontroll bedrivs. I likhet med de föregående programmen ska åtgärderna bidra till att den inre marknaden fungerar väl genom att en gemensam tillämpning av EU:s tullagstiftning förbereds och säkerställs. Tull 2013 ska också klara nya utmaningar och pågående förändringar, t.ex. när det gäller säkerhet (kontroll av EU:s yttre gränser och av hela den internationella försörjningskedjan), införandet av ett elektroniskt tullsystem samt bekämpande av varuförfalskning och piratkopiering.

Europaparlamentets och rådets beslut nr 253/2003/EG av den 11 februari 2003 om antagande av ett åtgärdsprogram för tullfrågor i gemenskapen (Tull 2007). Syftet med Tull 2007 är att stödja och komplettera de åtgärder som medlemsstaterna vidtar för att garantera att den inre marknaden fungerar väl ur tullsynpunkt. Det beslutet kommer att upphävas med verkan från den 1 januari 2008.

Senast ändrat den 14.06.2007

Top