Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Anmälan av nationella åtgärder som avviker från principen om fri rörlighet för varor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Anmälan av nationella åtgärder som avviker från principen om fri rörlighet för varor

Insyn i nationella åtgärder som hindrar fri rörlighet för varor gör det enklare att tackla problem som undergräver principen om fri rörlighet för varor. Detta beslut inför ett förfarande enligt vilket medlemsländerna måste underrätta kommissionen om nationella åtgärder som avviker från denna princip. Denna typ av förfarande bidrar till att lösa problem som hindrar den inre marknaden från att fungera så väl som den borde, till nytta för både företag och konsumenter.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut 95/3052/EG av den 13 december 1995 för att fastställa ett förfarande för ömsesidig information om nationella åtgärder som avviker från principen om fri rörlighet för varor inom gemenskapen.

SAMMANFATTNING

Beslut 3052/95/EG inför ett system för informationsutbyte mellan medlemsländerna och kommissionen. Detta anmälningssystem gäller nationella åtgärder som avviker från principen om fri rörlighet för varor på icke-harmoniserade områden.

Tillämpningsområde

Informationssystemet innebär att medlemsländerna ska anmäla nationella åtgärder som hindrar fri rörlighet eller utsläppande på marknaden av en viss varumodell eller varutyp som lagligen tillverkas eller saluförs i ett annat medlemsland, om åtgärden direkt eller indirekt leder till att produkten helt förbjuds eller inte får släppas ut på marknaden, eller till att den aktuella produktmodellen eller produkttypen inte får ändras för att släppas ut på, behållas på eller dras tillbaka från marknaden.

Undantag och avvikelser

Informationssystemet ska inte tillämpas på

  • åtgärder som enbart vidtas på grund av gemenskapsbestämmelser om harmonisering,
  • åtgärder som enligt särskilda bestämmelser ska anmälas till kommissionen,
  • åtgärder som på utkaststadiet har anmälts till kommissionen enligt särskilda gemenskapsbestämmelser,
  • åtgärder, såsom till exempel förebyggande åtgärder och utredningar, som endast har till syfte att möjliggöra införandet av den huvudåtgärd som hindrar fri rörlighet eller utsläppande på marknaden av en viss varumodell eller varutyp som är lagligen tillverkad eller saluförd i ett annat medlemsland,
  • åtgärder som uteslutande vidtas för att skydda allmän moral eller allmän ordning,
  • åtgärder som rör begagnade varor som beroende på tidens gång eller användningen inte längre är lämpliga att släppa ut eller behålla på marknaden.

Bakgrund

Beslut nr 3052/95/EG kommer från och med den 13 maj 2009 att upphävas och ersättas av förordning nr 764/2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska regler på produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 3052/95/EG [antagande: medbeslutande COD/1993/0489]

30.12.1995

1.1.1997

EGT L 321, 30.12.1995

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport av den 7 april 2000 från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén om tillämpningen av beslut 3052/95/EG under 1997 och 1998 [KOM(2000) 194 slutlig – Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]. I rapporten görs en utvärdering av hur beslutet fungerade 1997 och 1998. Här ingår även en bedömning i sammanfattning av hur beslutet tillämpades av medlemsländerna och kommissionen under de två första åren, som underlag för en rad slutsatser.

See also

Mer information finns på webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för näringsliv.

Senast ändrat den 27.11.2008

Top