Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Åtgärdsprogrammet Tull 2007 (2003–2007)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Åtgärdsprogrammet Tull 2007 (2003–2007)

För att bidra till en förbättrad samordning på tullområdet har EU utformat en serie åtgärdsprogram. Det första programmet, Tull 2000 (1996–2000), har förlängts genom de påföljande programmen Tull 2002 (2001–2002) och Tull 2007 (2003–2007). Syftet är att i ett enda rättsligt instrument samla de åtgärder som syftar till att främja ett närmare samarbete mellan de nationella tullmyndigheterna och till att införa transeuropeiska system för informationsutbyte.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 253/2003/EG av den 11 februari 2003 om antagande av ett åtgärdsprogram för tullfrågor i gemenskapen (Tull 2007) [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Syftet med Tull 2007-progammet (2003–2007) är att understödja och komplettera de åtgärder som medlemsländerna vidtar för att garantera att den inre marknaden fungerar väl på tullområdet. Programmet har utformats för att underlätta utbyten och bekämpa bedrägerier. På så sätt ska gemenskapens och medborgarnas ekonomiska intressen och säkerhetsintressen skyddas. Dessutom spelar tullmyndigheterna en viktig roll för att upprätthålla det europeiska handelsutbytets konkurrenskraft.

Programmets budget uppgår till 133 miljoner euro för perioden 2003–2007. Budgeten kommer att ses över då unionen utvidgas för att tillgodose de nya medlemsländernas behov.

Mål

Programmets viktigaste mål är att se till att medlemsländernas tullmyndigheter bedriver samordnade insatser. Därigenom ska åtgärderna på tullområdet uppfylla behoven på EU:s inre marknad.

Prioriteringar

Prioriteringarna för Tull 2007 är följande:

 • Minska de ekonomiska aktörernas kostnader för att efterleva tullagstiftningen.
 • Upprätta ett system för prestationsmätning och exempel på bra arbetsmetoder (inklusive samarbeten mellan laboratorier som utför analyser för tullens räkning).
 • Stärka standardisering och förenkling av förfaranden.
 • Datorisera tullväsendet och skapa papperslösa tullförfaranden.
 • Utarbeta gemensamma utbildningar.

Åtgärder

Tull 2007 beaktar strategin för tullunionen. Programmet utgör den rättsliga och ekonomiska grunden för åtgärder som gäller

 • system för elektroniskt informationsutbyte mellan nationella myndigheter,
 • gemensamma åtgärder, t.ex. projekt, metod- och resultatjämförelser, seminarier och utbildningsåtgärder för tjänstemän och experter vid tullen,
 • utbyten av tjänstemän mellan de nationella tullmyndigheterna,
 • införande av ett elektroniskt system som gör det möjligt för företagen att övergå till papperslösa tullförfaranden,
 • bistånd till kandidatländerna så att de kan förbereda sina system för frihandel och utföra tullkontroller vid de nya yttre gränserna.

BAKGRUND

Tull 2007-programmet är en förlängning av de föregående två åtgärdsprogrammen på tullområdet, nämligen Tull 2000 (1996–2000) och Tull 2002 (2001–2002). För perioden 1996–2002 avsattes ett anslag på 135 miljoner euro, samt 12,5 miljoner euro för yttre åtgärder.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 253/2003/EG

4.3.2003

-

EUT L 36, 12.2.2003

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 787/2004/EG

20.5.2004

-

EUT L 138, 30.4.2004

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets beslut 624/2007/EG av den 23 maj 2007 om ett åtgärdsprogram för tullfrågor i gemenskapen (Tull 2013) [Europeiska unionens officiella tidning L 154, 14.6.2007]. Tull 2007-programmmet har ersatts av Tull 2013-programmet.

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 7 oktober 2008 om den slutlig utvärdering av programmet Tull 2007 i enlighet med artikel 19 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 253/2003/EG av den 6 februari 2003 om antagandet av ett åtgärdsprogram för tullfrågor i gemenskapen (Tull 2007) [KOM(2008) 612 slutlig – Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning]. Kommissionen gör en positiv bedömning av programmet Tull 2007 efter att det har genomförts under fem år. Programmet har förbättrat samarbetet och utbytet mellan tullmyndigheterna. Det har gjort det möjligt att öka tullens effektivitet genom att utveckla nya IT-system. Endast 60 % av den ursprungliga femåriga budgeten har utnyttjats.

Programmet har bidragit till att skapa en säkrare miljö och skydda gemenskapens finansiella intressen. Åtgärderna har lett till en mer enhetlig gemensam tullagstiftning och harmonisering av tullmyndigheternas arbetsmetoder. Det har gjort det möjligt att lätta bördorna för de ekonomiska aktörerna, trots ett växande antal nationella initiativ för att öka säkerheten och säkerheten i handeln. Användandet av informationssystem har gjort det möjligt att påskynda transiteringsförfaranden och information om tulltaxan, samtidigt som den rättsliga säkerheten ökats.

Programmet var öppet för EU:s 27 medlemsstater och för kandidatländerna. Det har bidragit till integration och utvidgning genom att öka kapaciteten och genom att förbättra förfarandet i länderna.

Kommissionen ger rekommendationer för det nya programmet Tull 2013. Uppföljningen av genomförda åtgärder bör i första hand underlätta utbyten, riskhantering, utbildning av tullmyndigheter och användandet av informations- och kommunikationsteknik.

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om genomförande av programmet "Tull 2002" (1998–2002) [KOM(2003) 672 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning]. I denna rapport om genomförandet av Tull 2002 visas att programmet har bidragit till att stärka tullsamarbetet. Tull 2002 har även bidragit till integreringen av kandidatländernas myndigheter i EU:s tullsystem.

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om genomförande av programmet "Tull 2000" [KOM(98) 471 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning]. Syftet med denna delrapport är att effektivisera tullförfarandena och tullkontrollerna inom EU:s tullområde. Den avser att ge fullständig insyn i tillämpningen av EU-lagstiftningen och man identifierar även svårigheter i samband med tillämpningen och pekar på områden som bör prioriteras för samarbete.

Senast ändrat den 06.02.2009

Top