Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Transporter av radioaktivt avfall - övervakning och kontroll

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Transporter av radioaktivt avfall - övervakning och kontroll

EU kräver förhandstillstånd för transporter av radioaktivt avfall*, för att minimera hälsoriskerna för allmänheten.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2006/117/Euratom av den 20 november 2006 om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle

SAMMANFATTNING

EU kräver förhandstillstånd för transporter av radioaktivt avfall*, för att minimera hälsoriskerna för allmänheten.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

  • Syftet med direktivet är att göra det möjligt att skicka använt kärnbränsle mellan EU-länderna för upparbetning.
  • Det ska även krävas förhandstillstånd för att flytta radioaktivt avfall och använt kärnbränsle* över gränserna om det skickas från, genom eller till ett EU-land.
  • I direktivet fastställs även att transporter av radioaktivt avfall som inte uppfyller kraven i direktivet ska skickas tillbaka till ursprungslandet.

VIKTIGA PUNKTER

System för transporter i hela EU

Det finns ett obligatoriskt system som gäller i hela EU, med ett standarddokument för kontroll.

När transporter med radioaktivt avfall kommer till, lämnar eller passerar genom EU-länder ska behöriga nationella myndigheter meddelas.

Innehavaren* ska begära tillstånd hos behöriga myndigheter i ursprungslandet innan en transport kan skickas.

Innehavaren* ska begära tillstånd hos behöriga myndigheter i bestämmelselandet innan en transport kan tas emot.

Bestämmelselandet och eventuella transitländer ska meddela myndigheterna i ursprungslandet om godkännandet innan en sändning kan skickas.

Vilka slags transporter omfattas inte av direktivet?

  • Kasserade strålkällor* som skickas tillbaka till en leverantör.
  • Upparbetat radioaktivt avfall som är avsett för ett annat användningsområde.
  • Naturligt förekommande radioaktivt material som inte härrör från bearbetning.

Genom direktivet förbjuds export av radioaktivt avfall till

  • länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, i enlighet med Cotonouavtalet,
  • andra länder utanför EU som inte kan hantera radioaktivt avfall.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Från den 25 december 2008.

Se mer information på sidan om transport av radioaktivt material.

VIKTIGA BEGREPP

* Radioaktivt avfall - radioaktivt material som inte är avsett att användas mer.

* Använt kärnbränsle - kärnbränsle som har bestrålats i en reaktorhärd och permanent avlägsnats. Det kan vara en resurs som kan upparbetas och återanvändas eller vara avsedd för slutförvaring.

* Innehavare - enskild person eller organisation som ansvarar för planeringen av transport av radioaktivt avfall eller använt kärnbränsle, och som är juridiskt ansvarig för den innan den sänds.

* Kasserade strålkällor - strålkällor som inte längre används eller är avsedda för användning för den verksamhet som tillstånd gavs till.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2006/117/Euratom

25.12.2006

24.12.2008

EUT L 337, 5.12.2006, s. 21-32

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens rekommendation 2008/956/Euratom av den 4 december 2008 om kriterier för export av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle till tredjeland (EUT L 338, 17.12.2008, s. 69-71)

Kommissionens beslut 2008/312/Euratom av den 5 mars 2008 om upprättande av ett standarddokument för övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle enligt rådets direktiv 2006/117/Euratom (EUT L 107, 17.4.2008, s. 32-59)

Rapport från kommissionen från Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om medlemsstaternas genomförande av rådets direktiv 2006/117/Euratom om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle (COM(2013) 240 final, 25.4.2013)

Senast ändrat 27.08.2015

Top