Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Varor som gör intrång i immateriella rättigheter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Varor som gör intrång i immateriella rättigheter

För att bättre skydda konsumenterna och rättighetsinnehavarna, har rådet antagit en ny förordning för kampen mot varumärkesförfalskning och pirattillverkning. Denna förordning klargör med vilka medel och under vilka förhållanden tullmyndigheten får ingripa när det gäller varor som misstänks göra intrång på immateriella rättigheter.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1383/2003 av den 22 juli 2003, om tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka åtgärder som skall vidtas mot varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter.

SAMMANFATTNING

Förordningen tillåter tullmyndigheterna att i samarbete med rättighetsinnehavarna förbättra kontrollen vid de yttre gränserna.

Den förenklar i synnerhet förfarandet för begäran om ingripande av tullmyndigheten, för små och

medelstora företag och förstörande av förfalskade produkter.

Förordningen inför ett mer effektivt system genom att bestämma dels under vilka förhållanden tullmyndigheten får ingripa då varor misstänks göra intrång på immateriella rättigheter, dels vilka åtgärder som ska vidtas då det fastställts att varorna gör intrång på immateriella rättigheter.

För att skydda konsumenterna och vaka över skyddet av livsmedel, utsträcker förordningen tillämpningsfältet för gemensamma åtgärder till nya typer av immateriella rättigheter såsom växtförädlingsrätt, geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar.

Tillämpningsområde

Förordningen gäller:

 • varumärkesförfalskade varor *,
 • piratkopierade varor *,
 • patent,
 • tilläggsskydd,
 • formskydd,
 • upphovsrätt eller närstående rättigheter,
 • varumärken,
 • ursprungsbeteckning,
 • växtförädlarrätter,
 • geografiska beteckningar,
 • former och matriser avsedda eller anpassade för tillverkning av varor som gör intrång i en immateriell rätt.

Ansökan om tullmyndighetens ingripande

Då en vara misstänks göra intrång på immateriella rättigheter, får rättighetshavaren göra en skriftlig ansökan till den behöriga tullmyndigheten. Denna begäran om ingripande ska innehålla en teknisk och detaljerad beskrivning av varorna i fråga, uppgifter om typen av bedrägeri och kontaktuppgifter till en kontaktperson som utsetts av rättighetshavaren. Rättighetshavaren får också ansöka om ingripande av tullmyndigheten i en eller flera medlemsstater ifall han är ägare till ett varumärke, ett gemenskapsformskydd eller ett gemenskapsskydd, en växtförädlarrätt, en ursprungsbeteckning, eller en geografisk beteckning som är skyddad av gemenskapen.

Intrång i immaterielrätten fastsälls enligt gällande lagstiftning i den medlemsstat där de misstänkta varorna funnits. Enligt nationell lag och tillsammans med rättighetsinnehavaren, kan medlemsstaterna nu fastställa ett förenklat förfarande för att tillåta tullmyndigheterna att förstöra de varor det rör sig om. Om intrånget i den immateriella rättigheten inte har fastställts inom en viss tidsgräns, ska det uppskjutna frigörandet eller kvarhållandet lyftas, efter att de nödvändiga tullformaliteterna fullgjorts. Denna tidsfrist är kortare för varor med kort hållbarhet.

Varor som gör intrång på en immateriell rättighet får inte

 • införas på gemenskapens tullområde,
 • avlägsnas från gemenskapens tullområde,
 • övergå till fri omsättning,
 • exporteras,
 • återexporteras,
 • hänföras till ett suspensivt arrangemang eller läggas upp i en frizon eller ett lager.

Om tullmyndigherna har tillräcklig anledning att misstänka att en vara gör intrång på immateriella rättigheter, kan de skjuta upp frisläppandet av en vara eller kvarhålla varan i tre arbetsdagar, under vilken tidsfrist rättighetshavaren ska ansöka om ingripande. I enlighet med gällande lag i den medlemsstat det rör, får tullmyndigheterna begära uppgifter av rättighetshavaren för att hjälpa dem i undersökningen.

Den behöriga tulltjänsten bestämmer en period inom vilken ingripandet ska ha ägt rum, denna period får inte vara längre än ett år. Beslutet om ingripande meddelas tullkontoren i medlemsstaten eller -staterna som berörs. Dessa kan begära ytterligare uppgifter.

Tullkodexkommittén ska bistå kommissionen i tillämpningen av förordningen.

Förordningen gäller från och med 1 juli 2004 och upphäver förordning (EG) nr 3295/94 från och med detta datum.

Rättsaktens nyckelbegrepp

 • Varumärkesförfalskade varor: varor eller varumärken eller förpackningar som presenteras separat eller som otillbörligt bär en märkning identisk med en annan giltigt registrerad eller som inte kan särskiljas i viktiga aspekter och som gör intrång i innehavarens rättigheter för varumärket i fråga.
 • Piratkopierade varor: varor som är eller innehåller kopior tillverkade utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten eller formrätten.

Hänvisningar

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1383/2003

9.8.2003

-

EUT L 196, 2.8.2003

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 1891/2004 av den 21 oktober 2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1383/2003 om tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka åtgärder som skall vidtas mot varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter [EUT L 328, 30.10.2004] Denna förordning klargör bestämmelserna för verkställandet av rådets förordning nr 1383/2003. Den definierar fysiska och juridiska personer som får representera rättighetshavarna eller andra personer som är behöriga att använda denna rätt. Det har också visat sig nödvändigt att avgöra medlen för försvar av immateriella rättigheter.

Förordningen fastställer ett typformulär och en språklig regim som ska tillämpas på ansökan om ingripande för att säkerställa harmonisering och enhetlighet på detta område. Dessutom preciserar den vilken typ av uppgifter som ska finnas i ansökan om ingripande för att förenkla tulladministrationens arbete genom att erkänna vilka rättigheter som gör intrång i immateriella rättigheter. Det avgörs också vilket slags förklaring om rättighetshavarens ansvarsskyldighet som måste åtfölja ansökan om ingripande.

För att säkerställa rättssäkerheten, fastslår förordningen början av tidsfristen för bestämning av ett intrång i immateriella rättigheter.

Till sist föreslås i förordningen att förfaranden för informationsutbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen fastställs för att göra det möjligt för kommissionen att övervaka tillämpningen av förfarandet och för att medlemsstaterna ska kunna införa en lämplig riskanalys.

See also

 • Webbplatsen för Generaldirektoratet för skatt och tullunionen om kampen mot varumärkesförfalskning (DE) (EN) (FR)
 • Webbplatsen för Generaldirektoratet för den inre marknaden om respekt för immateriella rättigheter (DE) (EN) (FR)

Senast ändrat den 04.05.2007

Top