Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Export av kulturföremål

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Export av kulturföremål

För att säkra att exporten av kulturföremål underkastas enhetlig kontroll införs genom den aktuella förordningen krav på exportlicens för export av kulturföremål till länder utanför gemenskapens tullområde.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EEG) nr 3911/92 av den 9 december 1992 om export av kulturföremål [Se ändringsrättsakt(er)]

SAMMANFATTNING

Syftet med den aktuella förordningen är att säkra att exporten av kulturföremål underkastas enhetlig kontroll. Förordningen avser vissa kulturföremål som ingår i de kategorier som förtecknas i bilagan till förordningen.

Exportlicens

För export av de kulturföremål som förordningen avser krävs en exportlicens som gäller inom EU.

Medlemsstaternas behöriga myndigheter utfärdar exportlicenser på begäran av den berörda exportören.

Exportlicensen ska uppvisas som stöd för exportanmälan vid det tullkontor som är behörigt att ta emot anmälan.

En medlemsstat kan neka till att utfärda en exportlicens om kulturföremålen i fråga omfattas av lagstiftning som skyddar nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde i medlemsstaten.

Administrativt samarbete

Vid tillämpningen av förordningen ska de administrativa myndigheterna i medlemsstaterna bistå varandra och samarbeta med kommissionen.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EEG) nr 3911/92

1.4.1993

-

EGT L 395, 31.12.1992

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 2469/96.

27.12.1996

-

EGT L 335, 24.12.1996

Förordning (EG) nr 974/2001

8.6.2001

-

EGT L 137, 19.5.2001

Förordning (EG) nr 806/2003

5.6.2003

-

EUT L 122, 16.5.2003

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Åtgärder för tillämpningen

Kommissionens förordning (EEG) nr 752/93 av den 30 mars 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 3911/92 om export av kulturföremål [EGT L 77, 31.3.1993].

I denna förordning fastslås principen om förhandstillstånd för export av kulturföremål som tillhör vissa av kategorierna i bilagan till den aktuella grundförordningen. Det anges hur licensformuläret ska se ut, hur det ska användas och hur länge en exportlicens ska gälla. Förordningen har ändrats genom följande rättsakter:

Kommissionens förordning (EG) nr 1526/98 av den 16 juli 1998 om ändring av kommissionens förordning (EEG) nr 752/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 3911/92 om export av kulturföremål [EGT L 201, 17.7.1998].

Genom denna förordning införs, för att undvika onödig administration, så kallade "öppna licenser" för temporär export av kulturföremål som är avsedda att användas eller ställas ut i tredjeland.

Kommissionens förordning (EG) nr 656/2004 av den 7 april 2004 om ändring av kommissionens förordning (EEG) nr 752/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 3911/92 om export av kulturföremål [EUT L 104, 8.4.2004, rättad genom EUT L 203, 8.6.2004].

Genom denna förordning införs en ny förlaga för standardlicenser för export. Den tidigare förlagan var inte anpassad till Förenta nationernas förlaga till handelsdokument.

Det föreskrivs också att de medlemsstater som så önskar får upprätta dokumenten på elektronisk väg.

För att förenkla kontrollerna av exporten av kulturföremål föreskrivs att tullkontoret för utförsel från gemenskapens tullområde direkt återsänder exemplar nr 3 av standardlicensen för export till den myndighet som utfärdar exportlicensen.

Andra rapporten från kommissionen till rådet, Europaparlamentet samt Europeiska ekonomiska och sociala kommittén - Den andra rapporten om tillämpningen av rådets direktiv 93/7/EEG om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium [KOM(2005) 675 slutlig - Ej offentliggjord i EUT].

Rapport från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén om tillämpningen av rådets förordning (EEG) nr 3911/92 om export av kulturföremål och av rådets direktiv 93/7/EEG om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium [KOM(2000) 325 slutlig- Ej offentliggjord i EUT]].

Behöriga myndigheter

Förteckning över de myndigheter som har befogenhet att utfärda exportlicens för kulturföremål, offentliggjord i enlighet med artikel 3.2 i rådets förordning (EEG) nr 3911/92 [EUT C 187, 10.8.2006].

Administrativt samarbete

Rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen [EGT L 82, 22.3.1997].

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 515/97 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen [KOM(2006)866 slutlig - Ej offentliggjord i EUT]].

Senast ändrat den 21.04.2008

Top