Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategi för tullunionen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Strategi för tullunionen

Kommissionen utformar en ny strategi för Europeiska unionens tullverksamhet i syfte att anpassa denna efter pågående och framtida förändringar, och att föreslå konkreta åtgärder.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och ekonomiska och sociala kommittén av den 8 februari 2001 om en strategi för tullunionen [KOM (2001) 51 slutlig – ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].

SAMMANFATTNING

I detta meddelande behandlas de utmaningar som verksamheten på tullområdet står inför för närvarande och på kort sikt: Europeiska unionens 'utvidgning, bedrägeribekämpning, organiserad brottslighet, tullens roll i samband med avgiftsuppbörd, utvecklingen av den internationella handeln, medborgarnas säkerhet, nya handelsmönster, inverkan på konkurrenskraften hos EU:s företag och den ökande betydelsen av indirekta skatter.

Flera exempel ges på hur dessa utmaningar skulle kunna mötas: bättre metoder, samarbete mellan de berörda organen, utbildning av tulltjänstemän och ekonomiska aktörer, förenkling av lagstiftningen och investeringar i infrastruktur och utrustning.

Europeiska unionen har följande strategiska mål för tullområdet under de kommande åren:

 • att föreslå en ram baserad på regler som är öppna, varaktiga och som gynnar den internationella handeln
 • att förse gemenskapen och medlemsstaterna med nödvändiga medel
 • att skydda samhället från otillbörlig handel och slå vakt om dess intressen när det gäller ekonomi, handel, folkhälsa och miljö.

Kommissionen anger fem områden för genomförandet av den nya strategin för tullunionen: förenkling och rationalisering av lagstiftningen, förbättring av tullkontrollerna, tillhandahållande av god service åt företagen, förbättring av utbildningen och ökat internationellt samarbete på tullområdet.

Förenkling och rationalisering av lagstiftningen

Det är nödvändigt att förändra tullagstiftningen för att komma till rätta med bedrägerierna och för att ta hänsyn till utvecklingen inom näringslivet. I meddelandet anges konkreta förslag till åtgärder:

 • att de ekonomiska aktörerna ska få delta i utarbetandet av lagstiftningen och få hjälp när lagstiftningen är komplicerad
 • att harmoniseringen av påföljder ska fortsätta
 • att se till att all lagstiftning tillåter elektronisk överföring av uppgifter
 • att tillämpningen av lagstiftningen förbättras.

Förbättring av tullkontrollerna

Flera åtgärder föreslås:

 • att normerna för och tillämpningen av kontroller förbättras
 • att samarbetet mellan tullmyndigheterna, och mellan tullmyndigheterna och skattemyndigheterna, polismyndigheterna, etc. förbättras
 • att riskhanteringen används på ett effektivare sätt
 • att kampen mot varumärkesförfalskning, pirattillverkning och falsk ursprungsmärkning intensifieras
 • att ett nytt datoriserat transiteringssystem genomförs (NSTI)
 • att ny informationsteknik tillämpas inom tullverksamheten
 • att gemensamma revisionsmoduler för kommissionen och medlemsstaterna utvecklas.

Tillhandahållande av god service åt företagen

Kommissionen anger följande åtgärder för att tillhandahålla bättre service åt företagen:

 • att förfarandena förenklas och förbättras
 • att den elektroniska tillgången till tullinformation underlättas
 • att insatserna för att underlätta handeln fortsätter
 • att samförståndsavtal används för att förstärka samarbetet.

Förbättring av utbildningen

Utbildningen av tulltjänstemän och ekonomiska aktörer är av central betydelse. Kommissionen föreslår därför att:

 • gemensamma utbildningsmoduler inrättas
 • genomförbarhetsstudien om en europeisk tullhögskola slutförs
 • utbildningen inriktas på problemområdena och på att anpassa företagens verksamhet till lagstiftningen.

Förbättring av det internationella samarbetet

I meddelandet framhålls att följande åtgärder är nödvändiga för att förbättra samarbetet mellan tullmyndigheterna:

 • Gemenskapen måste företrädas på ett lämpligt sätt i de internationella organ som behandlar tullfrågor
 • Det internationella samarbetet måste främjas inför utvidgningen och för att möjliggöra bedrägeribekämpning.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 1 april 2008 om en strategi för vidareutveckling av tullunionen [KOM (2008) 169 slutlig – ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning]. Denna strategi syftar till att komplettera reformeringen av tullen. Efter en juridisk och teknisk modernisering av tullmyndigheterna behöver processen tillämpas inom tullförvaltningen med betoning på den mänskliga dimensionen.

See also

 • Webbplatsen för Generaldirektoratet Skatter och tullar(GD TAXUD) om tullstrategin (DE) (EN) (FR)

Senast ändrat den 27.05.2008

Top