Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Intrastat: statistik över varuhandeln mellan EU-länderna

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Intrastat: statistik över varuhandeln mellan EU-länderna

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 638/2004 om statistik över varuhandeln mellan EU-länderna

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • Genom förordningen upprättas system och förfaranden för att förenkla Intrastat, ett system som ursprungligen grundades 1993, för att samla in information om handeln med varor inom Europeiska unionen (EU).
 • Förordningen syftar till att säkerställa att EU-länderna samlar in jämförbara och tillförlitliga uppgifter för överföring till Eurostat, EU:s statistikbyrå. Utbudet av sådan handelsstatistik är avgörande för utvecklingen av politiken på EU:s inre marknad och för marknadsanalyser.

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

 • Förordningen omfattar handel med varor. ”Handel med varor” innebär all förflyttning av varor från ett EU-land till ett annat,medan ”varor” avser all lös egendom, inklusive elektrisk ström.
 • EU-företag som är registrerade för mervärdesskatt (moms) och vars årliga handelsbelopp överstiger ett visst tröskelvärde måste lämna uppgifter om sina transaktioner med andra EU-länder. Dessa uppgifter avser både ankommande varor (förvärv, inköp eller import) och avsända varor (flytt, försäljning eller export). Övriga verksamheter är undantagna från kravet.
 • EU-länderna omdefinierar tröskelvärdet varje år och fastställer ett separat värde för avsända och ankommande varor (möjliggör en minimimängd data som ska samlas in för varje handelsflöde).

Registrering

De nationella statistikmyndigheterna i alla EU-länder hanterar ett register över operatörer inom EU (dvs. företag) som består av avsändare och mottagare.

Insamlade uppgifter för Intrastat

Företag som måste skicka in förklaringar till Intrastat måste ange

 • sitt identifieringsnummer,
 • referensperioden,
 • flödet (mottagande/avsändning),
 • identifikation av den berörda varan (det åttasiffriga numret i EU:s kombinerade nomenklatur),
 • partnerland i EU,
 • varornas värde i den nationella valutan,
 • mängden varor i nettovikt (vikt exklusive förpackningar) och tilläggsenheten (liter, m2, antal artiklar, osv.) i förekommande fall,
 • vilken typ av transaktion det rör sig om.

Sekretess

En part som tillhandahåller information kan begära att deras uppgifter får statistiksekretess. I så fall måste de nationella myndigheterna besluta om de statistiska resultaten, som gör att man kan identifiera nämnda leverantör, ska spridas eller ändras så att deras spridning inte påverkar statistiksekretessen.

Överföring av uppgifter till Eurostat

 • EU-länderna överför månadsresultaten av sin statistik över varuhandeln mellan EU-länderna till Eurostat.
 • De är ansvariga för att säkerställa kvaliteten på de uppgifter som överförs i enlighet med gällande föreskrifter. Statistiken måste uppfylla kriterier för
  • relevans,
  • noggrannhet,
  • aktualitet,
  • punktlighet,
  • tillgänglighet och tydlighet,
  • jämförbarhet,
  • samstämmighet.
 • Europeiska kommissionen, med bistånd av kommittén för det europeiska statistiksystemet bestående av företrädare för EU-länderna, kan anta vissa tekniska ändringar i fråga om denna förordning.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 1 januari 2005.

BAKGRUND

 • Intrastat inrättades den 1 januari 1993, samma dag som EU:s inre marknad trädde i kraft. Den ersatte tulldeklarationer som en källa till handelsdata.
 • Se mer information på Eurostats webbplats.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 638/2004 av den 31 mars 2004 om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3330/91 (EUT L 102, 7.4.2004, s. 1–8).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 638/2004 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 07.11.2016

Top