Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistik över varuhandel medlemsstater emellan

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Statistik över varuhandel medlemsstater emellan

1) SYFTE

Införa ett system för insamling av de uppgifter som behövs för statistiken över varuhandeln mellan medlemsstaterna, som kännetecknas av att insamlingen sker direkt från avsändarna och mottagarna och inte längre baseras på kontroller vid de inre gränserna.

2) GEMENSKAPSÅTGÄRD

Rådets förordning (EEG) nr 3330/91 av den 7 november 1991 om statistik över varuhandel medlemsstater emellan

Förordningen har ändrats genom följande förordningar:

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1182/99 av den 10 maj 1999

Rådets förordning (EG) nr 1624/2000 av den 10 juli 2000

3) INNEHÅLL

Förordning (EEG) nr 3330/91

Förordningen ska tillämpas under en övergångsperiod från den 1 januari 1993 till dess att övergång sker till ett system för enhetlig beskattning i de medlemsstater där varorna har sitt ursprung.

Definitioner av ett antal begrepp, bland annat "handel med varor medlemsstater emellan", "varor", "gemenskapsvaror", "icke-gemenskapsvaror", "en medlemsstats statistiska territorium" och "varor som fritt omsätts på gemenskapens inre marknad".

Uppgift om den övergripande täckningen för statistiken över varuhandeln mellan medlemsstaterna och om den allmänna täckningen för statistiken över de olika komponenterna (transitering, tullager, handel) i förhållande till de andra.

Bestämmelser om undantag från statistikrelaterade skyldigheter.

Bestämmelser om ett permanent system för insamling av statistik (Intrastat). Villkor för systemets tillämpning på medlemsstaterna, på varor och på olika slag av särskild statistik. Kommissionen ska bestämma regler för insamlingen av uppgifter om varor för vilka Intrastat-systemet inte gäller.

Bestämmelser om vem som ska lämna uppgifter inom Intrastat-systemet. Allmän definition av uppgiftslämnarna och villkor för överlåtelse på tredje part av skyldigheten att lämna uppgifter.

Bestämmelser om upprättande och uppdatering av register, inom ramen för Intrastat-systemet, över aktörer i medlemsstaterna som bedriver handel inom gemenskapen. Ansvaret för registren ska åvila de organ i medlemsstaterna som är ansvariga för att sammanställa statistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna.

Bestämmelser om på vilka sätt skattemyndigheterna i en medlemsstat är skyldiga att hjälpa de behöriga myndigheterna i den medlemsstaten med att sammanställa statistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna.

En rad bestämmelser inom ramen för Intrastat-systemet om medier för statistiken, om uppgiftslämnarnas ingivande av regelbundna statistikdeklarationer till de behöriga nationella myndigheterna, om medlemsstaternas behörighet att ålägga sanktioner, om de undersökningar som kommissionen regelbundet ska genomföra och om kommissionens skyldighet att rapportera till Europaparlamentet och rådet om hur väl Intrastat-systemet fungerar.

Den del av statistiken över varuhandeln som har givits högst prioritet i regelarbetet är statistiken över handeln mellan medlemsstaterna: Bestämmelser om vad statistiken ska omfatta, definition av "avsändande medlemsstat" och "mottagande medlemsstat" samt bestämmelser om hur Intrastat-systemet ska tillämpas på denna statistik. Bestämmelser om den varuklassificering - dvs. den "kombinerade nomenklaturen" - och de benämningar på länder som ska användas. Bestämmelser om vilka uppgifter som ska ingå i statistikdeklarationen och definitioner av dessa uppgifter. Bestämmelser om sammanställningen av statistiken, om medlemsstaternas överföring av uppgifter, om konfidentiella uppgifter och om eventuell förenkling av den statistiska informationen.

Bestämmelser om statistiska trösklar - så kallade uteslutnings-, assimilerings- och förenklingströsklar - som gör arbetsbördan för vissa uppgiftslämnare avsevärt lättare men ändå gör det möjligt att erhålla tillförlitlig statistik: de viktigaste reglerna för medlemsstaternas användning av trösklarna och regler om kommissionens behörighet på området, särskilt när det gäller att bestämma de kvalitetskriterier som statistiken från medlemsstaterna måste uppfylla.

Inrättande av en kommitté för förvaltning av statistik över varuhandeln medlemsstaterna emellan, bestående av företrädare för medlemsstaterna och med en företrädare för kommissionen som ordförande.

Slutbestämmelser om statistiken över transitering och tullager, om villkoren för konfidentialitet för statistiska uppgifter och om särskilda varuflöden. Dessutom bestämmelser som innebär att kommissionen är behörig när det gäller förenkling av förfaranden och att kommissionen ska sträva efter att främja användning av automatisk bearbetning och elektronisk överföring av informationen.

En bestämmelse som innebär att medlemsstaterna får skapa andra förenklade förfaranden än dem som kommissionen anger, om de anser detta lämpligt med tanke på sin egen administrativa organisation. Uppgiftslämnarna måste dock kunna välja mellan kommissionens och medlemsstatens förenklade förfaranden, och medlemsstater som skapar egna förenklade förfaranden ska underrätta kommissionen om detta.

Förordning (EG) nr 1182/1999

Genom denna förordning minskas antalet uppgifter som medlemsstaterna är skyldiga att lämna.

Förordning (EG) nr 1624/2000

Genom denna förordning förenklas tillämpningen av den kombinerade nomenklatur som används vid handel inom EU och med länder utanför EU.

4) sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

5) dag för ikraftträdande (om inte samma som punkt 4)

  • Förordning (EEG) nr 3330/91:19 november 19911 januari 1993: artiklarna 1-9, 11, 13.1 och 14-27
  • Förordning (EG) nr 1182/99:dag för ikraftträdande: 29 juni 1999ska tillämpas från och med den: 1 januari 2001
  • Förordning (EG) nr 1624/2000:dag för ikraftträdande: 27 juli 2000ska tillämpas från och med den: 1 januari 2001

6) hänvisningar

EGT L 316, 16.11.1991EGT L 144, 9.6.1999EGT L 187, 26.7.2000

7) ytterligare åtgärder

Förordning - EGT L 273, 16.10.2001 Kommissionens förordning (EG) nr 2020/2001 av den 15 oktober 2001 om nomenklaturen avseende länder och territorier för statistik över gemenskapens utrikeshandel och handeln medlemsstater emellan.

8) kommissionens åtgärder för tillämpningen

Förordning - EGT L 219, 4.8.1992

Kommissionens förordning (EEG) nr 2256/92 av den 31 juli 1992 om statistiska trösklar för statistik över handel mellan medlemsstater.

I denna förordning anges vilka regler medlemsstaterna ska följa när de bestämmer statistiska trösklar, dvs. gränser för när uppgiftslämnarna inte behöver lämna fullständiga uppgifter eller inte behöver lämna några uppgifter alls. Reglerna om statistiska trösklar ska tillämpas med beaktande av de kvalitetskrav och de möjligheter till lättande av uppgiftslämnarbördan som anges i förordningen.

Förordning - EGT L 307, 23.10.1992 Kommissionens förordning (EEG) nr 3046/92 av den 22 oktober 1992 om bestämmelser om genomförande och ändring av rådets förordning (EEG) nr 3330/91 om statistik över varuhandel medlemsstaterna emellan.

Genom denna förordning avgränsas tillämpningsområdet för Intrastat-systemet. I förordningen anges vilka skyldigheter som åligger aktörerna i handeln inom gemenskapen och vilka regler som gäller i fråga om förfaranden och lämnande av uppgifter.

Denna förordning har ändrats genom följande förordningar:

Förordning (EG) nr 860/97 - EGT L 123, 15.5.1997Förordning (EG) nr 1894/98 - EGT L 245, 4.9.1998Förordning (EG) nr 2535/98 - EGT L 318, 27.11.1998 Förordning (EEG) nr 3046/92 och ändringarna av denna har samlats i kommissionens förordning (EG) nr 1901/2000 av den 7 september 2000 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 3330/91 om statistik över varuhandel medlemsstaterna emellan [EGT L 228, 8.9.2000].

Förordning - EGT L 364, 12.12.1992 Kommissionens förordning (EEG) nr 3590/92 av den 11 december 1992 om informationsmedier för statistiken över handeln mellan medlemsstaterna.

Syftet med denna förordning är att ange närmare bestämmelser om de informationsmedier för statistik som krävs i Intrastat-systemet, vilket infördes genom förordning (EEG) nr 3330/91. Det rör sig om tre Intrastat-blanketter med plats för alla uppgifter som ska lämnas av tre olika kategorier av uppgiftslämnare. Dessutom anges särskilda anvisningar om magnetiska medier, om möjligheten att välja att använda det administrativa enhetsdokumentet och om de blanketter som medlemsstaterna infört.

Senast ändrat den 22.10.2001

Top