Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tullkodex för Europeiska unionen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Tullkodex för Europeiska unionen

I gemenskapens tullkodex sammanställs de regler och förfaranden som är tillämpliga för varor som är föremål för handel mellan Europeiska gemenskapen (EG) och tredjeland. I kodexen fastställs i en enda text gemenskapstullrättens tillämpningsområde, definitioner, grundläggande bestämmelser och innehåll.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Gemenskapens tullrätt kodifierades i tullkodexen. Kodexen har ersatt ett stort antal rättsakter, vilket innebar att tullrätten blev mer överskådlig. I kodexen fastställs gemenskapstullrättens tillämpningsområde och definitioner.

Bestämmelserna i kodexen

Kodexen trädde i kraft under 2002 men började tillämpas först den 1 januari 1994. I kodexen tas i huvudsak följande upp:

 • Allmänna bestämmelser om personers rättigheter och skyldigheter med avseende på tullreglerna (rätt att anlita ombud, besked *, etc.).
 • Grundläggande bestämmelser om varuhandel, särskilt om import- och exporttullar, tullvärde *, EG:s tulltaxa, klassificering av varor enligt tulltaxan och varors ursprung.
 • Bestämmelser om införsel av varor till gemenskapens tullområde, särskilt om uppvisande av varor för tullen, tulldeklarationer *, skyldigheten att hänföra varorna till en godkänd tullbehandling och tillfällig förvaring av varor.
 • Icke-gemenskapsvaror som befordras inom ramen för ett transiteringsförfarande.
 • Godkända tullbehandlingar: hänförande av varor till ett tullförfarande, dvs. övergång till fri omsättning, transitering, lagring i tullager *, aktiv förädling *, passiv förädling *, bearbetning under tullkontroll *, temporär import och export.
 • Andra godkända tullbehandlingar, dvs. förande av varor till en frizon eller ett frilager *, återexport av varor, förstöring av varor och överlåtelse av varor till statskassan.

Ändringar av kodexen under 1997 och 1999

Genom de ändringar som antogs under 1997 förenklades kodexen, så att tillämpningen av denna i medlemsländerna blev mer effektiv. Ändringarna gällde huvudsakligen bestämmelserna om tullskuld, kontroll av frizoner och tulldeklarationer.

De ändringar som antogs under 1999 hade särskilt att göra med transitering (es de en fr). Genom ändringarna förtydligades och förbättrades reglerna om avslutning av transiteringsförfarandet och om den för förfarandet ansvariges skyldigheter. Ändringarna gällde även säkerheter och förfarandena för uppbörd av sådan skuld som uppkommit i samband med en transitering enligt förfarandet för gemenskapstransitering.

Ändringar av kodexen under 2000

De ändringar som antogs under 2000 hade särskilt att göra med

 • att förhindra bedrägerier,
 • att förenkla och rationalisera tullregler och tullförfaranden,
 • att underlätta användningen av elektroniska tulldeklarationer,
 • att underlätta användningen av förfarandet för aktiv förädling, förfarandet för bearbetning under tullkontroll och förfarandet för temporär import samt användningen av frizoner, och
 • att definiera ett nytt koncept för skydd av "god tro" hos importörer i samband med tillämpning av förmånshandelsavtal.

Tull och säkerhet

Syftet med ändringarna av kodexen under 2005 var att förstärka kraven i fråga om säkerhet för varutransporter som passerar internationella gränser. De ekonomiska aktörerna är skyldiga att lämna uppgifter till tullmyndigheterna om varor innan dessa importeras till eller exporteras från EU. Detta kommer att leda till att det inrättas en one-stop shop som importörer och exportörer kan kontakta.

Genom ändringsrättsakten från 2005 infördes begreppet godkänd ekonomisk aktör, i syfte att underlätta handeln. Medlemsländerna kan ge varje ekonomisk aktör som uppfyller gemensamma kriterier ställning som godkänd ekonomisk aktör. Dessa kriterier har att göra med aktörernas kontrollsystem, ekonomiska solvens och tidigare efterlevnad av reglerna.

Medlemsländerna är skyldiga att tillämpa riskanalys. Det har inrättats en mekanism med enhetliga gemenskapskriterier för urval av risker med tanke på kontroller. Denna stöder sig på datoriserade system.

Förslaget från 2005

I november 2005 antog kommissionen ett förslag som syftar till att modernisera gemenskapens tullkodex. Förslaget ingår som ett led i genomförandet av Lissabonstrategin och går ut på att förenkla lagstiftningen om och de administrativa förfarandena för import och export. På så sätt underlättas tullens verksamhet, vilket minskar kostnaderna. Kommissionen föreslår bland annat

 • en enklare struktur och en mera konsekvent terminologi,
 • ett rationaliserat system för säkerheter, och
 • en utökad användning av enhetstillstånd (vilket innebär att ett tillstånd som utfärdats av ett medlemsland inom ramen för ett förfarande är giltigt i hela gemenskapen).

BAKGRUND

Förstärkningen av kraven i fråga om säkerhet är en följd av två meddelanden som kommissionen offentliggjorde 2003: meddelandet om en enkel och papperslös miljö (es de en fr) för tullen och handeln och meddelandet om tullens roll i den integrerade förvaltningen av de yttre gränserna (es de en fr).

Rättsaktens nyckelbegrepp

 • Bindande ursprungsbesked (BUB), bindande klassificeringsbesked (BKB): Skriftliga besked utfärdade av tullmyndigheterna. BUB har att göra med om en viss vara som en ekonomisk aktör har för avsikt att importera har förmånsberättigande ursprung eller ej. BKB gäller klassificeringen av en viss vara enligt Kombinerade nomenklaturen eller en nomenklatur som bygger på denna, t.ex. TARIC
 • Tullvärde: Varors värde för tulländamål. Tullvärdet används för att fastställa tullbeloppet.
 • Tulldeklaration: Den handling genom vilken en person anger ett önskemål om att hänföra varor till ett visst tullförfarande.
 • Tullagerförfarandet: Tullförfarande som medger lagring av varor.
 • Förädling: Aktiv förädling medger import av varor i syfte att dessa ska bearbetas och därefter återexporteras. Passiv förädling medger export av gemenskapsvaror i syfte att dessa ska bearbetas och därefter återimporteras med fullständig eller partiell tullbefrielse.
 • Bearbetning under tullkontroll: medger att varor importeras utan uttag av importtullar i syfte att de ska bearbetas och därefter övergå till fri omsättning till en lägre tullsats.
 • Frizoner och frilager: utgör en del av gemenskapens tullområde men importtullarna för icke-gemenskapsvaror som läggs upp i sådana zoner och lager tas inte ut så länge varorna befinner sig där. Gemenskapsvaror som läggs upp i frizoner och frilager kan komma i åtnjutande av sådana åtgärder som i princip är förbundna med export av varorna från gemenskapen.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EEG) nr 2913/92

22.10.1992

-

EGT L 302, 19.10.1992

Ändringsrättsakter

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 82/1997

1.1.1997

-

EUT L 17, 21.1.1997

Förordning (EG) nr 955/1999

10.5.1999

-

EUT L 119, 7.5.1999

Förordning (EG) nr 2700/2000

19.12.2000

-

EUT L 311, 12.12.2000

Förordning (EG) nr 648/2005

11.5.2005

-

EUT L 117, 4.5.2005

Förordning (EG) nr 1791/2006

1.1.2007

-

EUT L363, 20.12.2006

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förslag (av den 30 november 2005) till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (moderniserad tullkodex) [KOM(2005) 608 slutlig - ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning] [COD/2005/0246].

Förslag (av den 30 november 2005) till Europaparlamentets och rådets beslut rörande en papperslös miljö för tull och handel [KOM(2005) 609 slutlig - ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning] [COD/2005/0247].

Dessa båda förslag utgör ett "paket" vars syfte är att skapa en enkel och papperslös miljö för tull och handel och en elektronisk miljö för tullen i gemenskapen. De föreslagna åtgärderna är inriktade på

 • att göra tullens elektroniska system kompatibla med varandra,
 • att införa elektronisk riskanalys, och
 • att generalisera användningen av elektroniska tulldeklarationer.

Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 253 av den 11 oktober 1993].

I denna förordning sammanställs tillämpningsföreskrifterna för tullkodexen i en enda text.

See also

Ytterligare uppgifter finns på webbplatsen för EU-kommissionens generaldirektorat för skatter och tullar (DE) (EN) (FR).

Senast ändrat den 05.11.2007

Top