Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Onlinedatabasen för den integrerade tulltaxan (TARIC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Onlinedatabasen för den integrerade tulltaxan (TARIC)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 – Tulltaxe- och statistiknomenklaturen och Gemensamma tulltaxan

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen fastställs den rättsliga grunden för Taric, den integrerade tulltaxan i EU, och man inför ett gemensamt system för kodning och klassificering av varor, den så kallade kombinerade nomenklaturen (KN), som är väsentlig för behandling och publicering av EU:s handelsstatistik.

VIKTIGA PUNKTER

 • Taric innehåller alla tullavgifter och vissa EU-regler som gäller för utrikeshandeln. Den innehåller ingen information om nationella skatter som moms.
 • KN är resultatet av en sammanslagning mellan den gemensamma tulltaxans* och Nimexes nomenklaturer (EU:s statistiska nomenklatur).
 • Taric baseras på KN och omfattar ytterligare underuppdelningar, kallade underrubriker i Taric, som används för varor där specifika tullavgifter tillämpas utifrån deras ursprung, eller där andra handelspolitiska regler gäller.
 • Varje underrubrik i KN har en åttasiffrig kod. De sex första siffrorna hänför sig till rubriker och underrubriker i det harmoniserade systemets nomenklatur. Den sjunde och åttonde siffran skall identifiera underrubrikerna i KN. Den nionde och tionde siffran representerar Tarics underrubriker.
 • I Bilaga I till förordningen fastställs tullsatserna och den uppdateras regelbundet för att ta hänsyn till
  • ändringar som överenskommits på internationell nivå,
  • ändringar som rör statistikkrav, handelspolitik och den tekniska och kommersiella utvecklingen,
  • behovet av att anpassa eller förtydliga texter.
 • Europeiska kommissionen publicerar och förvaltar Taric. Kommissionen tilldelar kodnummer, uppdaterar Taric och informerar EU-länderna om ändringar. En begäran om att ändra KN kan göras av kommissionen, EU-länderna eller europeiska branschorganisationer.
 • Kommissionen ska varje år anta en fullständig version av den kombinerade nomenklaturen och tullsatserna i den gemensamma tulltaxan, med beaktande av rådets och kommissionens ändringar. Förordningen ska offentliggöras senast den 31 oktober i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och ska gälla från och med den 1 januari påföljande år.
 • Kommissionen biträds av tullkodexkommittén, som består av företrädare för EU-länderna. Kommittén är ansvarig för att pröva alla frågor som rör KN, Taric eller andra nomenklaturer.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Förordningen har tillämpats sedan 10 september 1987.

BAKGRUND

 • Taric, den integrerade tulltaxan för EU, är en databas för EU:s handels- och jordbrukslagstiftning och tullar. Detta garanterar att det finns en enhetlig tillämpning för EU-länderna och ger en tydlig bild av alla åtgärder som ska vidtas av alla som arbetar med import till EU och export av varor från EU.
 • Mer information finns här:
  • Taric på Europeiska kommissionens webbplats.

* VIKTIGA BEGREPP

Gemensamma tulltaxan: Kombinationen av klassificering av varor och tullsatser som gäller för alla klasser av varor, i hela EU.

HUVUDDOKUMENT

Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1–675).

Fortlöpande ändringar av förordning (EEG) nr 2658/87 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 28.11.2016

Top