Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Konkurrenskraftig europeisk metallindustri

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Konkurrenskraftig europeisk metallindustri

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Kommissionens meddelande (KOM(2008) 108 slutlig) om metallindustrins konkurrenskraft – Ett bidrag till EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

I meddelandet fastställs breda riktlinjer för att uppmuntra Europeiska unionens (EU:s) metallindustri och andra intresserade parter att fokusera på innovation och på att tillhandahålla energi till konkurrenskraftiga priser utan att försumma miljöaspekterna.

VIKTIGA PUNKTER

Kännetecken

Metallindustrin kännetecknas av två huvudsakliga drag:

 • Kapitalintensiv – den kräver mycket stora investeringar i teknik och utrustning som sedan har en mycket lång användningstid.
 • Energiintensiv – produktionsprocessen kräver mycket hög energianvändning (mellan 10 och 37 % av de involverade kostnaderna).

Utmaningar

I meddelandet fastställs ett antal utmaningar som metallindustrin står inför, däribland följande:

 • Vikten av råvaror – den är mycket beroende av malm och koncentrat* från länder utanför EU.
 • Betydelsen för EU:s ekonomi – den ingår i ett nätverk av sektorer som t.ex. tillverkningssektorn (såsom bilar och byggindustri). År 2005 var metallindustrins omsättning 5 % av den totala tillverkningen i EU.
 • Industrins struktur och små och medelstora företag – de stora kapitalinvesteringarna för att starta upp och verka i branschen innebär att det finns strukturella barriärer som hindrar små och medelstora företag från att komma in i denna industri; stora företag, ofta med verksamhet på global nivå, dominerar marknaden.
 • Globaliseringens och de nya framväxande ekonomiernas inverkan – de flesta metaller och deras råmaterial är föremål för handel på globala marknader. De framväxande ekonomiernas utveckling har medfört ökad efterfrågan och satt press på tillgångar och priser.
 • Konkurrenskraft – EU-länderna håller på att tappa sin andel av världens metallproduktion, och EU:s metallindustri är mycket beroende av energipriser och importerat material.
 • Socialt perspektiv – det finns en åldrande arbetskraft i stålindustrin och ett behov av att utnyttja de befintliga utbildningsstrukturerna bättre.
 • Miljö – metallproduktion är energiintensiv och har följdverkningar för miljön.

Samordnat tillvägagångssätt

Europeiska kommissionen har föreslagit ett samordnat tillvägagångssätt för att förbättra industrins konkurrenskraft, med flera delar:

 • Säkerställa energitillgång till konkurrenskraftiga priser genom en väl fungerande energimarknad.
 • Skapa villkor så att branschen kan uppfylla EU:s miljömål och klimatförändringsmålen.
 • Uppmuntra forskning och utveckling och innovationskunskap.
 • Skapa en öppen och konkurrenskraftig global marknad och åtgärda snedvridningar av handeln med metaller och råvaror.

Dessa allmänna mål ska uppnås genom såväl EU-program som särskilda åtgärder på olika politikområden som utförs av de nationella offentliga myndigheterna och kommissionen:

* VIKTIGA BEGREPP

Koncentrat: den produkt som vanligen framställs av metallmalmgruvor ur råmalmen genom att ta bort orenheter och koncentrera metallen.

HUVUDDOKUMENT

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om metallindustrins konkurrenskraft – Ett bidrag till EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi (KOM(2008) 108 slutlig, 22.2.2008).

Senast ändrat 17.01.2017

Top