Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Se till att den inre marknaden fungerar för EU:s konsumenter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Se till att den inre marknaden fungerar för EU:s konsumenter

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Meddelande (KOM(2008) 31 slutlig) – övervakning av den inre marknadens konsekvenser för konsumenten: resultattavlan för konsumentmarknaderna

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

 • Genom detta meddelande infördes konsumentresultattavlor under 2008.
 • I meddelandet anges den första metoden för att bedöma konsumentmarknaderna och resultaten av den första resultattavlan för konsumentmarknader.
 • I meddelandet beskrivs även vägar till förbättringar, t.ex. genom att man inrättar en harmoniserad klassificering av konsumentklagomål på EU-nivå och ökar antalet sektorer som omfattas.

VIKTIGA PUNKTER

Vad är resultattavlan för konsumentmarknader?

Resultattavlan för konsumentmarknader är ett verktyg som skapats för att övervaka konsumentmarknaderna: en resultattavla som tar hänsyn inte bara till priser och produkternas säkerhet, utan även till kundtillfredsställelsen.

Övervakning av konsumentvarumarknaderna

Övervakningen av konsumentvarumarknaderna består av två faser:

 • En screeningfas – man kartlägger de sektorer som inte fungerar.
 • En analysfas – man kartlägger orsakerna till att dessa sektorer inte fungerar.

Urvalsfas

Tre aspekter av marknaden undersöks:

 • 1.

  Kartläggning av konsumentmarknaderna

De olika sektorernas funktion i stort analyseras med hjälp av följande fem indikatorer:

 • Konsumentklagomål.
 • Prisnivåer.
 • Konsumenttillfredsställelse.
 • Leverantörsbyte.
 • Säkerheten hos produkter och tjänster.
 • 2.

  Utvärdering av integrationen på den inre detaljistmarknaden

 • Integrationen på den inre detaljistmarknaden kan mätas genom närvaron av detaljister från andra länder, utländska direktinvesteringar inom EU och detaljhandel inom EU.
 • Hänsyn tas också till attityden hos människor som gör inköp inom EU och de problem de stöter på.
 • 3.

  Riktmärken för konsumentmiljön i EU-länderna

För att bedöma de olika konsumentmiljöerna undersöks följande aspekter:

 • Genomförande av lagstiftningen.
 • Reklamationer och konsumenternas uppfattning om reklamationer.
 • Konsumentorganisationernas roll och konsumenternas förtroende för dem.
 • Graden av konsumentinflytande, särskilt när det gäller konsumentupplysning, information, kompetens och medvetenhet.

Analysfasen

Ett antal frågor analyseras, bland annat

 • stärkande av konsumenternas ställning,
 • fördomar som drabbar konsumenterna,
 • förhållandet mellan importpriser och konsumentpriser,
 • rättsliga indikatorer,
 • efterlevnad av lagstiftningen,
 • kvalitet, särskilt innovationsgrad, hälsa och miljö,
 • tillgång och överkomliga priser,
 • driftskompatibilitet, dvs. ett systems eller en produkts förmåga att fungera tillsammans med andra produkter.

Förbättring av konsumentresultattavlan sedan 2008

Två typer av konsumentresultattavlor har tagits fram och publicerats sedan 2008.

 • Resultattavlan för konsumentmarknaderna följer utvecklingen på över 40 konsumentmarknader på grundval av nyckelindikatorer som t.ex. förtroende för att försäljare följer bestämmelser om
  • konsumentskydd,
  • möjlighet att jämföra erbjudanden,
  • valmöjligheter på marknaden,
  • infriandet av konsumenternas förväntningar, och
  • skada som uppstår till följd av problem som konsumenterna stöter på.
 • Även andra indikatorer, såsom byte och priser, övervakas och analyseras i denna resultattavla.
 • Resultattavlan för konsumentvillkor övervakar de förhållanden som råder för konsumenterna i medlemsländerna inom tre områden, nämligen
  • kunskap och förtroende,
  • efterlevnad och tillsyn, och
  • klagomål och tvistlösning.
 • Denna resultattavla undersöker integrationen av EU:s detaljhandelsmarknad.
 • Sedan 2013 publiceras de två resultattavlorna vartannat år.
 • En noggrann metodologisk översyn av konsumentresultattavlorna genomfördes under 2013–2015 i samarbete med det gemensamma forskningscentrumet. Denna översyn ledde till ändringar av den metod som används.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Meddelande från kommissionen – Övervakning av den inre marknadens konsekvenser för konsumenten: resultattavlan för konsumentmarknaderna (KOM(2008) 31 slutlig, 29.1.2008).

Senast ändrat 23.01.2017

Top