Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Omstart för konkursstämplad

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Omstart för konkursstämplad

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Meddelande (KOM(2007) 584 slutlig) – Omstart för konkursstämplad: För en politik som ger en andra chans - Att genomföra Lissabonprogrammet för tillväxt och sysselsättning

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

 • I detta meddelande uppmanar Europeiska kommissionen länderna i Europeiska kommissionen (EU) att förbättra sina nationella regler och förfaranden när det gäller konkurser.
 • Många väletablerade företag finns bara för att deras grundare inte gav upp efter ett initialt misslyckande. Affärsmisslyckanden kan övervinnas om företagaren får en andra chans.

VIKTIGA PUNKTER

Hälften av alla företag klarar sig inte igenom de första fem åren. Höga nedläggningstal kan dock gå hand i hand med ekonomisk dynamik. Den allmänna uppfattningen är ofta att företag går omkull på grund av fusk eller oförmåga. Det är emellertid bara 4–6 % av konkurserna som är brottsliga. De flesta konkurser är nära kopplade till den naturliga omsättningen i näringslivet.

Konkurser medför höga kostnader när det gäller både sysselsättning, köpkraft (obetalda löner) och finanser (obetalda skulder). Kostnaden skulle kunna begränsas om konkurshotade företag fick bättre hjälp och, när konkursen är ett faktum, om nystart underlättades. Omstartande företagare lär dessutom av sina misstag och lyckas bättre nästa gång. Av alla dessa skäl bör konkursade företagare ges en andra chans.

Image, utbildning och massmedia

 • Européerna är rädda att gå i konkurs. De måste få klart för sig att flera försök är uttryck för en normal inlärningsprocess, informationsinhämtning och upptäckter. Det kan exempelvis ske genom informationskampanjer och utbildningsprogram.
 • Medierna kan också spela en roll, bl.a. genom att bekämpa missuppfattningen att konkurs är något brottsligt, oberoende av omständigheterna. En kontinuerlig dialog med alla berörda parter, slutligen, bör ge dem insikt om fördelarna med en nystart.

Insolvensrättens betydelse

 • I många EU-länder behandlas brottsliga och hederliga konkurser på samma sätt i insolvensrätten. Ibland finns regler om restriktioner, utestängning eller till och med förlust av vissa rättigheter för den drabbade. Lagstiftningen bör innefatta en tydligare distinktion mellan behandlingen av ohederliga och hederliga konkurser.
 • Dessutom bör de rättsliga förfarandena bli mindre betungande och enklare och inte ta längre tid än ett år. Lagstiftningen bör slutligen tillåta tidig skuldavskrivning på bestämda villkor. Tunga skulder kan avskräcka en företagare från att börja om på nytt.

Aktivt stöd till konkurshotade företag

 • Konkurser måste förebyggas genom stöd till företagarna i ett så tidigt skede som möjligt. Kommissionen rekommenderar att EU-länderna inför stödåtgärder, t.ex. sakkunnig rådgivning.
 • Det är viktigt att stödet blir mer lättillgängligt, eftersom konkurshotade företag inte har råd med dyr rådgivning. Kommissionen har också utarbetat ett verktyg för tidig varning i form av ett verktyg för tidig varning på nätet som kan hjälpa företagare att göra en snabb uppskattning av sin ekonomiska situation. Även programmet Interreg IVC och europeiska företagarorganisationer erbjuder många möjligheter till nätverkande och utbyte av bra metoder när det gäller företagsstöd.
 • Slutligen kan konkurser också förebyggas genom att man överväger alternativen. Kommissionen rekommenderar EU-länderna att även inrikta sig på rekonstruktion och räddning av konkurshotade företag.

Aktivt stöd till omstartare

 • Entreprenörer som startar om ställs inför svårigheter av psykologisk, teknisk och ekonomisk karaktär. De bör därför ha tillgång till utbildning och fadderskap. Det är också viktigt att underlätta kontakterna mellan dessa företagare och kunder, samarbetspartner och penningplacerare, som ofta är misstänksamma mot företagare som gått i konkurs.
 • Omstartare behöver också kapital. De offentliga organen bör avlägsna hindren i statliga stödordningar. Banker och finansinstitut bör ompröva sin mycket försiktiga inställning till omstartare. Hederliga konkursade företagare bör inte heller förekomma på listor som begränsar kreditgivningen.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den(med titeln Omstart för konkursstämplad: För en politik som ger en andra chans – Att genomföra Lissabonprogrammet för tillväxt och sysselsättning (KOM(2007) 584, slutlig, 5.10.2007).

Senast ändrat 01.12.2016

Top