Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Agenda för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Agenda för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism

Europa är världens attraktivaste resmål, och turismen bidrar starkt till tillväxten och skapandet av arbetstillfällen i EU. Sektorns konkurrenskraft hänger dock nära samman med dess hållbarhet, eftersom resmålens kvalitet i hög grad är beroende av den naturliga miljön och lokalsamhället. Det är därför nödvändigt att anta ett helhetsinriktat tillvägagångssätt med sikte på såväl ekonomiskt välstånd för sektorn som social sammanhållning och skydd av miljö och kultur på de europeiska resmålen.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen av den 19 oktober 2007 med titeln Agenda för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism [KOM(2007) 621 slutlig – ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

I och med detta meddelande antas och inleds officiellt en agenda för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism. Målen för agendan är ekonomiskt välstånd, social rättvisa och sammanhållning samt skydd av miljö och kultur.

Dessa mål innebär att sektorn ställs inför flera utmaningar, bl.a. följande:

 • Se till att turisterna och lokalsamhällena är trygga och säkra.
 • Skydda natur- och kulturtillgångar på resmålen.
 • Minimera resursanvändningen och föroreningen på turistorterna.
 • Hantera förändringar på bästa sätt för samhällets välbefinnande.
 • Minska den säsongsbetingade variationen i efterfrågan.
 • Ta itu med miljöpåverkan från transporter som är kopplade till turism.
 • Göra turistupplevelser tillgängliga för alla (EN), utan åtskillnad.
 • Förbättra kvaliteten på arbetstillfällena i turistnäringen.

Arbetet för att nå målen i agendan kommer att ta sin utgångspunkt i lämplig politik, t.ex. hållbar förvaltning av resmål (exempelvis genom fysisk planering och planering av markanvändning samt genom beslut om investering i infrastruktur och tjänster), företags integrering av hållbarhetsfrågor (EN) och turisters medvetenhet om hållbarhet.

För att skapa en konkurrenskraftig och hållbar turism föreslår kommissionen följande principer:

 • Skapa ett helhetsinriktat och samordnat tillvägagångssätt för att åstadkomma en välbalanserad turism som tar hänsyn till samhället och miljön.
 • Planera långsiktigt, med hänsyn till såväl kommande generationers behov som våra egna.
 • Nå en lämplig utvecklingstakt, dvs. en takt som tar hänsyn till resmålens egenart.
 • Engagera alla berörda parter.
 • Utnyttja bästa tillgängliga information och sprida den i hela Europa.
 • Minimera och hantera riskerna (försiktighetsprincipen), dvs. vidta förebyggande åtgärder för att undvika att miljön eller samhället skadas.
 • Låta kostnaden återspegla inverkan (principen om att användaren och förorenaren betalar) – priserna bör i högre grad återspegla samhällskostnaderna för konsumtion och produktion.
 • Sätta och iaktta gränser där så är lämpligt – det är ibland nödvändigt att bedöma bärförmågan (EN) hos resmålen och begränsa turistnäringens utveckling.
 • Genomföra kontinuerlig övervakning – hållbarhet kräver ständig uppmärksamhet.

Alla aktörer inom EU:s turistnäring uppmanas att bidra till genomförandet av agendan: de olika förvaltningsnivåerna, företag, turister, utbildnings- och forskningsinstitutioner, fackföreningar, konsumentorganisationer, icke-statliga organisationer och internationella organisationer. Kommissionen har för sin del för avsikt att genomföra alla åtgärder som beskrivs nedan.

Mobilisering av aktörer för att skapa och sprida kunskap

Bra metoder med anknytning till turismens hållbarhet och konkurrenskraft bör spridas. Det är därför kommissionen ger eller kommer att ge sitt aktiva stöd till följande initiativ:

 • Anordnande av konferenser och forskningsstudier samt offentliggörande av en handbok om skapande av områden för lärande inom turistnäringen.
 • Samarbete mellan universitet, forskningsinstitut och offentliga och privata observationsorgan, utbildning på turismområdet och gränsöverskridande utbildning.
 • Bildande av allianser mellan olika typer av resmål, förstärkning eller skapande av plattformar.
 • Anordnande av det årliga europeiska forumet för turism (EN).
 • Användning av medlemsländernas årliga rapportering.
 • Insamling och tillhandahållande av statistiska och geografiska uppgifter samt verksamhet vid observationsorgan.
 • Utbyte av bästa metoder med internationella organisationer.

Främjande av framstående resmål

Kommissionen kommer att fortsätta genomförandet av initiativet för framstående europeiska resmål (EN). Man kommer också att fortsätta att framhålla Europa som ett resmål som kännetecknas av hög kvalitet och hållbarhet. I det sammanhanget kommer kommissionen att samarbeta med den europeiska resekommissionen (European Travel Commission) och de nationella turismorganisationerna och kommer dessutom att stödja webbportalen om europeiska resmål.

Mobilisering av EU:s finansieringsorgan

Turistprojekt kan få stöd genom flera av EU:s finansieringsorgan, t.ex.

Integrering av hållbarhet och konkurrenskraft i kommissionens politik

Flera av EU:s politikområden kan påverka turismen och dess hållbarhet: miljö, transport, sysselsättning och forskning. Politiken påverkar olika geografiska områden på olika sätt. Kommissionen kommer att ta hänsyn till de särskilda behoven hos de olika områdena, oavsett om det rör sig om havs- och kustområden, bergsområden, landsbygdsområden eller stadsområden.

See also

Mer information om EU:s insatser till förmån för turistnäringen finns på GD Näringslivs webbplats.

Senast ändrat den 15.02.2008

Top