Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
LeaderSHIP 2015

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

LeaderSHIP 2015

Varvsindustrin har särskilda behov som kräver en lämplig politisk lösning. För att främja sektorns konkurrenskraft har kommissionen inrättat en högnivågrupp, LeaderSHIP 2015, med uppgift att utfärda rekommendationer för sektorn. I detta meddelande redogör kommissionen för rekommendationerna och omsätter dem i konkreta åtgärder.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 21 november 2003 med titeln LeaderSHIP 2015 – Framtiden för varvs- och reparationsvarvsindustrin inom EU – konkurrenskraft genom spetskompetens [KOM(2003) 717 slutlig – ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

I januari 2003 inrättade kommissionen den rådgivande gruppen ”LeaderSHIP 2015”. Gruppen fick i uppgift att utfärda rekommendationer för att förbättra konkurrenskraften inom varvs- och reparationsvarvsindustrin. I detta meddelande redogör kommissionen för rekommendationerna på åtta områden av avgörande betydelse för sektorns konkurrenskraft.

Rättvisa konkurrensregler inom varvsindustrin i världen

Den europeiska varvsindustrin drabbas hårt av illojal konkurrens från vissa länder. Det handlar om priser som sätts på en nivå som inte täcker produktionskostnaderna och om skadligt statlig stöd. Kommissionen stöder därför följande tre rekommendationer från gruppen LeaderSHIP 2015:

 • Att fortsätta EU:s nuvarande handelspolitik (EN).
 • Att tillämpa gällande WTO-bestämmelser (EN) (ES) (FR) inom varvsindustrin.
 • Att inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) (EN) (FR) förhandla om ett varvsavtal och tillämpa gällande bestämmelser.

Forskning, utveckling och innovation

För att varvssektorn ska kunna ta emot adekvat forskningsstöd från medlemsländerna har kommissionen anpassat bestämmelserna om innovationsstöd till varvssektorn.

Finansiering

Varvssektorn behöver omfattande finansiering, både för konstruktionsfasen (före leverans) och för den operativa fasen (efter leverans). Många banker har dock mist intresset för varvsindustrin. Kommissionen föreslår därför att Europeiska investeringsbanken (DE) (EN) (FR) bidrar till finansieringen före och efter leverans.

Med hänsyn till riskerna i samband med bud och kontrakt i utländsk valuta föreslår kommissionen att man inför ett system för försäkring av valutarisk på EU-nivå.

Säkerhet och miljö

När det gäller sjösäkerhet och skyddet av den marina miljön stöder kommissionen samtliga rekommendationer från gruppen LeaderSHIP 2015:

 • Strikt tillämpning av EU-lagstiftningen och främjande av lagstiftningen på internationell nivå.
 • Öppnare, mer enhetliga, effektivare och mer oberoende bedömningar.
 • Införande av ett kvalitetsbedömningssystem för varv och reparationsvarv över hela världen.
 • Förbättrade fartygsreparationer.
 • Inrättande av en expertkommitté som ska bistå kommissionen och Europeiska sjösäkerhetsbyrån.
 • Utnyttjande av närsjöfarten.

Ett europeisk synsätt på örlogsvarvens behov

Örlogsvarven har inte samma behov som varv för konstruktion av handelsfartyg. Kommissionen är positiv till upprättandet av en gemensam europeisk marknad för försvarsutrustning. Man ställer sig också bakom följande förslag:

 • Ökat samarbete mellan varven, särskilt mellan flera medlemsländer. Skapande av starka, integrerade europeiska aktörer för att bidra till att EU:s konkurrenskraft stärks.
 • Harmonisering av medlemsländernas exportregler. En sådan harmonisering skulle göra det möjligt att undvika snedvridning av konkurrensen och öka det industriella samarbetet.

Immateriella rättigheter

För att skydda varvsindustrin från piratkopiering och intrång i immateriella rättigheter stöder kommissionen följande initiativ:

 • Maximalt utnyttjande av de befintliga instrumenten på det immaterialrättsliga området (upphovsrätt, formskydd, varumärken, patent, särskilda avtal om tystnadsplikt och samarbete).
 • Upprättande av databaser med information om teknikens ståndpunkt, gällande patent, konkurrenssituationen för vissa produkter samt nyckelpersoner.
 • Översyn och eventuellt förstärkning av de internationella patentreglerna.

Allmän och yrkesinriktad utbildning

För att behålla kvalificerad arbetskraft och locka till sig unga människor rekommenderas följande åtgärder:

 • Utveckling av program för ledarutbildning inom varvsindustrin. Anpassningen till sektorns nya struktur med några få stora företag och många underleverantörer kräver ny ledarskapskompetens.
 • En förstärkning av den branschspecifika sociala dialogen bör göra det möjligt att tillgodose de nya kvalifikationskraven. Kommissionen har dessutom inrättat en kommitté för branschvis social dialog.
 • Personalutbyten och utbyte av kunnande, från verkstadsgolvet till universiteten.
 • En reklamkampanj för att förbättra sektorns image.
 • Inrättande av regionala kunskapscenter för att stödja genomförandet av alla dessa rekommendationer. Företag och utbildningsinstitutioner kan delta i dessa kunskapscenter, vilket skulle underlätta studentutbyte, kunskapsöverföring, spridning av goda lösningar och erkännandet av kvalifikationer inom hela EU.

Bygga en hållbar industristruktur

Sektorn har särskilda behov som kräver en lämplig lösning. Medlemsländerna bör erkänna varvs- och reparationsvarvsindustrins viktiga strategiska betydelse för EU. De bör utveckla en sektorspolitik för att förhindra att sektorn försvinner inom de närmaste åren. Ur ett säkerhetsperspektiv behövs dessutom vissa typer av fartygsbyggnad, både när det gäller handelsfartyg och militärfartyg.

Bättre samarbete mellan marinen och varvsresurserna i EU kan slutligen också bidra till att sektorns konkurrenskraft ökar.

ANKNYTANDE RÄTTSAKT

Kommissionens arbetsdokument av den 25 april 2007 med titeln LeaderSHIP 2015 – lägesrapport [KOM(2007) 220 – ej offentliggjort i EUT]. Strategin LeaderSHIP 2015 ger resultat. Sektorn uppfattas inte längre som en subventionerad industri på nedgång utan betraktas nu som en modern och effektiv industri som skapar tillväxt och arbetstillfällen. Kommissionen har för avsikt att fortsätta och trappa upp initiativet på flera områden.

Senast ändrat den 07.02.2008

Top