Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Samarbete mellan EU:s institutioner

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Samarbete mellan EU:s institutioner

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Artikel 13 i fördraget om Europeiska unionen

VILKET SYFTE HAR FÖRDRAGSARTIKELN?

 • Artikel 13 i fördraget om Europeiska unionen (EU) innehåller en förteckning över EU:s institutioner och anger att de ska ”samarbeta lojalt med varandra”.

VIKTIGA PUNKTER

 • EU:s olika institutioner måste sträva efter att
  • främja EU:s värderingar (respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter),
  • förverkliga EU:s mål (som huvudsakligen går ut på att främja fred, EU:s värden och medborgarnas välfärd),
  • tjäna EU:s egna, sina medborgares och EU-ländernas intressen,
  • säkerställa konsekvens, effektivitet och kontinuitet i EU:s politik och verksamhet.
 • EU:s institutioner är följande:
 • Varje institution handlar i enlighet med de befogenheter, förfaranden och mål som anges i fördraget och måste samarbeta med de andra institutionerna.
 • Parlamentet, rådet och kommissionen samarbetar nära med varandra och får ingå interinstitutionella avtal i enlighet med artikel 295 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Exempel på sådana avtal är avtal om
 • Hur EU-institutionerna samarbetar kan även anges i andra fördragsartiklar, såsom i följande artiklar:
  • Artikel 284 i EUF-fördraget, som reglerar förbindelserna mellan rådet och ECB. Enligt denna artikel måste ECB:s ordförande inbjudas att delta i rådets sammanträden när ECB:s mål och uppgifter står på dagordningen. ECB:s årsrapport måste översändas till parlamentet, rådet och kommissionen samt till Europeiska rådet.
  • Artikel 134 i EUF-fördraget, där det anges att EU-länderna, kommissionen och ECB samarbetar inom ramen för den ekonomiska och finansiella kommittén.
 • Men hur institutionerna arbetar och samverkar avgörs också av
  • praxis som har vuxit fram under årens lopp,
  • institutionernas respektive arbetsordning, och
  • bedömningar från fall till fall, som i ett avtal mellan ECB och Europaparlamentet om ansvarsskyldighet och öppenhet i fråga om den europeiska banktillsynen. Ingåendet av detta avtal skrevs särskilt in i artikel 20.8 i förordning (EU) nr 1024/2013 om ECB:s uppgifter i samband med tillsyn över kreditinstitut.

HUVUDDOKUMENT

Artikel 13 i fördraget om Europeiska unionen (EUT C 202, 7.6.2016, s. 22).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Artikel 295 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT C 202, 7.6.2016, s. 175).

Artikel 134 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT C 202, 7.6.2016, s. 105–106).

Senast ändrat 08.08.2016

Top