Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:s genomförandeorgan

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:s genomförandeorgan

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 58/2003 – EU:s genomförandeorgan

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen beskrivs stadgarna för de genomförandeorgan som har i uppgift att förvalta EU:s program. Förordningen styr i synnerhet vissa centrala aspekter vad gäller deras

struktur,

uppgifter,

arbetssätt,

budgetordning,

personal,

kontroller, och

ansvar.

VIKTIGA PUNKTER

Europeiska kommissionen har delegerat ansvaret för att genomföra vissa EU-program till tredjepartsorgan som kallas ”genomförandeorgan” . Det finns sex genomförandeorgan:

Att inrätta ett genomförandeorgan

Kommissionen avgör om ett genomförandeorgan ska upprättas, förlänger dess verksamhetsperiod eller avskaffar det utifrån en kostnads- och lönsamhetsanalys. I kostnads- och lönsamhetsanalysen tas hänsyn till flera faktorer, däribland

identifiering av vilka uppgifter som är lämpliga att lägga ut,

en kostnads- och lönsamhetsanalys som inbegriper de mänskliga resurserna,

vilken effektivitet och flexibilitet som kan uppnås för de uppgifter som har lagts ut,

på vilket sätt olika förfaranden förenklas,

hur nära slutmottagarna den delegerade verksamheten ligger.

Om kommissionen finner att ett organ inte längre behövs eller att det inte längre överensstämmer med principerna för en sund ekonomisk förvaltning, beslutar den att avveckla det organet.

Uppgifter

Genomförandeorgan kan vara ansvariga för att

förvalta alla faserna i projekt,

anta budgetgenomförandeåtgärder och tilldela kontrakt och bidrag,

samla in, analysera och vidareförmedla till kommissionen all den information som behövs för att genomföra programmen.

De får inte utföra uppgifter som kan innebära att de gör politiska val.

I det officiella delegeringsbeslutet identifierar kommissionen de villkor, kriterier, parametrar och föreskrifter som genomförandeorganen måste följa.

Struktur

Genomförandeorgan förvaltas av en styrelse och en direktör.

Styrelsen består av fem medlemmar som utses av kommissionen på två år (kan förnyas). Den utformar det årliga arbetsprogrammet, antar driftsbudgeten och den årliga aktivitetsrapporten samt vidtar åtgärder för att bekämpa bedrägeri och oegentligheter.

Direktören utses av kommissionen på fyra år (kan förnyas) och är en EU-tjänsteman.

Personalen består av tillfälligt omplacerade EU-tjänstemän och kontraktsanställda som rekryteras av organet.

Kontroll

Tillsyn över genomförandeorganen utövas av

kommissionen, i synnerhet dess internrevisor,

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf),

En extern utvärderingsrapport sammanställs av kommissionen vart tredje år och överlämnas till respektive genomförandeorgans styrelse, Europaparlamentet, rådet och Europeiska revisionsrätten.

BAKGRUND

EU:s byråer och organ.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (EGT L 11, 16.1.2003, s. 1–8)

Senast ändrat 25.11.2015

Top