Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Samarbete för kommunikation om Europa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Samarbete för kommunikation om Europa

En öppen dialog och debatt är av central betydelse för att den europeiska demokratin ska må bra och frodas. Kommissionen kan inte ta sig an detta själv - för att kunna kommunicera med medborgarna måste den ha de övriga institutionernas och medlemsstaternas stöd.

RÄTTSAKT

Meddelande av den 3 oktober 2007 från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén - Samarbete för kommunikation om Europa [KOM(2007) 568 slutlig – ej offentliggjord i EUT].

SAMMANFATTNING

I strävan att minska klyftan mellan Europeiska unionen och dess medborgare föreslår kommissionen flera åtgärder för att ge medborgarna bättre information och lyssna på vad de har att säga. Åtgärderna är ett resultat av vitboken om EU:s kommunikationspolitik, som sedan den kom i februari 2006 har fått hundratals reaktioner.

En sammanhängande och integrerad politik

Kommissionens kommunikationsverksamhet är mycket diversifierad. Kommissionen använder dessutom många olika redskap för sin kommunikation, bland annat audiovisuella medier, Internet, pressen, publikationer, olika evenemang och informationskontor. All denna verksamhet måste samordnas och genomföras på ett enhetligt sätt. Alla berörda aktörer måste kommunicera på ett enhetligt sätt för att lyfta fram EU:s verksamhet: talespersontjänsten, kommissionens personal, medlemsstaterna och kommissionens delegationer i tredjeländer.

Ge medborgarna ökat inflytande

För att få medborgarna att delta i debatten om EU-frågor är det framför allt viktigt att agera på lokal nivå. Kommissionen har vidtagit flera åtgärder som syftar till följande:

  • Förstärka den personal som sysslar med kommunikation vid kommissionens representationskontor i medlemsstaterna och vid de regionala kontoren. Representationskontoren har i uppgift att främja en europeisk debatt på nationell nivå. De organiserar också besök av kommissionsledamöterna och förser pressen med information. De kan dessutom informera allmänheten om EU-initiativ samma dag som de antas.
  • Förnya hela nätverket Europe Direct i de 27 medlemsstaterna och förbättra dess geografiska täckning.
  • Samordna de många och vitt skilda informations- och stödnätverken i Europa, bland andra Eures, Solvit, euroinfocentren (EN) och innovationsknutpunkterna (EN).
  • Inrätta fler europeiska offentliga platser som mötesplatser för medborgarna, icke-statliga organisationer, politiker och medier, där också utställningar, filmvisningar, möten, besök, diskussioner, debatter och föreläsningar ska kunna anordnas.

Kommissionen uppmuntrar ett aktivt europeiskt medborgarskap. Medlemsstater som vill ta upp EU-frågor i sina skolor kan få hjälp med detta på olika sätt, bland annat genom

  • utbyte av goda exempel i fråga om utbildning för ett aktivt medborgarskap,
  • sammanställning av informationsmaterial om europeiska teman till skolor och lärare,
  • besök av tjänstemän i skolor och gymnasier,
  • mottagande av allmänheten vid representationskontoren och vid informationskontoren inom Europe Direct,
  • europeiska program för livslångt lärande.

Det civila samhällets organisationer ska lättare kunna få kontakt med kommissionen genom att en särskild kontaktpunkt utses vid varje kommissionsavdelning.

Skapa ett europeiskt offentligt rum

För att en debatt över nationsgränserna ska kunna skapas måste politikerna medverka i processen. De nationella och europeiska politiska partierna och folkvalda i allmänhet har en särskild uppgift att fylla för att starta denna debatt. Kommissionen arbetar för att upprätta pilotinformationsnätverk, som är tänkta att vara diskussionsforum på Internet för ledamöter av Europaparlamentet, ledamöter av de nationella parlamenten, journalister och opinionsbildare.

Det är också viktigt att bättre utnyttja medierna och informationstjänsterna. Kommissionen vill att EU-frågor uppmärksammas mer i de audiovisuella kanalerna och kommer därför att uppmuntra till europeiskt nätverksbyggande mellan radio- och tv-bolag. Kommissionen föreslår också att sändningskapaciteten fördubblas för Europe by Satellite (EN)(FR), nyhetstjänsten för EU-frågor i audiovisuella medier. Den vill också göra EU:s webbportal Europa mer interaktiv, lättillgänglig och användarvänlig.

Kommissionen kommer att stödja utvecklingen av ett nätverk av webbplatser för det civila samhället, icke-statliga organisationer och den privata och den offentliga sektorn, som bidrar till att uppmärksamma EU-frågorna.

För att kunna skapa ett europeiskt offentligt rum måste man också kunna lyssna till och förstå opinionen i EU. För att kunna göra det vill kommissionen stärka Eurobarometer((EN)(FR))undersökningarna genom en ökad användning av nya undersökningsverktyg av hög kvalitet och genom riktade opinionsundersökningar om kommunikationens effekter. Tjänsten Europe Direct kan också ge information om vilka frågor som medborgarna vill ta upp till diskussion. Samråden ger dessutom möjlighet att ta reda på vad den allmänna opinionen i EU anser om de viktigaste lagstiftningsförslagen. Kommissionens representationskontor kommer att delta i kampanjerna för att uppmuntra allmänheten att delta i samråden.

Förstärka samarbetsaspekten

Kommunikation ska inte vara "en sak för Bryssel". Därför vill kommissionen samarbeta med medlemsstaterna. Kommissionen erbjuder sig att upprätta fler förvaltningspartnerskap, grundade på gemensamma kommunikationsplaner, med de medlemsstater som så önskar. Genom ett sådant samarbetet kan kommunikationen anpassas till lokala förhållanden och till aktuella nationella frågor.

Dessutom vill kommissionen ha ett närmare samarbete mellan EU-institutionerna. Bland annat föreslås en förstärkning av den interinstitutionella gruppen för information. Gruppens uppgift är att ge riktlinjer för EU:s prioriteringar i kommunikationsfrågor och komma överens om EU:s kommunikationsstrategi.

Eftersom kommissionen inte på egen hand kan förbättra kommunikationen föreslår den för parlamentet och rådet att ett interinstitutionellt avtal om kommunikation ingås. Avtalet syftar till att uppnå en överenskommelse om EU:s huvudprioriteringar inom kommunikation, att bättre utnyttja de resurser som används vid de olika institutionerna och att uppmuntra medlemsstaterna till samarbete. Det ska utmynna i att det antas en gemensam årlig arbetsplan med EU:s prioriteringar i fråga om kommunikation. Det handlar inte om att sprida samma budskap, utan om att kommunicera om samma ämnen på ett samordnat sätt.

Senast ändrat den 30.10.2007

Top