Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gemenskapens arbetsmiljöstrategi (2007-2012)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Gemenskapens arbetsmiljöstrategi (2007-2012)

Arbetsolycksfallen och arbetssjukdomarna orsakar stort mänskligt lidande och stora ekonomiska kostnader. Kommissionen föreslår en strategi för att sänka arbetsolycksfallsfrekvensen med 25 % fram till 2012.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 21 februari 2007 - Bättre kvalitet och produktivitet i arbetet: Gemenskapens arbetsmiljöstrategi 2007-2012 [KOM(2007) 62 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

En god arbetsmiljö leder till en generellt bättre folkhälsa och ökar företagens produktivitet och konkurrenskraft. Arbetsmiljöproblemen orsakar stora kostnader för de sociala trygghetssystemen. Det är därför nödvändigt att garantera arbetstagarna goda arbetsförhållanden och främja deras allmänna välbefinnande.

Gemenskapens arbetsmiljöstrategi 2007-2012 är en fortsättning på strategin 2002-2006. Den sistnämnda strategin har gett resultat: arbetsolyckorna har minskat betydligt. Det viktigaste målet för den nya strategin 2007-2012, som är mer ambitiös, är att sänka arbetsolycksfallsfrekvensen med 25 %. För att uppnå detta har kommissionen fastställt sex mellanliggande mål, som beskrivs nedan.

Införa en modern och effektiv lagstiftning

EU-lagstiftningen inom arbetsmiljöområdet tillämpas ibland bristfälligt eller till och med inte alls. Kommissionen kommer att se till att direktiven verkligen införlivas (vid behov kommer överträdelseförfaranden att inledas). Kommissionen påpekar även att medlemsländerna, som har skyldighet att genomföra EU-lagstiftningen, har flera olika metoder till sitt förfogande för att göra detta, t.ex. utbildning, informationsspridning, arbetsmiljöinspektioner och ekonomiska incitament.

EU-lagstiftningen måste inte endast genomföras bättre, den måste också tillämpas likadant i alla medlemsländer för att arbetstagarna i EU ska ha ett likvärdigt skydd. På EU-nivå kommer yrkesinspektörskommittén att utveckla system för att finna gemensamma lösningar på problem som förekommer i flera medlemsländer. Den kommer även att ha i uppgift att underlätta samarbetet mellan arbetsmiljöinspektionerna.

För att skydda arbetstagarna är det nödvändigt att anpassa lagstiftningen till utvecklingen i arbetslivet och de senaste tekniska framstegen. Kommissionen kommer bland annat att granska möjligheten att starta initiativ som avser riskerna för skador i rörelseapparaten samt carcinogena ämnen.

Att anpassa lagstiftningen innebär också att förenkla den och göra den effektivare. Kommissionen betonar att förenklingen av lagstiftningen måste genomföras utan att de nuvarande skyddsnivåerna sänks.

Främja utarbetande och genomförande av nationella strategier

Kommissionen uppmanar medlemsländerna att fastställa och anta nationella strategier som har ett nära samband med EU:s strategi samt att sätta upp kvantitativa mål som ska uppnås. Kommissionen föreslår att medlemsländerna fäster särskild uppmärksamhet vid följande fyra åtgärdsområden:

  • Förebyggande hälsovård och hälsokontroller.
  • Rehabilitering och återintegrering av arbetstagare.
  • Anpassning till sociala och demografiska förändringar (den åldrande befolkningen, arbetsförhållandena för ungdomar).
  • Samordning mellan dels arbetsmiljöpolitiken och dels den politik som förs inom områdena folkhälsa, regional utveckling och social sammanhållning, offentlig upphandling samt sysselsättning och omstrukturering.

Främja attitydförändringar

Attitydförändringar bör uppmuntras både i skolan och inom företagen. När det gäller att integrera arbetsmiljöfrågorna i utbildningsprogrammen uppmanar kommissionen medlemsländerna att bättre utnyttja de möjligheter som Europeiska socialfonden och andra EU-fonder erbjuder. Medvetenheten i företagen kan ökas genom direkta eller indirekta ekonomiska incitament, t.ex. nedsatta sociala avgifter eller försäkringspremier eller ekonomiskt bistånd.

Hantera nya och ökade risker

10. Depression är ett av de hälsoproblem som riskerar att bli allt vanligare och som kan leda till arbetsoförmåga. Det är nödvändigt att främja den psykiska hälsan i arbetslivet, t.ex. genom att förebygga våld och trakasserier eller motverka stress.

Förbättra uppföljningen av uppnådda resultat

Kommissionen kommer att samla in statistiska uppgifter och information om de nationella strategierna och utarbeta kvalitetsindikatorer för att bättre kunna mäta framstegen på arbetsmiljöområdet.

Främja arbetsmiljön internationellt

För att sprida arbetsmiljöstandarderna i hela världen kommer EU att öka samarbetet med länder utanför EU och med internationella organisationer såsom Internationella arbetsorganisationen (ILO (EN) (ES) (FR)) och Världshälsoorganisationen (WHO). Kommissionen kommer t.ex. att stödja genomförandet av den övergripande strategi på arbetsmiljöområdet (EN) (ES) (FR) som antogs av ILO år 2003, ratificeringen av konventionen om arbetarskydd och arbetsmiljö (EN) (ES) (FR) som antogs 2006 och ett förbud mot asbest.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 8 november 2007 om överlämnande av det europeiska ramavtalet om trakasserier och våld i arbetet [KOM(2007) 686 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].

Det här meddelandet avser det europeiska ramavtalet om trakasserier och våld i arbetet. Det är det tredje självständiga avtalet på området som har förhandlats fram av de branschövergripande arbetsmarknadsparterna på europeisk nivå och syftar till att förebygga och hantera problem med mobbning, trakasserier och fysiskt våld på arbetsplatsen. Detta är företeelser som arbetsmarknadsparterna bestämt tar avstånd ifrån och som de uppmanar företagen i EU att vidta synnerligen stränga åtgärder mot.

Det europeiska ramavtalet om trakasserier och våld i arbetet undertecknades den 26 april 2007 av EFS, Business Europe, UEAPME och CEEP.

Senast ändrat den 14.02.2008

Top